Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ezra

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 04 -

 

Công việc tái thiết bị đình trệ

1 Và khi các địch thù của Yuđa và Benyamin đã nghe tin là con cái Lưu đày đang xây Ðền thờ Yavê Thiên Chúa của Israel, 2 chúng tới gặp Zơrôbabel và [Yôsua] cùng ác trưởng tộc, mà nói với họ: "Chúng tôi sẽ xây chung với các ông, vì cũng như các ông, chúng tôi sùng bái Thiên Chúa của các ông và hằng lễ tế cho Người từ ngày Asarhađđôn vua Assur đã đem chúng tôi lên đây". 3 Zôrôbabel, Yôsua và các trưởng tộc khác của israel nói với chúng: "Không phải việc của các ông là cùng chúng tôi xây Nhà cho Thiên Chúa của chúng tôi, vì chỉ có chúng tôi mà thôi sẽ xây cho Yavê Thiên Chúa của Israel, theo như Kyrô, vua Batư đã truyền cho chúng tôi". 4 Vì thế dân trong xứ đã làm cho dân Yuđa ngã lòng và khủng bố họ làm họ bỏ dở việc xây cất. 5 Chúng mua chuộc cả những vị cố vấn để phá họ, làm hỏng ý định họ, suốt thời Kyrô vua Batư, và mãi cho đến triều Ðarius vua Batư.

 

Thái độ cừu địch của Samari

6 Ðến triều Xerxes, buổi đầu triều ấy, chúng đã viết tờ cáo tội dân cư Yuđa và Yêrusalem.

7 Vào thời Artaxerxes, Bishlam, Mitriđat, Tabơrel và các đồng liêu đã dâng sớ lên Artaxerxes, vua Batư; bản sớ ấy viết bằng tiếng Aram và đã được phiên dịch. Tiếng Aram:

8 Rơkhum, quan trấn, và Shimshai viên thư ký đã viết sớ lên vua Artaxerxes hạch tội Yêrusalem. (Lời lẽ) thế này: 9 Rơkhum quan trấn, và Shimshai viên thơ ký và các đồng liêu khác; các thẩm phán và khâm sai, quan chức Batư cùng) những người quê ở Uruk, Babel, Susa - tức là Êlam - 10 và các dân tộc khác Asnappar vĩ đại, hiển hách đã phát lưu và cho lập cư trong các thành Samari và các vùng khác Bên-kia-Sông.

11 Ðây là bản sao lục sớ họ đã đệ lên:

"Tâu Artaxerxes, hoàng đế. Bầy tôi của ngài, những người vùng Bên-kia-Sông:

"Vậy bây giờ, 12 xin trình để ngài ngự được tường là những người Dothái, từ nơi ngài ngự lên nơi các hạ thần, đã đến Yêrusalem và đang tái thiết cái thành ngụy tặc, ác ôn ấy, chúng tu bổ tường thành và đặt lại nền móng. 13 Vậy nay xin tâu ngài ngự được tường là nếu thành ấy được tái thiết, tường thành được tu bổ thì cống nạp, thuế má, quan thuế, chúng sẽ không nộp, và chung qui các hoàng đế sẽ phải thiệt hại. 14 Vả chăng, vì lẽ chúng tôi ăn lộc triều đình và cứ nhìn thấy hoàng đế mắc phải điều thiệt hại là điều chẳng xứng với chúng tôi, nên chúng tôi xin chuyển đạt tường trình lên hoàng đế, 15 ngõ hầu người ta tra tầm trong Sách Kỷ yếu của tổ tiên ngài: trong Sách Kỷ yếu ấy, ngài sẽ thấy và nhận ra được là thành ấy quả là một thành ngụy tặc, mối hại cho các vua và các tỉnh; trong thành ấy, chúng đã gây phiến loạn từ những thời xưa kia. Chính vì thế mà thành ấy đã bị tàn phá. 16 Chúng tôi xin trình để ngài ngự được tường là nếu thành ấy được tái thiết và tường thành được tu bổ, thì nhân vì thế, ngài sẽ không còn một phần đất nào trong vùng Bên-kia-Sông này nữa".

17 Vua đã gửi chiếu chỉ:

"Gửi Rơkhum, quan trấn, và Shimshai, viên thơ ký và các đồng liêu khác cư ngụ ở Samari và trong các chỗ khác vùng Bên-kia-Sông: An thái!

"Vậy bây giờ. 18 Sớ của khanh đã dâng lên ta, đã được phiên dịch và đọc trước mặt ta. 19 Và theo lịnh ta ban ra, người ta đã tra tầm và đã thấy được là thành ấy, từ những thời xưa kia đã từng dấy lên chống lại các vua và phản động cùng phiến loạn đã từng diễn ra ở đó. 20 Ở Yêrusalem, đã có những vua hùng cường bá chủ tất cả vùng Bên-kia-Sông và người ta đã phải nộp cống nạp, thuế má, thuế quan cho họ. 21 Vậy bây giờ, các khanh hãy ra lịnh cấm chỉ các người đó không được tái thiết thành ấy, bao lâu không có lịnh nào khác của ta truyền ra. 22 Các khanh phải coi chừng đừng sơ suất trong việc này kẻo nhỡ ra nguy cơ thêm trầm trọng có hại cho các hoàng đế".

23 Thoạt khi bản sao lục hiếu chỉ của vua Artaxerxes được đọc trước Rơkhum quan trấn và Shimshai, viên thơ ký cùng các đồng liêu, thì họ liền vội vàng trẩy đi Yêrusalem, gặp người Dothái và dùng võ lực bắt đình chỉ (mọi công việc).

24 Bấy giờ, công việc (xây) Nhà Thiên Chúa ở Yêrusalem đã phải đình chỉ, và bị gián đoạn mãi cho đến năm thứ hai triều Ðarius vua Batư.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page