Kinh Thánh Cựu Ước

Ðaniel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 09 -

 

Lời kinh của Ðaniel

1 Năm thứ nhất đời Ðarius, con của Assuêrus, thuộc dòng giống Mêđi, người đã được tôn làm vua nước dân Kanđu. 2 Năm thứ nhất triều ông, tôi, Ðaniel, tôi (đọc) kinh điển (và) suy nghĩ về số những năm phải mãn, theo lời Yavê phán với tiên tri Yêrêmya, trước khi cảnh điêu tàn của Yêrusalem chấm dứt: 70 năm. 3 Tôi đã ngước mặt lên với Ðức Chúa Thiên Chúa mà thiết tha nguyện cầu, nài xin với chay kiêng, bao bị và tro bụi. 4 Tôi đã khấn nguyện Yavê Thiên Chúa của tôi, tôi đã xưng thú và nói:

"Ôi! Lạy Chúa, Thiên Chúa lớn lao và đáng sợ, Ðấng giữ Giao ước và lòng nhân với những ai yêu mến Người và giữ các lịnh Người truyền. 5 Chúng tôi đã lầm lỗi, đã phạm tội, đã làm trái. Chúng tôi đã ngỗ nghịch và rời xa lịnh truyền, phán quyết của Người. 6 Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ của Người và các tiên tri, những kẻ đã nhân danh Người mà ngỏ lời với các vua, các tướng và cha ông chúng tôi, cũng như với toàn dân trong xứ. 7 Lạy Chúa, chính nghĩa thuộc về Người, còn thuộc về chúng tôi là hổ mặt, hổ mày như ngày hôm nay, cho người Yuđa và dân cư Yêrusalem cùng toàn thể Israel, ở gần ở xa, nơi mọi xứ Người đã xua chúng đến, nhân vì tội phản phúc của chúng đối với Người. 8 Lạy Yavê, thuộc về chúng tôi là hổ mặt, hổ mày, cho các vua, các tướng và cha ông chúng tôi, bởi chúng tôi đã lỗi phạm đến Người. 9 Thuộc về Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng, dạ chạnh thương và sự dung thứ, bởi chúng tôi đã ngỗ nghịch với Người. 10 Chúng tôi đã không nghe tiếng của Yavê, Thiên Chúa của chúng tôi, mà đi theo các luật lệ của Người, (điều) Người đã đặt trước mặt chúng tôi nhờ trung gian các tôi tớ của Người là các tiên tri. 11 Toàn thể Israel đã phạm luật Người và đã rời xa không nghe tiếng Người. Nên đã trút xuống trên chúng tôi lời rủa thề đã chép trong Luật Môsê, tôi tớ của Thiên Chúa, vì chúng tôi đã lỗi phạm đến Người. 12 Người đã giữ vững các lời của Người, (lời) Người đã phán trên chúng tôi và trên các thẩm phán xét xử chúng tôi, là đã giáng xuống trên chúng tôi đại họa, đến đỗi chưa từng xảy ra dưới cả bầu trời như điều đã xảy đến cho Yêrusalem. 13 Như đã viết trong Luật Môsê, tất cả các họa ấy đã giáng xuống trên chúng tôi. Thế mà chúng tôi đã không xoa dịu nhan Yavê, Thiên Chúa của chúng tôi, là bỏ tội lỗi mà trở lại và để ý đến sự thật của Người. 14 Yavê tỉnh thức (giữ lời đe) giá họa. Người đã giáng họa ấy xuống trên chúng tôi, ấy vì Yavê, Thiên Chúa của chúng tôi nhân nghĩa trong mọi việc Người làm và chúng tôi đã chẳng nghe tiếng Người. 15 Và nay, lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, Ðấng đã ra tay mạnh mẽ đem dân Người ra khỏi Aicập và đã làm nên danh tiếng như có ngày nay, chúng tôi đã lỗi lầm, chúng tôi đã làm trái. 16 Lạy Chúa, chiếu theo các việc đại nghĩa của Người hết thảy, xin khấng thu hồi cơn giận gay gắt của Người khỏi thành của Người là Yêrusalem, núi thánh của Người. Vì chính lỗi tại chúng tôi và các tội của cha ông chúng tôi, mà Yêrusalem và dân của Người đã nên mối sỉ nhục nơi mọi dân láng giềng chúng tôi. 17 Và bây giờ, lạy Thiên Chúa của chúng tôi, xin nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Người và lời van xin của nó, xin chiếu rạng nhan Người trên thánh điện tan hoang của Người vì chính mình Người, lạy Chúa. 18 Lạy Thiên Chúa của tôi, xin ghé tai nghe, xin ghé mắt nhìn đến cảnh hoang tàn của chúng tôi, và thành trên đó Danh Người đã được kêu khấn. Vâng, không phải bằng vào những việc đức nghĩa của chúng tôi, nhưng là cậy vào dạ chạnh thương lớn lao của Người, mà chúng tôi đệ lên trước nhan Người các lời van xin của chúng tôi. 19 Lạy Chúa, xin khấng nghe! Lạy Chúa, xin dung thứ! Lạy Chúa, xin đoái nhìn và ra tay! Xin đừng trì hoãn vì chính mình Người, Lạy Thiên Chúa; vì thành và dân của Người đã được đội Danh Người!".

 

Thiên thần Gabriel cắt nghĩa điềm báo

20 Tôi còn đang nói và khẩn nguyện cùng xưng thú lỗi lầm của tôi và lỗi lầm của dân tôi là Israel, và đệ lên trước nhan Yavê, Thiên Chúa của tôi, lời tôi van xin, trên núi thánh của Thiên Chúa của tôi; 21 trong lúc cầu kinh, tôi còn đang nói, thì Gabriel, người mà tôi đã thấy trong thị kiến ban đầu, đã vụt bay đến kề bên tôi vào lúc cúng chiều. 22 Ngài đến và phán bảo tôi. Ngài nó: "Ðaniel, nay ta ra để cho ngươi được thông tường hiểu biết. 23 Ngay khi ngươi bắt đầu van xin, thì lời đã (ban) ra và ta đến để loan báo cho ngươi, quả ngươi là [người] được quí mến. Cố hiểu lời này! Cố am hiểu thị kiến:

"24 Ðã khâm định bảy mươi tuần trên dân ngươi,

và trên thành thánh của ngươi để chấm dứt tội nghịch,

để thanh toán lỗi lầm để xá tội phạm,

để đem lại công chính mãi mãi, để niêm ấn thị kiến và tiên tri,

để xức dầu cho điều cực thánh.

25 Hãy lo mà biết mà tường:

Từ lúc lời được (ban) ra

(báo trước) việc vãn hồi và xây lại Yêrusalem,

cho đến vị được xức dầu lãnh tướng là bảy tuần.

Trong vòng 62 tuần, phố xá và hào lũy sẽ được xây dựng lại,

nhưng trong những thời buổi quẫn bách.

26 Sau 62 tuần, một vị được xức dầu sẽ bị tiễu trừ

mà không án xử. Thành và cung thánh,

dân của môt lãnh tướng xâm lăng sẽ hủy hoại.

Nhưng vận cùng của nó trong trận lục.

Cho đến cùng, chiến tranh đã quyết và phá phách tan hoang.

27 Với đa số, nó sẽ minh giao kết ước, nội một tuần.

Trong nửa tuần, nó bắt đình chỉ tế tự và cúng bái.

Trên cánh (tế đàn), đồ ghê tởm hoang tàn.

Cho đến khi án tận tuyệt

và điều quyết phải đổ xuống trên kẻ phá phách tan hoang".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page