Synod of Bishops for Asia
Khóa Họp Ðặc Biệt
Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu

19/04/1998 - 14/05/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


GIAI ÐOẠN III của KHÓA HỌP
(4/05/1998 - 14/05/1998)
Thứ Năm
14/05/98
10:30 Bế Mạc
ÐTC chủ tế Thánh Lễ Bế Mạc
Chiều
....
Thứ Tư
13/05/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 22
Biểu quyết các đề nghị trình ÐTC
Sứ Ðiệp gởi Dân Chúa
Chiều: Phiên Họp Khoáng Ðại 23
Kết thúc Khóa Họp
Diễn Văn của ÐTC
Thứ Ba
12/05/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 20
Trình bày các đề nghị trình ÐTC
Chiều: Phiên Họp Khoáng Ðại 21
Biểu quyết Sứ Ðiệp gởi Dân Chúa
Thứ Hai
11/05/98
Sáng: Họp riêng của Ban Thư Ký
Khảo sát các đề nghị trình ÐTC
Chiều: Không có họp Khoáng Ðại
....
Chúa Nhật
10/05/98
Sáng: Không có họp Khoáng Ðại
...
12:00 Giờ Kinh Truyền Tin
Huấn Ðức của ÐTC
Thứ Bảy
9/05/98
Sáng: Hội thảo theo nhóm nhỏ
Sửa chữa bản đề nghị trình ÐTC
Chiều: Hội thảo theo nhóm nhỏ
Chương trình tuần lễ cuối cùng
Thứ Sáu
8/05/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 19
Danh sách thành viên Hậu THÐ
Chiều: Hội thảo theo nhóm nhỏ
Sửa chữa bản đề nghị trình ÐTC
Thứ Năm
7/05/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 18
Vòng 2 thành viên Hậu THÐ
Chiều: Không có họp Khoáng Ðại
Các Nghị Phụ nghỉ ngơi
Thứ Tư
6/05/98
Sáng: Hội thảo theo nhóm nhỏ
Thảo luận bản đề nghị trình ÐTC
Chiều: Phiên Họp Khoáng Ðại 17
Vòng 1 thành viên Hậu THÐ
Thứ Ba
5/05/98
Sáng: Hội thảo theo nhóm nhỏ
Thảo luận bản đề nghị trình ÐTC
Chiều: Hội thảo theo nhóm nhỏ
Thảo luận bản đề nghị trình ÐTC
Thứ Hai
4/05/98
Sáng: Hội thảo theo nhóm nhỏ
Thảo luận bản đề nghị trình ÐTC
Chiều: Hội thảo theo nhóm nhỏ
Thảo luận bản đề nghị trình ÐTC


Back to Radio Veritas Asia Home Page