Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ezra

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 09 -

 

Hôn nhân với người ngoại

1 Khi các điều ấy đã xong xuôi, hàng lãnh đạo đã lại với tôi và nói: "Dân Israel, Tư tế và Lêvit không tách mình khỏi các dân trong các xứ; (họ đã sống) theo các điều gở của chúng, của (các dân) Canaan, Hit-tit, Phơrizi, Yơbusi, Ammon, Moab, Aicập và Amori. 2 Vì họ đã cưới con gái của chúng cho họ, và cho con trai họ; dòng giống thánh đã trà trộn với các dân trong các xứ: chính hàng lãnh đạo, những người chức trách đã tra tay trước hết vào việc phản phúc ấy". 3 Khi tôi nghe biết điều ấy, tôi đã xé áo mặc, áo choàng tôi. Tôi bứt tóc bứt râu, và tôi đã ngồi đờ người sửng sốt. 4 Xung quanh tôi, tụ tập lại tất cả những ai kính sợ lời của Thiên Chúa Israel thờ vì sự phản phúc của những người lưu đày; và tôi, tôi cứ ngồi đờ người sửng sốt mãi cho đến giờ cúng chiều, 5 vào năm giờ cúng chiều, tôi chỗi dậy khỏi cảnh thảm não ấy của tôi; với áo mặc, áo choàng rách tan, mà quì gối xuống và giang tay lên với Yavê Thiên Chúa của tôi. 6 Và tôi nói:

"Lạy Thiên Chúa của tôi, thật xấu hổ thẹn thuồng mà ngẫng mặt lên với Người, lạy Thiên Chúa của tôi, vì tội ác lỗi phạm chúng tôi qúa nhiều, ngút quá đầu chúng tôi, và tội vạ chúng tôi lớn thấu trời. 7 Từ thời tổ tiên chúng tôi cho đến ngày nay, chúng tôi đã mắc tội vạ lớn lao, và vì tội ác chúng tôi, thì các vua và tư tế của chúng tôi đã bị nộp trong tay các vua tứ xứ, (một) cho gươm giáo, lưu đày, cướp phá, hổ mặt hổ mày, như ngày hôm nay. 8 Và bây giờ, chỉ mới chốc lát đây, ơn Yavê Thiên Chúa của chúng tôi (đã tỏ bày) là chừa lại cho chúng tôi một nhóm sống sót và cho chúng tôi có chỗ nương thân ở chốn thánh của Người, và Thiên Chúa chúng tôi đã soi rạng mắt chúng tôi, cho chúng tôi được hồi dương đôi chút trong cảnh lầm than nô lệ của chúng tôi. 9 Vì chúng tôi là lũ nô lệ; nhưng trong cảnh lầm than nô lệ. Thiên Chúa của chúng tôi đã không bỏ chúng tôi; Ngườ đã lan đến trên chúng tôi lòng nhân nghĩa trước mặt các vua Batư mà cho chúng tôi được hồi hương, được dựng lên lại Nhà của Thiên Chúa chúng tôi, mà tái thiết cảnh hoang tàn Nhà ấy, và cho chúng tôi được có tường lũy trong Yuđa và ở Yêrusalem. 10 Và bây giờ, lạy Thiên CHúa của chúng tôi, chúng tôi biết nói làm sao, sau cơ sự này? Vì chúng tôi đã bỏ lịnh truyền của Người. 11 Người đã truyền ngang qua các tôi tớ Người là các tiên tri, mà rằng: Ðất các ngươi vào chiếm là đất nhơ uế do sự nhơ uế của các dân trong các xứ, bởi những điều gở chúng đã chất đầy từ đầu xứ đến cuối xứ vì sự uế tạp của chúng. 12 Và bây giờ, các ngươi đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng, và con gái chúng các ngươi đừng cưới cho con trai các ngươi; các ngươi đừng bao giờ chạy theo sự an bình hạnh phúc của chúng, ngõ hầu các ngươi được nên mạnh thế và được hưởng phúc lành trong xứ và trối lại làm cơ nghiệp cho con cái các ngươi mãi mãi.

"13 Sau mọi điều đã xảy ra cho chúng tôi, vì các việc vàn xấu xa tội vạ quá lớn của chúng tôi - dẫu rằng, lạy Thiên Chúa của chúng tôi, Người đã không phạt như tội ác ch1ung tôi đã  đáng và lại đã cho chúng tôi số người thoát nạn này - 14 làm sao chúng tôi còn có thể phạm đến các lịnh truyền của Người mà đi thông gia với các dân quái gở này? Người lại không thịnh nộ mà hủy tận tuyệt đi không còn để cho số sót thoát nạn nào đó sao? 15 Lạy Yavê Thiên Chúa của Israel, chính vì bởi ân đức của Người mà chúng tôi còn được số sót thoát nạn, như thấy ngày hôm nay. Này chúng tôi đây trước nhan Người với tội vạ chúng tôi. Quả không thể nào cứ như thế mà tồn tại được trước nhan Người".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page