Keát quaû
chuyeán vieáng thaêm Vieät Nam
cuûa Phaùi Ñoaøn Toaø Thaùnh
cuoái thaùng 2/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toøa Thaùnh boå nhieäm caùc giaùm muïc cho caùc giaùo phaän Vieät Nam

Toøa Thaùnh boå nhieäm caùc giaùm muïc cho caùc giaùo phaän Vieät Nam.

Tin Vatican (RG 9/3/98): Thöù Hai 9/03/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ boå nhieäm nhöõng vò sau ñaây cho caùc giaùo phaän taïi Vieät Nam:

Coøn nhöõng boå nhieäm giaùm muïc cho caùc giaùo phaän Höng Hoùa, Buøi Chu, Phuù Cöôøng, Ñaø Naüng, chöa ñöôïc giaûi quyeát. Nhöng phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh ghi nhaän thaùi ñoä côûi môû cuûa Ban Toân Giaùo Chính Phuû Vieät Nam ñoái vôùi nhöõng ñeà nghò môùi cuûa Toøa Thaùnh lieân quan ñeán nhöõng giaùo phaän treân. Vieäc boå nhieäm vò Toång Giaùm Muïc Phoù Haø Noäi cuõng ñaõ ñöôïc ñaët ra. Toøa Thaùnh hy voïng trong töông lai gaàn ñaây seõ nhaän ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Nhaø Nöôùc Vieät Nam.

Caùch rieâng, ba boå nhieäm vöøa noùi treân, cho caùc giaùo phaän: Laïng Sôn, Hueá vaø Saøi Goøn, laø keát quaû cuûa cuoäc ñoái thoaïi cuoái thaùng 2/98 vöøa qua, giöõa phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh vaø Chính Phuû Vieät Nam. Moät caùch ñaëc bieät trong nhöõng ngaøy vöøa qua, nhieàu cô quan truyeàn thoâng quoác teá ñaõ chuù yù theo doûi vaø loan tin tröôùc veà vieäc boå nhieäm Vò Toång Giaùm Muïc cho Toång Giaùo Phaän Saøi Goøn; bieán coá naày keát thuùc giai ñoaïn caêng thaúng laâu daøi giöõa Toøa Thaùnh Vatican vaø Nhaø Nöôùc Vieät Nam, töø naêm 1975 ñeán nay, baét ñaàu vôùi vieäc Toøa Thaùnh boå nhieäm Ñöùc Cha Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, luùc ñoù giaùm muïc Nha Trang, laøm Toång Giaùm Muïc Phoù vôùi quyeàn keá vò taïi Toång Giaùo Phaän Saøi Goøn. Chính Quyeàn coäng saûn Vieät Nam ñaõ töø choái maïnh meõ vieäc boå nhieäm treân vaø ñaõ baét tuø, roài chæ ñònh quaûn thuùc Ñöùc Toång Thuaän, trong voøng 13 naêm. Söï caêng thaúng naày maëc theâm khía caïnh môùi vaøo naêm 1993, khi Toøa Thaùnh boå nhieäm Ñöùc Cha Nicoâla Huyønh Vaên Nghi, giaùm muïc Phan Thieát, veà laøm giaùm quaûn toâng toøa Toång Giaùo Phaän Saøi Goøn, vì Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phaoloâ Nguyeãn Vaên Bình luùc ñoù bò laâm beänh naëng. Chính Quyeàn coäng saûn Vieät Nam cuõng khoâng nhaän vieäc boå nhieäm naày, vaø ñaõ nhieàu laàn töø choái lôøi giaûi thích vaø ñeà nghò môùi cuûa Toøa Thaùnh. Chæ trong laàn ñoái thoaïi vaøo cuoái thaùng Hai 1998 vöøa qua, Nhaø Nöôùc Vieät Nam môùi ñoàng thuaän vôùi quyeát ñònh cuûa Toøa Thaùnh, boå nhieäm Ñöùc Cha Phoù Myõ Tho, Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn, veà laøm Toång Giaùm Muïc Saøi Goøn. Haûng tin Coâng Giaùo Quoác Teá, APIC, ñaõ nhìn vieäc boå nhieäm naày nhö laø khôûi ñaàu cuûa moät giai ñoaïn môùi trong moái lieân laïc giöõa Toøa Thaùnh vaø Chính Quyeàn Vieät Nam. Nhaät baùo Phaùp coù teân laø "Thaäp Töï" (La Croix) soá phaùt haønh ngaøy 4 thaùng 3/98, ñaõ goïi ñaây laø moät keát thuùc cuoäc khuûng hoaûng daøi hôn 20 naêm giöõa Haø Noäi vaø Vatican.

