Kinh Thánh Cựu Ước

Ðaniel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 04 -

 

Chiêm bao của Nabukôđônôsor

"1 Trẫm, Nabukôđônôsor, trẫm đang an nhàn tại gia và thịnh mậu nơi cung điện. 2 Trẫm đã thấy chiêm bao, làm trẫm phải khiếp và trên long sàng, những tư lự, những tư tưởng trong đầu óc làm trẫm kinh hoàng. 3 Bởi lịnh trẫm, chiếu chỉ ban hành: Phải triệu đến trước mặt trẫm tất cả những người khôn ngoan Babel, để họ cho trẫm biết lời giải thích về chiêm bao. 4 Bấy giờ các nhà chiêm bốc, pháp sư, Kanđu, thuật số đến. Trước mặt họ, trẫm đã kể lại giấc chiêm bao. Nhưng lời giải thích, họ đã không nói được trẫm biết. 5 Sau cùng, trước mặt trẫm, Ðaniel đến, đội danh là Beltsassar, chiếu theo danh thần của trẫm, một người có nơi mình thần khí các thần thánh. Trẫm đã thuật lại cho y giấc chiêm bao:

"6 Beltsassar, đại chiêm bốc, trẫm biết, nhà ngươi được có nơi mình thần khí các thần thánh. Không có mầu nhiệm nào lại là khó khăn đối với nhà ngươi. (Ðây là) những thị kiến trẫm đã thấy trong giấc chiêm bao. Nhà ngươi hãy ra lời giải thích cho trẫm.

"7 Thị kiến đầu óc ta (dồn dập) trên long sàng. Ta đang nhìn thì này:

"Một cây cổ thụ ở giữa cõi đất. Vóc nó cao lắm.

8 Cây cổ thụ ấy mọc lớn, và nên hùng vĩ.

Vóc vươn thấu trời, thấy được mãi tận cùng cõi đất.

9 Lá nó xinh tươi; lại có lắm quả,

có nơi nó, thức ăn cho mọi loài.

Bên dưới thì dã thú núp bóng.

Trên cành, chim trời trú đậu.

Mọi xác phàm nơi đó được của nuôi thân.

10 Trên long sàng, giữa những thị kiến đầu óc, trẫm nhìn:

thì này: Một vị Canh thức, một vị thánh tự trời xuống.

11 Ngài kêu lớn tiếng và phán rằng: "Ðốn cây cổ thụ này đi! Hãy chặt nhánh! Hãy tuốt lá! Hãy vung quả! Cho thú vật trốn khỏi bóng, và chim chóc khỏi cành! 12 Nhưng gốc rễ nó, hãy để yên trên đất, bằng xích sắt, (xiềng) đồng, giữa cỏ đồng nội, cho nó dầm sương ngoài trời.

Với thú vật, nó hãy chia phần cỏ trên đất.

13 Lòng nó hãy đổi mất tính người.

Hãy cho nó lòng dạ con vật.

Bảy thời hãy vần chuyển trên mình nó.

14 Sắc này bởi quyết định của các vị Canh thức,

án này do lời của chư thánh.

Ngõ hầu mọi sinh linh nhận biết:

chính Thượng Ðế cai trên nước người phàm

và Người cho ai tùy Người muốn,

kẻ mạt hạng giữa người phàm, Người cất nhắc lên!"

15 Thế đó, chiêm bao trẫm đã thấy. Trẫm, hoàng đế Nabukôđônôsor. Còn nhà ngươi, Beltsassar, ngươi hãy nói lời giải thích, bởi chưng tất cả các kẻ khôn ngoan trong nước trẫm, đều đã không thể giải thích cho trẫm biết làm sao. Còn nhà ngươi, nhà ngươi có khả năng, vì nơi nhà ngươi có thần khí của các thần thánh".

 

Ðaniel giải thích chiêm bao

16 Bấy giờ, Ðaniel đội danh là Beltsassar đứng đờ người ra một lát. Các ý tưởng của ông làm ông kinh hoàng. Vua mới lên tiếng nói: "Beltsassar, chớ để chiêm bao và lời giải thích làm ngươi kinh hoàng!" Belsassar đáp lại và nói: "Tâu chúa công, ước gì chiêm bao ấy được dành cho những kẻ ghét ngài và lời giải đem về những kẻ thù ngài! 17 Cây cổ thụ ngài đã thấy mọc lớn và nên hùng vĩ, vóc vươn thấu trời, và thấy được khắp cõi đất, 18 lá nó xinh tươi; lại có lắm quả; có nơi nó, thức ăn cho mọi loài; bên dưới thì dã thú ở, trên cành nó có chim trời ngụ. 19 Chính ngài đó, tâu hoàng thượng! Ngài đã nên lớn lao, nên hùng mạnh. Sự lớn lao của ngài sẽ cứ lớn thêm mãi, vươn thấu trời, và uy quyền đến mút cùng cõi đất.

