Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ezra

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 08 -

 

Danh sách những người hồi hương với Ezra

1 Và đây là các trưởng tộc với gia phả của họ, những người lên (Yêrusalem) với tôi từ Babel, dười triều Artaxerxes vua Babel.

2 Thuộc con cái Pinơkhas: Gersôm. Thuộc con cái Ithamar: Ðaniel. Thuộc con cái Ðavit: Khattush. 3 Con của Shơkanyah, thuộc con cái Parơôsh, Zakarya và cùng với ông đã đăng sổ một trăm năm mươi nam nhân. 4 Thuộc con cái Pakhat-Moab: Elyơhôenai, và cùng với ông (có) hai trăm nam nhân. 5 Thuộc con cái Zattu: Shơkanya, con của Yakhaziel; và cùng với ông (có) ba trăm nam nhân. 6 Thuộc con cái Ađin: Êbeđ, con của Yônatan; và cùng với ông (có) năm mươi nam nhân. 7 Thuộc con cái Êlam: Ysaya, con của Athalya; và cùng với ông (có) bảy mươi nam nhân. 8 Thuộc con cái Shơphatya: Zơbađyah, con của Mikael; và cùng với ông (có) tám mươi nam nhân. 9 Thuộc con cái Yôab: Ôbađya, con của Yơkhiel; và cùng với ông (có) hai trăm mười tám nam nhân. 10 Thuộc con cái [Bani]: Shơlômit, con của Yosiphyah; và cùng với ông (có) một trăm sáu mươi nam nhân. 11 Thuộc con cái Bêbai: Zakarya, con của Behai; và cùng với ông (có) hai mươi tám nam nhân. 12 Thuộc con cái Azyađ: Yôkhanam con của Haqqatan; và cùng với ông (có) một trăm mười nam nhân. 13 Thuộc con cái Ađoniqam: những người sau hết. Và đây là tên của họ: Êliphẹlet, Yơiel, Shơmaya: và cùng với họ (có) sáu mươi nam nhân. 14 Thuộc con cái Bigvai: Utai con của Zakkur: và cùng với ông (có) bảy mươi nam nhân.

15 Và tôi đã thâu họp họ lại bên sông chảy về phía Ahava; và chúng tôi đã đóng trại ở đó ba ngày. Tôi để ý thì thấy có dân, có tư tế, nhưng các Lêvit, thì không thấy ai cả. 16 Nên tôi đã phái đi Êliêzer, Ariel, Shơmaya, Elnattan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakarya, Mơshullam, tức là những đầu mục, và Yôyarib, Elnatan là những người từng trải. 17 Và tôi đã ra chỉ thị cho họ biết vè Iđđô, trưởng phường ở địa điểm Kasiphya, và cho họ chuyển lời miệng tôi muốn nói với Iđđô và các anh em ông, những người hiến thân ở địa điểm Kasiphya, xin ông dẫn đến cho chúng tôi ít người lo phụng sự Nhà của Thiên Chúa. 18 Và vì có tay nhân lành của Thiên Chúa chúng tôi thờ trên chúng tôi, ông đã dẫn đến cho chúng tôi một người thông minh, thuộc con cái Makhli, con của lêvi, con của Israel: Shêrêbyah và con cái cùng anh em ông: mười tám (người), 19 và Khashabyah và với ông, Yơshayah, em ông, thuộc con cái Mơrari, và con cái họ: hai mươi người. 20 Và thuộc hàng những người "hiến thân" tất cả đều đã được kê tên.

21 Ở đó, nơi bờ sông Ahava, tôi đã hô hào giữ chay, để hạ mình trước nhan Thiên Chúa chúng tôi, ngõ hầu khẩn cầu cho chúng tôi được hành trình xuôi thuận, cho các trẻ và tài sản của chúng tôi. 22 Vì tôi thẹn không muốn xin hoàng đế cấp cho binh đội và kị mã để hộ vực chúng tôi chống lại thù địch trên đường; quả chúng tôi đã thưa với hoàng đế rằng: "Tay của Thiên Chúa chúng tôi trên mọi kẻ tìm kiếm Người để giáng phúc; và quyền lực cùng thịnh nộ của Người trên mọi kẻ chối bỏ Người". 23 Vậy chúng tôi đã giữ chay và khẩn cầu Thiên Chúa của chúng tôi vì lẽ đó, và Người đã nhận lời chúng tôi.

24 Ðoạn tôi đã lựa lấy mười hai vị tư tế, rồi Shêrêbyah và Khashabyah và cùng với họ: mười người anh em của họ. 25 Và tôi đã cân cho họ bạc vàng và các đồ vật cúng vào Nhà của Thiên Chúa chúng tôi, do Haòng đế, các vị cố vấn và quan chức của ngài cùng toàn thể Israel có mặt đã cúng biếu. 26 Tôi ký nạp vào tay họ: sáu trăm năm mươi tạ bạc, và đồ bằng bạc đến một trăm tạ; một trăm tạ vàng, 27 hai mươi chén vàng, giá một ngàn quan tiền Ðarius, hai bình đồng mạ vàng, quí như vàng. 28 Và tôi bảo họ: "Các ông đã được hiến thánh cho Yavê; và các đồ vật này là của thánh; bạc vàng là lễ lòng thành dâng Yavê, Thiên Chúa của tô tiên các ông. 29 Các ông hãy canh phòng gìn giữ cho đến khi ký nạp trước mặt hàng lãnh đạo của tư tế và Lêvit, và hàng lãnh đạo các gia tộc Israel ở Yêrusalem, trong các phòng của Nhà Yavê". 30 Vậy các tư tế và Lêvit đã lãnh nhận lấy vàng bạc đã cân và các đồ vật để đem đi Yêrusalem, đến Nhà của Thiên Chúa chúng ta.

31 Chúng tôi đã khởi hành từ sông Ahava ngày mười hai tháng thư nhất để đi Yêrusalem. Tay Thiên Chúa chúng tôi ở trên chúng tôi và Người đã phòng bị cho chúng tôi khỏi bàn tay thù địch và cướp rình đường. 32 Chúng tôi đã tới được Yêrusalem và đã nghỉ ngơi ở đó ba ngày. 33 Và ngày thứ tư, chúng tôi đã ký nạp bạc vàng và các đồ vật trong Nhà Thiên Chúa chúng tôi, trong tay tư tế Mơrêmôt con của Uriya, và cùng với ông, có Êlêazar con của Pinơkhas; và cùng với họ, có các Lêvit: Yôzabađ, con của Yôsua, và Nôađyah con của Bnnui, 34 mọi sự đúng theo số, theo lượng và tất cả số lượng đã được ghi sổ.

Nhân dịp ấy, 35 những người ở tù đày về, những con cái Lưu đày đã dâng thượng hiến cho Thiên Chúa của Israel: mười hai bò tơ cho toàn thể Israel, chín mươi sáu con cừu, bảy mươi hai con chiên, mười hai con dê làm lễ tạ tội: tất cả làm thượng hiến cho Yavê.

36 Ðoạn họ đã trao các chỉ dụ của Hoàng đế cho các vị Bảo quốc và các tổng trấn (vùng) "Bên-kia-Sông". Và các vị này đã ủng hộ dân và Nhà của Thiên Chúa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page