Kinh Thánh Cựu Ước

Ðaniel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 12 -

 

"1 Thời ấy, sẽ đứng lên Mikael, vị tướng cả, kẻ đứng bên con cái dân ngươi. Thời sẽ là thời quẫn bách, như chưa từng có cho đến bây giờ. Nhưng thời ấy, dân ngươi sẽ thoát nạn, mọi kẻ gặp thấy ghi danh trong cuốn Sách.

 

Sống lại

"2 Và trong những kẻ nằm ngủ trong bụi đất, nhiều người sẽ thức dậy. Kẻ thì dành cho sự hằng sống. Kẻ sẽ chuốc lấy ô nhục, làm đồ gớm ghiếc muôn đời. 3 Kẻ sĩ sẽ sáng chói như ánh quang vòm trời. Và những kẻ đã giải kết cho nhiều người sẽ như tinh sao muôn đời muôn kiếp.

4 Còn ngươi, Ðaniel, hãy giữ kín các lời ấy; hãy niêm phong cuốn sách, cho đến thời Cùng tận. Lắm kẻ sẽ đôn đáo (đi tìm). Và tri thức sẽ gia tăng".

 

Lời sấm niêm phong

5 Tôi, Ðaniel, tôi nhìn, thì này: Có 2 người (khác), một người đứng trên bờ sông bên này, và một người đứng trên bờ sông bên kia. 6 Và (một người) nói với người mặc trúc bâu, bên trên nước sông: "Cho đến bao giờ nữa mới là cùng tận cho những điều quái đản ấy?" 7 Và tôi đã nghe thấy người mặc trúc bâu, bên trên nước sông; ngài giơ tay phải và tay trái lên trời mà thề nhân Danh Ðấng hằng sống: "Cho đến một thời, vài thời và một nửa thời. Khi nào uy của dân thánh hết bị chà đạp, thì bấy giờ tất cả các điều ấy cũng sẽ hoàn tất". 8 Tôi đã nghe mà không hiểu. Tôi mới nói: "Thưa đức ông, chung cuộc các điều ấy sẽ làm sao?" 9 Và ngài nói: "Ði đi! Ðaniel, vì các lời ấy được giữ kín, niêm phong cho đến thời cùng tận. 10 Lắm kẻ sẽ nên thanh luyện, phiếu trắng tinh, thử bằng lửa. Ác nhân sẽ cứ làm ác. Không ác nhân nào sẽ hiểu. Còn kẻ sĩ sẽ hiểu. 11 Từ thời lễ tế hằng ngày bị bãi và đồ ghê tởm hoang tàn dựng lên: 1290 ngày. 12 Phúc cho kẻ trông đợi và đạt thấu 1335 ngày. 13 Phần ngươi, hãy đi cho đến mút cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ. Và ngươi sẽ đứng lên lãnh phần ngươi vào lúc cùng tận những ngày thời gian".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page