Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Nêhêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |


- Chương 10 -

 

Tờ cam đoan

1 Nhân vì các lẽ ấy, chúng tôi quyết định làm tờ cam đoan. Trong văn kiện niêm ấn (có tên) hàng lãnh đạo, các Lêvit, các tư tế của chúng tôi.

2 Trong những văn kiện niêm ấn (có tên): Nêhêmya, quan trấn con của Khakalyah, và Xiđqiyah,

3 Sơrayah, Azaryah, Yirmyah, 4 Pashơkhur, Amaryah, Maikiyah, 5 Khattush, Shơbanyah, Malluk, 6 Kharim, Mơrêmôt, Ôbađyah, 7 Ðaniyel, Ginnơtôn, Baruk, 8 Mơshullam, Abiyah, Miryamin, 9 Maazyah, Bilgai, Shơmayah. Các người này là tư tế.

10 Và các Lêvit: Yôsua, con của Azanyah, Binnui thuộc hàng con cái Khênađađ, Qađmiel. 11 Và anh em của họ: Shơkanyah, Hôđavyah, Qơlita, Pơlayah, Khanan, 12 Mika, Rơkhob, Khashabyah, 13 Zakhur, Shêrêbyah, Shơbanyah, 14 Hôđiyah, Bani, Bơnium.

15 Hàng lãnh đạo của dân: Parơosh, Pakhat-Môab, Êlam, Zattu, Bani, 16 Buni, Azgađ, Bêbai, 17 Ađôniyah, Bigvai, Ađin, 18 Ater, Hizqiyah, Azzur, 19 Hôđiyah, Khashum, Bêxai, 20 Khariph, Anatôt, Nôbai, 21 Magpiash, Mơshullam, Khêzir, 22 Mơshêzabel, Sađok, Yađua, 23 Pơlatyah, Khanan, Anayah, 24 Hôshêa, Khananyah, Khashshub, 25 Hallôkhesh, Pilkha, Shôbeq, 26 Rơkhum, Khashabnah, Massêyah, 27 Akhiyah, Khanan, Anan, 28 Malluk, Kharim, Baanah.

29 Các người khác trong dân còn lại, các tư tế, Lêvit, giữ cửa, ca sĩ, các người hiến thân, và tất cả những ai đã li khai với các dân các xứ, để theo Luật của Thiên Chúa, vợ và con trai con gái họ, tất cả những kẻ đã khôn lớn, 30 hiệp với anh em họ,hàng quí tộc, và cam kết thề nguyện đi theo Luật của Thiên Chúa, (Luật) ban xuống nhờ tay Môsê, người tôi tớ của Thiên Chúa, và nắm giữ thi hành tất cả các lịnh truyền của Yavê Chúa chúng ta, và các phán quyết và luật điều của Người:

31 Là chúng tôi sẽ không gả con gái chúng tôi cho các dân trong xứ và không còn cưới con gái của họ cho con trai chúng tôi.

32 Các dân trong xứ có đem đến hàng hóa và các thứ ngũ cốc để bán ngày Hưu lễ, chúng tôi sẽ không mua gì của họ, ngày Hưu lễ hay ngày thánh nào.

Chúng tôi sẽ bỏ (hoa lợi) năm thứ bảy và mọi thứ nợ nần.

33 Chúng tôi tự buộc mình làm như lịnh truyền:

là dâng một phần ba seqel bạc mỗi năm để dùng vào việc phụng sự Nhà của Thiên Chúa chúng tôi, 34 để cung cấp bánh trưng hiến, lễ vật thường xuyên, thượng hiến thường xuyên (các lễ tế) các ngày Hưu lễ, ngày sóc, và các lễ bái, các tế tự, các hy sinh tạ tội để xá tội cho Israel, và mọi công việc nơi Nhà của Thiên Chúa chúng tôi.

35 Chúng tôi đã bắt thăm - các tư tế, Lêvit, và dân chúng - về việc cung cấp củi nộp cho Nhà Thiên Chúa của chúng tôi, theo các gia tộc của chúng tôi, vào các thời nhất định hằng năm, để đốt trên tế đàn của yavê Thiên Chúa của chúng tôi, như đã viết trong Lề luật.

36 Là hằng năm đem dâng vào Nhà Yavê của đầu mùa đồng ruộng chúng tôi, của đầu mùa trái trăng các loại cây, 37 cũng như con đầu lòng trong hàng con cái chúng tôi và thú vật của chúng tôi như đã viết trong Lề luật: Con đầu lòng bò vật chiên dê của chúng tôi - đến Nhà của Thiên Chúa chúng tôi, cho các tư tế phụng sự trong Nhà Thiên Chúa của chúng tôi. 38 Và phần tinh hoa về bột bánh, về tài liễm, về trái trăng các thứ cây, rượu mới, dầu tươi, chúng tôi sẽ đem dâng cho các tư tế nơi các phòng của Nhà THiên Chúa chúng tôi, và thập phân lợi tức dồng ruộng của chúng tôi cho các Lêvit; chính họ, các Lêvit sẽ lo thu thuế thập phân trong mọi thành nơi chúng tôi canh tác. 39 Một vị tư tế, trong con cái Aharôn sẽ đi với các Lêvit, khi các Lêvit  thu thuế thập phân và các Lêvit sẽ tiến dâng thập phân của thập phân vào Nhà của Thiên Chúa chúng tôi, nơi các phòng của Nhà kho; 40 vì chính nơi các phòng ấy, con cái Israel, con cái Lêvi, sẽ đem dâng tài liễm về lúa mì, rượu dầu; ở đó cũng có các đồ đoàn của thánh điện và các tư tế đang chấp sự, các người giữ cửa và ca sĩ.

Chúng tôi sẽ không bỏ bê Nhà của Thiên Chúa chúng tôi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page