Ñöôïc haûng tin quoác teá cuûa Boä Truyeàn Giaùo Fides phoûng vaán, lieàn sau khi nhaän ñöôïc ñieän vaên cuûa Ñöùc Hoàng Y Tomko, hoâm thöù Baûy vöøa qua, muøng 7 thaùng 3/1998, Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc Saøi Goøn ñaõ cho bieát caûm töôûng nhö sau:

Ngoaøi vieäc baøn veà vaán ñeà boå nhieäm caùc giaùm muïc, phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh do Ñöùc OÂng Celestino Migliore höôùng daãn ñeán Vieät Nam vaøo cuoái thaùng 2 vöøa qua, coøn trao ñoåi vôùi Ban Toân Giaùo cuûa Chính Phuû Vieät Nam, veà nhöõng vaán ñeà ñaõ ñöôïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät nam neâu leân nhieàu laàn trong caùc thô Kieán Nghò gôûi leân chính phuû Vieät Nam.

Traû lôøi cho caâu hoûi cuûa ñaëc phaùi vieân ñaøi Vatican, anh Roberto Piermarini, veà nhöõng khoù khaên maø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät nam coøn ñang gaëp phaûi, Ñöùc OÂng Migliore ñaõ cho bieát nhö sau:

Veà nhöõng khoù khaên naøo caàn giaûi quyeát, ñeå Toøa Thaùnh vaø Vieät Nam thieát laäp lieân laïc ngoaïi giao vôùi nhau, thì Ñöùc OÂng Migliore cho bieát quan ñieåm cuûa mình nhö sau:


Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh loan baùo veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh taïi Vieät Nam

Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh loan baùo veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh taïi Vieät Nam.

Tin Vatican (RG4/03/98): Ñaùp laïi nhöõng caâu hoûi cuûa caùc kyù giaû, Tieán Só Navarro Valls, giaùm ñoác phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ñaõ coâng boá saùng thöù Tö vöøa qua, ngaøy 4/03/98, moät thoâng caùo, coù noäi dung cho bieát laø Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh do Ñöùc OÂng Celestino Migliore höôùng daãn, ñaõ ñeán Vieät Nam vaøo tuaàn leã cuoái thaùng Hai naêm 1998 vöøa qua, vaø ñaõ coù nhöõng tieáp xuùc vôùi Ban Thöôøng Vuï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam vaø Vôùi Nhaø Nöôùc Vieät Nam. Veà keát quaû cuûa cuoäc gaëp gôõ naày, thì Tieán Só Navarro Valls cho bieát laø: "Chæ Trong vaøi ngaøy nöõa, Thì Toøa Thaùnh môùi coù theå coâng boá nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc".

Chuùng ta haõy ñoùn chôø nhöõng coâng boá cuûa Toøa Thaùnh trong moät ngaøy gaàn ñaây veà Giaùo Hoäi Vieät Nam. Ñoùn Chôø! Ñoùn Chôø Nhöõng Coâng Boá Ñaëc Bieät cuûa Toøa Thaùnh veà Giaùo Hoäi Vieät Nam!