"20 Và còn điều ngài đã thấy, tâu hoàng thượng: Một vị Canh thức, một vị thánh, từ trời xuống và phán: "Ðốn cây cổ thụ này đi! Hãy hủy tiệt nó đi! Nhưng gốc rễ nó, hãy để yên trên đất, bằng xích sắt, (xiềng) đồng giữa cỏ nội, cho nó dầm sương ngoài trời, với dã thú, nó hãy chia phần, cho đến khi bảy thời đã vần chuyển trên mình nó". 21 Ðây là lời giải thích, tâu hoàng thượng: Ðó là quyết định của Thượng Ðế đã ra trên đức vua, chúa công tôi:

"22 Ngài, người ta sẽ đuổi ngài khỏi giữa loài người,

với dã thú, ngài sẽ phải ở chung.

Người ta sẽ nuôi ngài bằng cỏ như (nuôi) bò.

Ngài sẽ phải dầm sương ngoài trời.

Bảy thời sẽ xoay vần trên ngài,

cho đến khi ngài nhận biết:

Thượng Ðế là Chủ tể trên nước người phàm

và Người ban cho ai tùy Người muốn.

"23 Còn về điều người ta đã nói: "Gốc rễ cây ấy phải để yên", ấy là nước sẽ được duy trì cho ngài, sau khi ngài nhận biết: Chính Trời là Chủ tể!

"24 Cho nên, tâu hoàng thượng, ước gì ngài vui lòng cho hạ thần khuyên điều này: Các tội của ngài, hãy lấy việc nghĩa chuộc lại; và các lỗi của ngài, bằng chạnh thương những kẻ khốn khó, có lẽ ngài sẽ được kéo dài an nhàn".

 

Chiêm bao thành sự thực

25 Các điều ấy đã xảy đến cho vua Nabukôđônôsor. 26 12 tháng sau, nhân khi tản bộ trên hoàng cung Babylon, 27 nhà vua cất tiếng nói: "Ðó lại không phải là Babylon vĩ đại, ta đã xây lên làm nhà của triều đại, do quyền năng sức mạnh ta, làm vinh dự oai phong của ta sao?" 28 Lời chưa dứt miệng nhà vua, thì một tiếng tự trời giáng xuống:

"Chính với ngươi, người Ta nói đây, hỡi vua Nabukôđônôsor,

nước đã luột khỏi tay ngươi!

29 Người ta sẽ đuổi ngươi khỏi giữa loài người,

với dã thú, (ngươi) sẽ phải ở chung;

Người ta sẽ nuôi ngươi bằng cỏ như (nuôi) bò;

Bảy thời sẽ xoay vần trên ngươi,

cho đến khi ngươi nhận biết:

Thượng Ðế là trên nước người phàm,

và Người ban cho ai tùy Người muốn".

30 Ngay lúc ấy, lời đã ứng nghiệm trên Nabukôđônôsor. Ông đã bị đuổi khỏi giữa loài người. Ông đã phải ăn cỏ như bò. Thân mình ông đã phải dầm sương ngoài trời, cho đến khi tóc ông mọc lên như (lông) phụng hoàng, và móng (tay chân) ông như móng chim.

"31 Mãn những ngày đã định, trẫm là Nabukôđônôsor, trẫm đã ngước mắt lên Trời. Và trí khôn đã trở lại với trẫm. Trẫm đã chúc tụng Ðấng Tối Cao. Trẫm đã tán tụng tôn vinh Ðấng Hằng Sống:

Chủ quyền của Người, chủ quyền hằng có,

và Nước của Người bền mãi đời đời.

32 Tất cả dân cư trên đất đều kể như không,

Người muốn sao, thì Người làm vậy

với đại binh trên trời, với người cõi đất.

Ai nào cản được tay Người,

hay dám nói với Người: "Ông làm gì vậy?"

"33 Bây giờ đây, trí khôn đã trở lại với trẫm. Oai phong lẫm liệt của trẫm đã trở lại với trẫm, làm mối vinh dự cho triều đại trẫm. Các tư vấn, các đại thần của trẫm nhiệt liệt hoan hô trẫm. Trẫm được tái lập trên nước của trẫm, và quyền lớn lao rất mực của trẫm được gia tăng.

34 Vậy nay, trẫm là Nabukôđônôsor, trẫm tán tụng tôn dương và chúc vinh Vua Trời,

mọi việc Người làm đều là sự thật,

đường lối của Người thay thảy công minh.

Những ai bước đi ngạo nghễ, Người có phương hạ xuống".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page