Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Nêhêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |


- Chương 04 -

 

1 Và khi Samballat, Tôbiya, và người Árập, Ammon, Asđôđ nghe tin là tường thành của Yêrusalem đã líp lại dần dần, các lỗ hở đã bắt đầu hàn lại, thì họ tức tối lắm. 2 Hết thảy chúng hùa rập với nhau để đến đánh Yêrusalem và gây rối (cho tôi).

3 Chúng tôi đã khẩn cầu với Thiên Chúa của chúng tôi và đặt quân canh ngày đêm chống lại họ. 4 Yuđa nói: "Sức phu khuân vác đã nhoài, gạch đá vụn lại lắm, chúng ta sẽ không có thể xây lại tường thành". 5 Thù địch của chúng tôi nói: "Chúng sẽ không hay không thấy gì, cho đến khi chúng ta tới giữa chúng. Chúng ta sẽ giết chúng và bắt phải bỏ dở công việc". 6 Khi những người Dothái ở bên cạnh chúng đến, họ bảo chúng tôi đến mười lần: "Từ mọi chỗ chúng ở, chúng tiến lên đánh ta". 7 Bấy giờ, ở bên phía dưới chỗ sau tường thành, nơi những chỗ trống, tôi đặt dân theo chi họ, với gươm đồng và cung nỏ của họ. 8 Thấy họ sợ, tôi đã chỗi dậy mà nói với hạng thân hào và các người chức trách cùng dân chúng còn lại: "Ðừng sợ chúng! Hãy nhớ đến Chúa tể lớn lao, đáng sợ, và hãy chiến đấu cho anh em, con trai con gái các ông, cho vợ, cho nhà cửa các ông". 9 Khi kẻ thù chúng tôi nghe tin là chúng tôi đã biết được và Thiên Chúa đã đập bể mưu cơ của chúng, thì chúng đã rút lui và chúng tôi hết thảy đã trở lại tường thành, người nào việc nấy.

10 Từ ngày ấy, một nửa đinh tráng của tôi thì lo làm việc và một nửa thì cầm sẵn đòng, khiên mộc, cung nỏ, áo giáp hận thuẫn cho toàn thể nhà Yuđa, 11 đang lo xây tường thành.Những người khuân vác vật liệu cũng được võ trang: m65t tay làm việc, và một tay cầm sẵn khí giới. 12 Còn những người xây cất, thì mỗi người có thắt gươm bên sườn mà lo xây cất. Người thổi loa thì ở bên tôi. 13 Và tôi nói với các thân hào cùng những người chức trách và dân chúng còn lại: "Công việc thì nhiều và lan rộng. Chúng ta phải phân tán trên cả tường thành, xa nhau. 14 Vậy hễ các ông nghe tiếng loa thổi ở đâu thì hãy tập họp lại đó với chúng tôi. Thiên Chúa của ta sẽ chiến đấu cho chúng ta". 15 Chúng tôi làm công việc từ lúc rạng đông cho đến lúc sao mọc. 16 Nhân dịp ấy, tôi cũng bảo dân: "Mỗi người với đinh tráng của mình sẽ lưu lại trong thành Yêrusalem ban đêm; chúng ta sẽ dùng đêm để canh gác và ngày để làm việc". 17 Còn tôi, anh em tôi và đinh tráng của tôi cùng quân canh tháp tùng tôi, chúng tôi đã không hề cởi áo. Mỗi người luôn sẵn nơi tay khí giới của mình.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page