Vài nhận định nhập đề cho
Giai Ðoạn III (giai đoạn cuối cùng) của
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nhận định nhập đề cho Giai Ðoạn III (giai đoạn cuối cùng) của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu bước vào giai đoạn III và sẽ được bế mạc, như chúng tôi loan tin trước đây, vào ngày 14 tháng 05/1998 này bằng thánh lễ đồng tế trọng thể trong Ðền Thờ Thánh Phêrô do ÐTC chủ sự.

Giai đoạn thứ nhất, trong 10 ngày liên tiếp, dành cho việc phát biểu ý kiến luôn luôn với sự hiện diện của ÐTC.

Giai đoạn II dành cho việc thảo luận và đào sâu các vấn đề đã được nêu lên trong những bài phát biểu của giai đoạn I, qua các nhóm (circuli minores). Sau các buổi họp riêng theo nhóm, các Nghị Phụ cũng đã có hai lần họp chung để nghe các bài tường trình của từng nhóm.

Giai đoạn III, bắt đầu từ thứ Hai mồng 4/05/98.

Cứ sự thường, căn cứ vào các đề nghị và tất cả công việc làm của Khóa Họp, ÐTC sẽ soạn một văn kiện chung kết, sau một thời gian, và sẽ cho công bố. Văn kiện này được gọi là "Exhortatio Apostolica post-synodalis" (Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng).

Sứ Ðiệp gởi Dân Chúa sẽ được công bố vào ngày Bế Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, 14/05/98.


Back to Radio Veritas Asia Home Page