Kinh Thánh Cựu Ước

Ðaniel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 01 -

 

Trẻ Em Hipri Trong Ðền Vua Nabukôđônôsor

 

1 Năm thứ ba triều Yôyaqim, vua Yuđa, Nabukôđônôsor, vua Babel, tới Yêrusalem và đã vây thành. 2 Ðức Chúa đã nộp vào tay ông: Yôyaqim, vua Yuđa, và một phần đồ thờ trong Nhà của Thiên Chúa. Ông đã đem về đất Sinêar, nơi nhà thần linh của ông. Ông đã đem các đồ thờ đặt trong nhà kho báu của thần linh ông (thờ).

3 Nhà vua dạy Aspơnaz là quan thái giám, lựa lấy ít người con cái Israel thuộc hoàng tộc và hàng quí phái, 4 những thanh niên mình mẩy không tật, vẻ mặt xinh xắn, tinh không mọi lẽ, thông minh, hiểu biết, có khả năng chầu chực đền vua; ông phải dạy cho họ chữ nghĩa và tiếng nói của người Kanđu. 5 Nhà vua phân định cho họ mỗi ngày một phần thịnh soạn của nhà vua và rượu vua uống. Người ta phải gầy tạo họ ba năm. Cuối ba năm, họ sẽ được vào chầu chực trước mặt vua. 6 Trong những người con cái Yuđa ấy, có Ðaniel, Khananya, Misael, và Azarya. 7 Quan thái giám đặt tên cho họ. Ông đặt (tên) cho Ðaniel là Beltsassar, Khananya là Sađrak, Misael là Mêsak, và Azarya là Abeđ-Nơgô. 8 Ðaniel đã định trong lòng là không để mình nhiễm uế bởi thịnh soạn của nhà vua và rượu vua uống. Ông tìm cách dàn xếp với quan thái giám để khỏi bị nhiễm uế. 9 Thiên Chúa đã ban cho Ðaniel gặp được nhân hậu, từ tâm nơi quan thái giám. 10 Quan thái giám mới nói với Ðaniel: "Ta sợ đức vua, chúa công của ta! Ngài đã phân định vật ăn thức uống cho các em. Tại sao (lại để) ngài thấy nét mặt các em thiểu não sút thua mặt mày các thanh niên đồng trang với các em, mà làm ta mắc tội mất đầu với đức vua?" 11 Ðaniel nói với người gác dan mà quan thái giám đã đặt trông nom Ðaniel, Khananya, Misael và Azarya: "12 Xin ông cứ thử nghiệm các tôi tớ của ông mười ngày. Xin cho chúng cháu ăn rau và uống nước lã. 13 Rồi ông nhìn xem vẻ mặt chúng cháu và vẻ mặt những thanh niên được ăn thịnh soạn của nhà vua. Thấy sao, xin ông cứ việc làm như vậy đối với các tôi tớ của ông". 14 Ông ấy đã nghe lời họ đề nghị và đã thử nghiệm họ mười ngày. 15 Mãn mười ngày, vẻ mặt họ tốt tươi và da thịt béo mập hơn tất cả các thanh niên được ăn thịnh soạn của nhà vua. 16 Nên từ đó, người gác dan đã cất đi phẩn thịnh soạn và rượu uống dành cho họ, mà chỉ cho họ (ăn) rau thôi. 17 Bốn trẻ ấy đã được Thiên Chúa ban cho tri thức và tinh thông, chữ nghĩa đủ thứ với khôn ngoan. Còn Ðaniel được am hiểu về mọi thị kiến và mộng triệu. 18 Mãn những ngày nhà vua đã định phải đem họ vào triều, quan thái giám đã đem họ ra mặt Nabukôđônôsor. 19 Vua đã ngỏ lời với họ. Trong số họ hết thảy, không gặp được ai bì kịp Ðaniel, Khananya, Misael và Azarya. Và họ đã chầu chực trước nhan vua. 20 Về mọi điều (phải nại đến) khôn ngoan hiểu biết mà nhà vua đem bàn hỏi với họ, ông đã nhận thấy họ vượt gấp mười mọi nhà chiêm bốc và pháp sư có trong toàn đế quốc của ông. 21 Ðaniel đã cứ như thế mãi cho đến năm thứ nhất (đời) vua Kyrô.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page