Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Nêhêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |


- Chương 12 -

 

Tư tế và Lêvit trở về dưới thời Zôrôbabel và Yôsua

1 Ðây là những tư tế và Lêvit đã hồi hương với Zôrôbabel, con của Shơaltiel và Yôsua: Sơrayah, Yirmyah, Ezra, 2 Amaryah, Malluk, Khattush, 3 Shơkanyah, Rơkhum, Mơrêmôt, 4 Iđđô, Ginnơtôn, Abiyah, 5 Miyyamin, Maađyah, Bilgah, 6 Shơmayah, Yôyarib, Yuđayah, 7 Sallu, Amoq, Khilqiyah, Yôđayah. Ðó là đầu mục của các tư tế và của anh em họ vào thời Yôsua.

8 Và các Lêvit: Yôsua, Binnui, Qađmiel, Shêrêbyah, Yuđa, Mattanyah, người coi việc hát xướng cùng với anh em ông. 9 Baqbuqyah, Unni (và) anh em họ đứng song song với họ, tùy theo phận vụ.

10 Yôsua sinh Yôyaqim; Yôyaqim sinh Êlyashib; Êlyashib sinh Yôyađa; 11 Yôyađa sinh Yôkhanan; Yôkhanan sinh Yađđua.

 

Tư tế và Lêvit thời thượng tế Yôyaqim

12 Thời Yôyaqim, những trưởng tộc tư tế là: Mơrayah cho (họ) Sơrayah; Khananyah cho (họ) Yirmyah; 13 Mơshullam cho (họ) Ezra; Yôkhanan cho (họ) Amaryah; 14 Yônatan cho (họ) Malluk... Yôseph cho (họ) Shơbanyah; 15 Ađna cho (họ) Kharim; Khelqai cho (họ) Mơrêmôt; 16 Zakaryah cho (họ) Iđđô; Mơshullam cho (họ) Ginnơtôn; 17 Zôkri cho (họ) Abiyah; ... cho (họ) Minyamin; Piltai cho (họ) Maađyah; 18 Shammua cho (họ) Bilgah; Yơnatan cho (họ) Shơmayah; 19 Matnai cho (họ) Yôyarib; Uzzi cho (họ) Yơđayah; 20 Qallai cho (họ) Sallu; Êber cho (họ) Amôq; 21 Khashabyah cho (họ) Khilqiyah; Nơtamơel cho (họ) Yơđayah.

22 Vào các thời Êyashib, Yôyađa, Yôkhanan, Yađđia - các trưởng tộc tư tế được ghi tên cho đến triều Ðarius, người Batư.

23 Con cái Lêvi:

Những trưởng tộc đã được ghi sổ trong sách Ký sự cho đến thời Yôkhanan con của Êlyashib.

24 Ðầu mục các Lêvit: Khashabyah, Shêrêbyah, Yôsua, Binnui, Qađmiel và các anh em họ, đứng song song với họ để ngợi khen cám tạ Yavê, theo lịnh truyền của Ðavit, người của Thiên Chúa, Ban (nào) theo ban (ấy): 25 Mattanyah, Baqbuqyah và Ôbađyah. Còn Mơshullam, Talmôn, Aqqub, là những kẻ giữ cửa, thì canh các kho gần bên các cửa.

26 Các người này sống thời Yôyaqim con của Yôsua, con của Yôxađaq; và vào thời Nêhêmya tổng trấn và Ezra tư tế ký lục...

 

Khánh thành tường thành Yêrusalem

27 Vào dịp Khánh thành Tường Yêrusalem, người ta tìm các Lêvit từ các nơi họ ở, để mời họ về Yêrusalem để làm lễ khánh thành trong ca ngợi, tấu nhạc với chũm chọe, với tiếng sắt tiếng cầm. 28 Con cái Lêvi làm ca sĩ thì tụ họp lại vùng xung quanh Yêrusalem và từ các thôn trang Nơtôphah, 29 từ Bet-ha-Gilgal, cánh đồng Ghêba, Azmavet; vì các ca sĩ đã lập thôn trang xung quanh Yêrusalem. 30 Các tư tế và Lêvit đã thanh tẩy mình và thanh tẩy dân, các cổng và tường thành.

31 Tôi bảo hàng quan viên Yuđa lên trên tường thành và tôi đã đặt làm hai đoàn kiệu: một đoàn đi về bên tay mặt, trên tường thành, hướng về Cổng Rác. 32 Ði sau họ có Hôshayah và một nửa các quan viên Yuđa, 33 và Azaryah, Ezra, Mơshullam, 34 Yuđa, Benyamin, Shơmayah, Yirmyah, 35 thuộc hàng tư tế và cầm loa - rồi Zakaryah, con của Yônatan, con của Shơmayah, con của Mattanyah, con của Mikayah, con của Zakkur, con của Asaph, 36 và các anh em ông: Shơmayah, Azarel, Milakai, Gilalai, Maai, Nơtanơel, Yuđa, Khanani, với những nhạc khí của Ðavit, người của Thiên Chúa, và Ezra viên ký lục đi trước họ. 37 (Ðến) Cổng Giếng họ tiến lên thẳng trước mặt, trên những tầng cấp thành Ðavit, (qua) bậc thang gần tường thành, phía bên trên Ðền của Ðavit và đến Cổng Nước về phía Ðông.

38 Ðoàn kiệu thứ hai đi về phía tay trái: có tôi đi theo sau với một nửa các quan viên của dân, trên tường thành, bên trên Tháp Lò và cho đến Tường Rộng, 39 đến Cổng Ephraim, Cổng Yơshanah, Cổng Cá, Tháp Khananel, Tháp Trăm cho đến Cổng Cừu. Người ta dừng lại ở Cổng Lao xá.

40 Cả hai đoàn kiệu dừng lại ở Nhà Thiên Chúa. Cùng với tôi có một nửa hàng chức trách... 41 và các tư tế: Êlyaqim, Maasêyah, Minyamin, Mikayah, Êlyôênai, Zakaryah, Khananyah, (họ đều cầm) loa, 42 và Maasêyah, Shơmayah, Êlêazar, Uzzi, Yônatan, Moalkiyah, Êlam và Azer; các ca sĩ lên tiếng hát, có Yizrakhyah điều khiển. 43 Và ngày ấy họ đã tế những lễ vật lớn, và họ mừng vui vì Thiên Chúa đã ban cho họ được vui mừng, một sự vui mừng lớn lao; cả đàn bà và trẻ con cũng vui mừng, và sự vui mừng của Yêrusalem đã vang đồn xa.

 

Một thời lý tưởng

44 Thuở ấy, đã có những người được bổ nhiệm trông coi những phòng dùng làm kho chứa giáo liễm, của tiên thường, và thuế thập phân, để thu nạp vào đó những phần do đồng ruộng của các thành dành cho tư tế và Lêvit như luật đã qui định vì Yuđa đặt niềm vui của họ nơi các tư tế và Lêvit tại vị. 45 Các vị này chăm lo việc thờ Thiên Chúa của họ và việc thanh tẩy - các ca sĩ và giữ cửa (cũng làm) theo lịnh Ðavit và Salômon con ông đã ra. 46 Quả xưa kia, vào thời Ðavit, Asaph đã làm đầu các ca sĩ, và đã có việc xướng hát lời ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa. 47 Toàn thể Israel, thời Zôrôbabel, và thời Nêhêmuya đã dâng phần cho các ca sĩ và giữ cửa, đủ nhu cầu hằng ngày, và phần của thánh cho các Lêvit, và các Lêvit dùng phần của thánh cho con cái Aharôn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page