Kinh Thánh Cựu Ước

Ðaniel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 05 -

 

Bữa Tiệc Của Baltasar

 

1 Vua Baltasar làm tiệc lớn đãi một ngàn đại thần. Trước mặt ngàn người ấy, ông uống rượu. 2 Xong một chầu rượu, Baltasar truyền đem lại những chén bát bằng vàng bạc Nabukôđônôsor, cha ông đã lấy nơi đền thờ Yêrusalem về, để nhà vua và các đại thần cùng cung phi, thể nữ uống. 3 Bấy giờ người ta đã đem lại những chén bát vàng bạc đã lấy nơi đền thờ của Nhà Thiên Chúa ở Yerusalem. Và vua cùng các đại thần, và cung phi, thể nữ đều uống. 4 Họ uống và họ tán tụng những thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ đá. 5 Ngay lúc ấy, chìa ra những ngón tay của một người viết trên vách tường của hoàng cung đằng trước trụ đăng. Nhà vua nhìn thấy mút bàn tay đang viết. 6 Bấy giờ vua biến sắc mặt; với những ý nghĩ kinh hoàng, gân cốt sườn ông như bung ra; hai đầu gối va nhau cầm cập. 7 Vua kêu lớn tiếng, dạy phải triệu đến các pháp sư, những người Kanđu, các nhà thuật số. Ðoạn vua cất tiếng nói với các hiền nhân Babel: "Bất cứ ai đọc ra chữ viết ấy và trình bày cho trẫm lời giải thíchi sẽ được mặc cẩm bào, cổ đeo kiềng vàng và cầm quyền như vị thứ ba trong nước". 8 Bấy giờ tất cả các bậc khôn ngoan của nhà vua đi vào. Nhưng họ không tài nào đọc được chữ viết và giải thích cho biết (làm sao). 9 (Sự ấy) khiến vua Baltasar rất đỗi kinh hoàng, sắc mặt biến hẳn. Các vị đại thần đều hoảng hốt. 10 Vua và các đại thần đang nói, thì hoàng thái hậu đi vào phòng tiệc. Hoàng thái hậu lên tiếng nói: "Hoàng đế vạn tuế! Xin đừng để các ý nghĩ làm hoàng thượng kinh hoàng, và sắc mặt đừng biến dạng! 11 Trong nước của hoàng thượng có một người được có nơi mình thần khí của các vị thần thánh. Vào ngày phụ vương, người ta đã gặp thấy nơi ông ấy ánh sáng, trí tuệ một sự khôn ngoan sánh được với sự khôn ngoan của thần linh. Tiên vương Nabukôđônôsor, thân phụ hoàng thượng đã đặt ông ấy làm đại chiêm bốc cai các pháp sư, các người Kanđu và các người thuật số, 12 bởi chưng nơi ông ấy, ông Ðaniel mà đức tiên vương đã đặt tên cho là Beltsassar - (nơi ông ấy) - người ta gặp thấy thần khí siêu đẳng, với tri thức, trí tuệ, giải được chiêm bao, cắt nghĩa được những lẽ huyền nhiệm, gỡ được những điều khúc mắc. Nay hãy cho với Ðaniel đến và ông ấy sẽ trình bày lời giải thích".

13 Bấy giờ người ta dẫn Ðaniel vào trước mặt vua. Nhà vua lên tiếng nói với Ðaniel: "Chính ngươi là Ðaniel trong nhóm lưu đày Yuđa mà tiên vương, cha của ta đã dẫn từ Yuđa về? 14 Về ngươi, ta đã nghe biết là nơi ngươi có thần khí của các thần linh. Và người ta gặp thấy nơi ngươi ánh sáng trí tuệ và khôn ngoan siêu đẳng. 15 Nay người ta đã dẫn vào trước mặt ta các hiền nhân, các pháp sư để đọc chữ viết kia và cho ta biết lời giải thích. Nhưng họ đều không tài nào trình bày được sự ấy phải giải thích làm sao. 16 Về ngươi, ta đã nghe biết là ngươi có biệt tài biện phân giải thích và gỡ được những điều khúc mắt. Nếu bây giờ ngươi có tài đọc được chữ viết và giải thích làm sao cho ta biết, ngươi sẽ được mặc cẩm bào, cổ đeo kiềng vàng và cầm quyền như vị thứ ba trong nước".

17 Bấy giờ Ðaniel đáp lại và nói trước mặt vua: "Quà vật của ngài, xin dành để lại cho ngài; và tặng phẩm của ngài xin ngài ban cho người khác. Song thần xin đọc chữ viết hầu hoàng thượng và tâu lời giải thích lên hoàng thượng. 18 Tâu hoàng thượng, Thiên Chúa Tối Cao đã ban cho Nabukôđônôsor cha ngài, vương quyền, chức cả, vinh dự, oai phong. 19 Bởi chức cả Thiên Chúa ban cho, mọi dân, mọi nước và tiếng nói đều run sợ và khiếp hãi trước mặt ông. Ông giết ai tùy ý; ông để ai sống tùy ý; ông nhắc ai lên tùy ý; ông hạ ai xuống tùy ý. 20 Và khi lòng ông đã ra tự cao và thần khí ông ra gan lỳ ngạo mạn, ông đã bị hạ bệ khỏi ngai vua, bị tước hết vinh dự. 21 Ông đã bị đuổi khỏi giữa con cái loài người; lòng trí ông ra như (bụng dạ) thú vật; ông đã phải ở chung với lừa hoang; người ta nuôi ông bằng cỏ như (nuôi) bò; thân mình ông đã phải dầm sương ngoài trời, cho đến khi ông nhận biết Thiên Chúa Tối Cao là Chủ tể trên nước người phàm và Người cất nhắc ai lên tùy Người muốn. 22 Còn ngài là con ông, hỡi Baltasar, cho dẫu biết thế, ngài đã không hạ mình xuống trong lòng. 23 Trái lại, ngài đã dương dương tự đại chống lại Chúa Trời. Chén bát của Nhà Người, người ta đã đem đến trước mặt ngài, và ngài cùng các đại thần, các cung phi, thể nữ đã dùng mà uống rượu. Ngài đã tán tụng những thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ, đá, (những vật) không thấy, không nghe, không tri thức. Còn Thiên Chúa cầm trong tay sinh khí của ngài và có dưới quyền Người mọi đường đi nước bước của ngài, thì ngài đã chẳng tôn vinh. 24 Cho nên, do tự Người, mút tay kia đã được sai đến và chữ viết kia đã được ghi chép. 25 Và này đây chữ viết đã được ghi chép: Mơnê, Mơnê, Tơqel upharsin. 26 Và này đây lời ấy phải giải thích làm sao: Mơnê: Thiên Chúa đã tính sổ triều ngài và đã thanh toán. 27 Tơqel: Ngài đã phải cân trên cân và thấy là thiếu hụt. 28 Pơres: Nước của ngài bị chia ba, chia tư và ban cho dân Mêđi và Batư".

29 Bấy giờ Baltasar truyền mặc cẩm bào cho Ðaniel, đeo kiềng vàng vào cổ ông và bá cáo về ông là ông được cầm quyền như vị thứ ba trong nước. 30 Ngay đêm ấy, Baltasar, vua dân Kanđu đã bị giết.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page