Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Nêhêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |


- Chương 01 -

 

Sự nghiệp của Nêhêmya

1 Sự nghiệp của Nêhêmya, con của Khakalyah...

Xảy ra là vào tháng Kislêu, năm thứ hai mươi, (trong khi) tôi đang ở thành Shushan, 2 thì Khanani một người anh em của tôi đi cùng với ít người từ Yuđa đến. Tôi hỏi han họ về (số phận) những người Dothái, nhóm người thoát nạn đã sót lại sau tù đày, và về (số phận) Yêrusalem. 3 Họ nói với tôi: "NHững người sống sót, còn lại sau tù đày, ở đó trong trấn hạt gặp phải khốn đốn lớn lao và nhục nhã; tường thành Yêrusalem hủng hê những lỗ, cổng thành thì bị lửa thiêu!" 4 Vừa nghe các lời ấy, tôi đã ngồi xuống mà khóc và ưu phiền ròng rã nhiều ngày. Ðoạn tôi ăn chay và khẩn nguyện trước nhan Thiên Chúa trên trời.

5 Tôi nói:

"Ôi! Lạy Yavê Thiên Chúa trên trời, Thiên Chúa lớn lao và đáng sợ, Ðấng giữ Giao ước và lòng nhân với những ai yêu mến Người và giữ các lịnh Người truyền, 6 ước gì tai Người để ý và mắt Người rộng mở, để nghe lời khẩn nguyện tôi tớ Người dâng lên trước nhan Người bây giờ, ngày đêm cho con cái Israel, các tôi tớ của Người; cùng với lời xưng thú tội lỗi con cái Israel: Quả chúng tôi đã phạm tội nghịch với Người; tôi và nhà cha tôi, chúng tôi đã phạm tội. 7 Chúng tôi đã thậm tệ với Người, đã không giữ các lịnh truyền và luật điều, phán quyết Người đã truyền cho Môsê tôi tớ của Người. 8 Xin hãy nhớ lại lời Người đã truyền dạy Môsê tôi tớ Người rằng: Các ngươi mà bội nghĩa, Ta sẽ phân tán các ngươi giữa các dân; 9 nhưng nếu các ngươi trở lại với Ta và tuân giữ các lịnh truyền của Ta và thi hành, thì dẫu những người của các ngươi có đày ải mút (chân) trời, Ta cũng sẽ thâu họp chúng lại từ đó mà đưa về chốn Ta đã chọn làm nơi lưu trú Danh Ta. 10 Chúng là tôi tớ của Người, và là dân Người đã lấy sức lớn lao và bàn tay hùng tráng của Người mà chuộc lấy. 11 Ôi! Lạy Chúa, ước gì tai Người để ý đến lời khẩn nguyện của tô tớ Người, và lời khẩn nguyện của các tôi tớ của Người, những kẻ vui sướng kính sợ Danh Người. Xin cho tôi tớ Người được thành công hôm nay, xin cho nó gặp được sủng thương trước mặt người ấy!"

Bấy giờ tôi làm quan chước tửu của vua.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page