Töôøng thuaät
chuyeán thaêm muïc vuï cuûa ÑTC
taïi AÙo Quoác (19-21/06/1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page