Tin veà Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh vieáng thaêm Long xuyeân

Tin veà Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh vieáng thaêm Long xuyeân.

Vieät Nam - Long xuyeân - 28.02.98 - Ngaøy 26.02.98, Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh, goàm Ñöùc OÂng Celestino Migliore, Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh vaø Ñöùc OÂng Barnabeâ Nguyeãn Vaên Phöông, thuoäc Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc, sau khi ñaõ ñeán thaêm vaø laøm vieäc vôùi Chính Phuû Vieät Nam taïi Haø Noäi, ñaõ ñeán thò xaõ Long Xuyeân, ñeå thaêm chính quyeàn Tænh An Giang. Phaùi ñoaøn ñaõ ñöôïc UÛy Ban Nhaân Daân tænh An Giang ñoùn tieáp raát aân caàn chu ñaùo.

Saùng ngaøy 27.02.1998, luùc 8 giôø, Phaùi ñoaøn ñaõ ñeán vieáng thaêm Toøa Giaùm Muïc Long Xuyeân. Taïi nhaø thôø chính toøa Long Xuyeân, Phaùi ñoaøn ñaõ daâng thaùnh leã ñoàng teá cuøng vôùi Ñöùc Cha Gioan Baotixita Buøi Tuaàn, Giaùm Muïc Giaùo Phaän Long Xuyeân, vôùi khoaûng 100 linh muïc giaùo phaän, vaø hôn moät ngaøn giaùo daân tham döï thaùnh leã. Thaùnh leã ñaõ dieãn ra heát söùc long troïng, trang nghieâm vaø traøn ñaày tinh thaàn caàu nguyeän, vôùi nhöõng baøi thaùnh ca mang tinh thaàn daân toäc, vôùi baøi giaûng keâu goïi thöïc thi ñieàu raên yeâu thöông cuûa Chuùa Kitoâ.

Sau thaùnh leã, hai Ñöùc OÂng ñaõ noùi ít lôøi chaøo möøng Coäng Ñoàng vaø heát söùc xuùc ñoäng veà chuyeán vieáng thaêm Long Xuyeân laàn naøy.


Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh leân ñöôøng ñi Vieät Nam

Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh leân ñöôøng ñi Vieät Nam.

Vatican - 22.02.98 - Luùc 14g30 chieàu Chuùa nhaät 22/02/98 theo giôø Roma, Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh leân ñöôøng ñi Vieät nam vaø seõ tôùi Haø Noäi vaøo luùc 12:20 tröa ngaøy thöù Hai 23/02/98, qua ngaû Bangkok. Theo chöông trình döï truø, thì Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh seõ gaëp Ban Thöôøng Vuï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam vaøo chieàu thöù Hai 23/02/98, tröôùc khi baét ñaàu cuoäc thaûo luaän vôùi Ban Toân Giaùo cuûa Nhaø Nöôùc Vieät Nam, vaøo ngaøy thöù Ba 24/02/98, veà caùc vaán ñeà toân giaùo lieân heä ñeán Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Vieät Nam.

Phaùi ñoaøn goàm coù Ñöùc OÂng Celestino Migliore, Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh, vaø Ñöùc OÂng Nguyeãn Vaên Phöông, vieân chöùc cuûa Boä Truyeàn Giaùo.

Sau nhöõng ngaøy laøm vieäc vôùi nhöõng vò ñaïi dieän Chính Phuû Vieät Nam, Phaùi ñoaøn seõ ñi thaêm moät vaøi giaùo phaän, ñeå hieåu bieát hôn veà tình hình Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Vieät Nam. Theo chöông trình ñeà nghò tröôùc, Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh muoán ñi thaêm caùch rieâng caùc giaùo phaän Laïng Sôn, Caàn Thô vaø Long Xuyeân.

Vaøo ngaøy Thöù Baûy 28 thaùng 2 naêm 1998, phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh seõ leân ñöôøng trôû veà Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page