Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Nêhêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |


- Chương 03 -

 

Sổ các toán xây cất

1 Êlyashib thượng tế chỗi dậy làm một với các tư tế anh em ông, và họ xây Cổng Cừu; họ thưng ván dựng cánh cửa, cho tiếp mãi đến Cổng Trăm và Tháp Khananel. 2 Xây tiếp bên có những người Yêrikhô; rồi xây tiếp b6n có Zakhur, con của Imri. 3 Con cái Hassơnaah xây Cổng Cá; họ thưng ván, dựng cánh cửa, then chốt và đòn chắn. 4 Rồi tiếp bên họ, để tu bổ, là Mơshullam, con của Bêrêkyah, con của Meshêzabel; tiếp bên nữa, để tu bổ là Sađok, con của Baanah. 5 Tiếp bên, để tu bổ là người Tơqoa; nhưng hàng quí phái của họ không chịu giơ cổ phục dịch chủ ông của họ. 6 Yôyađa con của Pasêakh và Mơshullam con của Bơsôdya tu bổ Cổng Yishanah; họ thưng ván, dựng cánh cửa, then chốt, đón chắn. 7 Và tiếp bên để tu bổ, là Mơlatya người Gabaôn, Yađôn người Mơrômôt, (và) những người Gabaôn, Mispa, gần bên tòa Tổng trấn vùng Bên-kia-Sông. 8 Và tiếp bên để tu bổ, là Uzziel người thuộc phường thợ kim hoàn. Và tiếp bên, để tu bổ là Khananyah, thuộc nhóm thỡ chế hương thơm; họ trùng tu Yêrusalem mãi đến Tường-Rộng. 9 Và tiếp bên, để tu bổ là Rơphaya con của Khur, viên cai nửa khu Yêrusalem. 10 Và tiếp bên, để tu bổ là Khattush, con của Khashabnya. 11 ...Malkiya, con của Kharim và Khashub, con của Pakhat-Moab tu bổ đoạn thứ hai tới tận Tháp Lò. 12 Và tiếp bên, để tu bổ là Shallum, con của Khallokhesh, viên cai nửa khu Yêrusalem, ông làm một với các con gái ông. 13 Cổng thung lũng thì có Khanun và dân cư Zanôakh tu bổ. Họ xây lại và dựng cánh cửa và then chốt, đòn chắn, kèm với một ngàn xích tường thành cho đến Cổng Rác. 14 Cổng Rác thì có Malkiya, con của Rêkab, viên cai hạt Bet-ha-Karem tu bổ. Ông xây và dựng cánh cửa, then chốt và đòn chắn.

15 Cổng Giếng thì có Shallum con của Kol-Khozeh, viên cai một nửa hạt Mispa. Ông xây, lợp mái và dựng cánh cửa, then chốt và đòn chắn, làm một với tường thành Bể Cống, gần Vườn Vua, và cho đến tầng cấp từ thành Ðavit xuống. 16 Sau ông, Nêhêmya con của Azbuq, viên cai một nửa hạt Bet-Xur, tu bổ cho đến phía trước những ngôi mộ Ðavit, đến Bể cạn và Trại binh. 17 Sau ông có các Lêvit, Rơkhum con của Bani lo tu bổ; và tiếp bên, để tu bổ có Khashabya, viên cai một nửa hạt Qơila, thay cho hạt ông. 18 Sau ông có anh em của họ tu bổ: Binnui con của Khênađađ, viên cái một nửa hạt Qơila. 19 Tu bổ bên cạnh ông có Êzer, con của Yêshua, viên cai Mispa nơi đoạn thứ hai đối diện với (kho) quân trang nơi góc (thành).

20 Sau ông, Baruk, con của Zabbai tu bổ đoạn thứ hai từ góc (thành) đến cửa ngõ nhà thượng tế Êlyashib. 21 Sau ông, Mơrêmôt, con của Uriya, con của Haqos, tu bổ đoạn thứ hai từ cửa ngõ nhà Êlyashib cho đến mút cuối nhà Êlyashib. 22 Sau ông lo tu bổ, có các tư tế, những người ở ngoại ô. 23 Sau họ, Benyamin và Khashub tu bổ đằng trước nhà họ. Sau họ Azaryah con của Maasêya, con của Ananya tu bổ bên cạnh nhà ông. 24 Sau ông, Binnui, con của Khênađađ tu bổ đoạn thứ hai từ nhà Azaryah đến Góc thành và Giác đỉnh. 25 Sau ông, Palal, con của Uzai tu bổ phía trước Góc thành và Tháp-Trên nhô ra từ Ðền vua, gần bên sân lao xá; sau ông có Pơđaya, con của Parơosh tu bổ. 26 Các người hiến thân cư trú ở Ophel - cho đến trước Cổng Nước ở về phía Ðông và Tháp Nhô. 27 Sau ông, người Tơqoa tu bổ đoạn thứ hai, từ đằng trước Tháp Lớn nhô ra cho đến tường của Ophel.

28 Bên trên Cổng Ngựa, các tư tế lo tu bổ mỗi người đằng trước nhà mình. 29 Sau đó Sađok con của Immer tu bổ đằng trước nhà ông. Tu bổ sau ông là Shơmayah con của Shơkanya, viên canh Cổng Ðông. 30 Sau ông, Khananya con của Shêlêmya và Khanun con thứ sáu của Xalaph tu bổ đoạn thứ hai. Sau họ, Mơshullam con của Bêrêkya tu bổ phía đằng trước biệt thự của ông. 31 Sau ông, Milkiya thuộc nhóm thợ kim hoàn tu bổ cho đến nhà những người hiến thân và lái buôn, đối diện với Cổng Miphqađ, và cho đến Góc Giác đỉnh. 32 Và các thợ kim hoàn và lái buôn tu bổ khoảng giữa Cóc Giác đỉnh và Cổng cừu.

 

Phản ứng nơi những kẻ thù địch với Dothái

33 Xảy ra là khi Sanballat nghe biết chúng tôi xây lại tường thành, thì y bừng giận và tức tối lắm; và y nhạo cười người Dothái. 34 Y phân phô trước mặt anh em và hàng phú hào khá giả Samari, y nói: "Lũ đốn mạt Dothái ấy làm gì? Dễ chừng chúng sẽ tô trét rồi tế lễ và hoàn tất nội ngày nay sao? Dễ chừng chúng sẽ làm cho sống lại những viên đá lôi ra từ đống vụn và thiêu cháy ấy sao?" 35 Tôbiya, người Ammon ở bên cạnh ông thêm vào: "Chúng cứ việc xây đi! Nhưng rồi một con chồn leo lên cũng làm đổ tường thành đá ấy". 36 Xin hãy nghe, lạy Thiên Chúa của chúng tôi, vì chúng tôi bị khinh bạc. Xin quật lại trên đầu chúng, nỗi nhục nhã chúng làm (cho chúng tôi), xin phó nộp chúng cho nạn nhà tan cửa nát nơi đất tù đày. 37 Xin đừng dung tội chúng, và lỗi chúng làm, đừng xóa đi trước nhan Người, vì chúng đã mạ lị những người xây cất.

38 Vậy chúng tôi đã xây tường thành và tất cả tường đã được làm liền, lên được nửa. Và dân đặt cả lòng trí vào công việc.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page