Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Nêhêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |


- Chương 06 -

 

Những âm mưu của địch thù

Hoàn tất tường thành

1 Khi Sanballat và Tôbiya cùng Gêshem người Árập và những kẻ thù khác của chúng tôi nghe biết là tôi đã xây tường thành và không còn lỗ hổng nào nơi tường thành nữa - đến bây giờ tôi vẫn không lắp cánh cửa nơi các cổng - 2 Sanballat và Gêshem sai người đến với tôi mà rằng: "Ðến! Ta hãy gặp nhau ở Kơphirim trong cánh đồng Ônô". Nhưng chúng mưu chước hại tôi. 3 Tôi đã sai sứ đến với chúng mà rằng: "Tôi đang bận việc quan trọng nên không thể xuống được. làm sao để công việc dừng lại, khi tôi bỏ dở mà xuống nơi các ông?" 4 Chúng gửi đến cho tôi bốn lần cũng một lời mời ấy và tôi đã trả lời họ y như trên. 5 Sanballat gửi đến tôi lần thứ năm cũng lời mời ấy với một đinh tráng cầm tay một phong thư bỏ ngỏ. 6 Trong thư có viết: "Người ta nghe đồn trong các dân tộc - và Gashmu nói thế - là ông và người Dothái tính làm loạn vì thế mới xây tường thành; còn ông, ông sẽ làm vua họ, cũng theo những tin đồn ấy, 7 ông cũng đã cử những tiên tri phải rao truyền về ông ở Yêrusalem rằng: Có vua ở Yuđa. Và bây giờ các tin đồn ấy sẽ được báo cáo cho Ðức Vua. Vậy giờ ông hãy đến để chúng tôi bàn bạc với nhau". 8 Tôi đã sai người đến với hắn mà rằng: "Không hề có điều gì như lời ông nói đó, chính ông tự ý bịa ra thôi!" 9 Quả thế hết thảy chúng muốn làm chúng tôi khiếp sợ, tưởng rằng: "Tay họ sẽ buông lơi công việc và việc sẽ không thành". Trái lại, tôi càng phấn chấn mạnh tay.

10 (Ngày nọ) tôi đến nhà của Shơmayah, con của Ðơlayah, con của Môhêtabơel, vì hắn bị ngăn trở (không đến được). Hắn nói:

"Cùng nhau ta phó hội nơi Nhà Thiên Chúa,

tận bên trong Ðền thờ,

và ta hãy đóng chặt cánh cửa Ðền thờ,

vì chúng sẽ đến giết ông,

đêm nay chúng sẽ đến giết ông".

11 Nhưng tôi nói: "Một người như tôi lại chạy trốn sao? Và ai như tôi lại vào Ðền thờ để thoát mạng? Tông không vào!" 12 Và tôi đã nghiệm ra là không phải Thiên Chúa đã sai hắn; trái lại, hắn có nói tiên tri, ấy chẳng qua là Tôbiya và Sanballat đã mua chuộc hắn. 13 Hắn bị mua chuộc để làm gì? Ðể làm tôi khiếp sợ mà làm như họ muốn và phạm tội, rồi tôi bị xấu tiếng để chúng có thể nhục mạ tôi. 14 Lạy Thiên Chúa của tôi, xin hãy nhớ, đến Tôbiya và Sanballat, chiếu theo các hành vi này của chúng, và cả Nôađyah nữ tiên tri cùng các tiên tri khác, những kẻ đã muốn làm khiếp sợ.

15 Tường thành đã xong xuôi hai mươi làm tháng Êlul, trong vòng năm mươi hai ngày. 16 Khi tất cả các quân thù của chúng tôi nghe tin và các dân tộc xung quanh thấy thế, thì thật là một sự lạ cả thể trước mắt chúng. Chúng nhận biết là do bởi Thiên Chúa mà công việc ấy đã thành sự được.

17 Cũng trong những ngày ấy, hàng thần hào Yuđa đã thư từ đi lại nhiều với Tôbiya và thư của Tôbiya cũng đến với họ; 18 vì có nhiều người ở Yuđa về phe với hắn, bởi hắn là rể của Shơkanyah, con của Ara, và Yơhôkhanan con hắn, đã cưới con gái của Mơshullam, con của Bêrêkyah. 19 Họ dám nói tốt về hắn trước mặt tôi và mách lại cho hắn các lời lẽ của tôi. Tôbiya đã gửi thư để làm tôi khiếp sợ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page