Töôøng thuaät
chuyeán thaêm muïc vuï cuûa ÑTC
taïi Mexico vaø Giaùo Phaän Saint Louis (Hoa Kyø)
22/01/1999 - 28/01/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page