Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ezra

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 01 -

 

I. Hồi Hương Và Tái Thiết Ðền Thờ

 

Sắc chỉ cho phép hồi hương

1 Năm thứ nhất đời Kyrô, vua Batư, để lời Yavê nhờ miệng Yêrêmya được nên trọn, Yavê đạ thức tỉnh tâm thần Kyrô, vua Batư, và ông đã ra thông cáo trong toàn đế quốc; có cả sắc chỉ, rằng: "2 Kyrô, hoàng đế Batư tuyên bố: Yavê Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi nước dưới đất. Người đã chỉ định ta phải tái thiết cho Người, ngôi nhà ở Yêrusalem tại Yuđa. 3 Vậy ai trong các ngươi, bất cứ ai thuộc về dân Người, xin Yavê Thiên Chúa của họ ở với họ. Họ hãy lên Yêrusalem tại Yuđa, mà tái thiết Nhà của Yavê, Thiên Chúa Israel, chính là Thiên Chúa ở Yêrusalem. 4 Và mọi người sót lại - từ mọi nơi họ trú ngụ - (phải được) dân cư sở tại cấp cho bạc vàng, tư sản, thú vật, cùng với của lễ lòng thành cúng vào Nhà Thiên Chúa tại Yêrusalem".

5 Bấy giờ các trưởng tộc Yuđa và Benyamin, các tư tế và Lêvit, (tóm lại) tất cả những ai được Thiên Chúa thức tỉnh tâm thần đã chỗi dậy lên tái thiết Nhà Yavê tại Yêrusalem. 6 Tất cả những người lân cận đem giúi tay họ đủ thứ: bạc, vàng, tư sản, thú vật, quà tặng (từng đống), không kể tất cả những của cúng biếu.

7 Vua Kyrô đã cho đem ra những đồ vật thuộc Nhà Yavê mà Nabukôđônôsor đã chiếm đoạt ở Yêrusalem và đã cất trong nhà của thần linh ông thờ. 8 Vậy Kyrô vua Batư đã cho đem các đồ vật ấy ra nhờ tay Mitriđat viên thủ quỹ; ông này đã tính sổ với Sheshbaxar, vương công Yuđa. 9 Và đây là sổ các đồ vật ấy: kim bôi: ba mươi; ngân bôi: một ngàn; dao: hai mươi chín; 10 tô vàng: ba mươi; tô bạc phụ thuộc: bốn trăm mười; các đồ vật khác: một ngàn. 11 Tất cả các đồ đoàn vàng bạc là năm ngàn bốn trăm. Sheshbaxar đã mang theo tất cả khi nhóm những người Lưu đày rời Babel hồi hương về Yêrusalem.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page