Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ezra

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 07 -

 

II. Ezra Và Nêhêmya Tổ Chức Cộng Ðồng

 

Sứ vụ của Ezra

1 Sau các việc ấy, dưới triều Artaxerxes của Batư, Ezra con của Sơrayah... con của Azaryah, con của Khilqiyah, 2 con của Shallum, con của Sađok, con của Akhitub, 3 con của Amarya, con của Azaryah, con của Yôkhanan, con của Azaryah, con của Akhimaas, con của Sađok, con của Akhitub, con của Amaryah, con của Mơrayôt, 4 con của Zơrakhyah, con của Uzzi, con của Buqqi, 5 con của Abishua, con của Pinơkhas, con của Êlêazar, con của Aharôn vị thượng tế, 6 ông Ezra ấy đã hồi hương từ bên Babel - ông là một viên ký lục thành thạo về Luật Môsê mà Yavê Thiên Chúa của Israel đã ban. Bởi có tay Yavê Thiên Chúa của ông trên ông, thì vua đã ban cho ông mọi sự ông ước mong. 7 Ông đã dẫn lên Yêrusalem (một số đông) con cái Israel, cùng tư tế, Lêvit, ca sĩ, giữ cửa, những người hiến thân, năm thứ bảy đời vua Artaxerxes. 8 Ông đã tới Yêrusalem tháng năm, đó là năm thứ bảy của vua. 9 Vì, ông đã định lên đường bỏ Babel ngày mồng một tháng thứ nhất; và mồng một tháng năm ông đã tới Yêrusalem, vì có tay nhân lành của Thiên Chúa ông thờ ở trên ông. 10 Vì Ezra đã quyết tâm tra tầm Luật Yavê để thực hành và dạy cac luật điều, phán quyết trong Israel.

 

Chiếu chỉ của Artaxerxes

11 Ðây là bản sao lục chiếu chỉ vua Artaxerxes đã ban cho Ezra, tư tế ký lục, ký lục chuyên về các lòi Yavê đã truyền và về các luật điều của Người trên Israel:

"12 Artaxerxes vua trên các vua, gửi cho Ezra, Ký lục Luật của Thiên Chúa trên trời, vạn an!

"Vậy bây giờ, 13 lịnh ta ban ra là mọi người thuộc dân Israel sống trong đế quốc ta và các tư tế cùng Lêvit, ai muốn đi Yêrusalem thì đều được phép trẩy đi với khanh. 14 Bởi vì khanh được hoàng đế và bảy vị cố vấn của ngài biệt phái đi thị sát Yuđa và Yêrusalem, chiếu theo Luật của Thiên Chúa, khanh có trong tay, 15 và đem bạc vàng vua và bảy vị cố vấn của ngài đã có lòng thành dâng cho Thiên Chúa của Israel, Ðấng có Lưu đình ở Yêrusalem, 16 cũng như tất cả bạc vàng khanh sẽ tìm ra được trong toàn địa hạt Babel cùng với của lễ lòng thành mà dân cùng các tư tế sẵn lòng dâng vào Nhà Thiên Chúa của họ ở Yêrusalem. 17 Vì thế, khanh sẽ chu đáo sắm bò vật, cừu chiên, và đồ cúng lễ, quán tế kèm theo mà tiến dâng trên tế đàn của Nhà Thiên Chúa các khanh thờ ở Yêrusalem. 18 Và sự gì khanh và các anh em khanh xét phải làm với số thăng dư bạc vàng, các khanh sẽ làm chiếu theo ý của Thiên Chúa các khanh thờ. 19 Và các đồ vật sẽ trao cho khanh để dùng vào việc phụng thờ trong Nhà Thiên Chúa của khanh, khanh sẽ đặt trước Thiên Chúa của Yêrusalem. 20 Và những vật cần dùng khác trong Nhà của Thiên Chúa khanh thờ mà khanh có phận sự nạp vào, khanh sẽ lĩnh nơi Sở bảo tàng của haòng triều. 21 Chính ta, Hoàng đế Artaxerxes ra lịnh cho tất cả các thủ quỹ (vùng) Bên-kia-Sông: Mọi điều Ezra, Tư tế Ký lục của Luật Thiên Chúa trên trời, xin với các khanh đều phải được thi hành chu đáo, 22 cho đến một trăm tạ bạc, một trăm tạ lúa miến, một trăm thùng rượu, một trăm thùng dầu, còn muối thì không vạch (giới hạn). 23 Tất cả những gì là lịnh của Thiên Chúa trên trời phải được tín cẩn thi hành cho Nhà của Thiên Chúa trên trời, ngõ hầu nghĩa nộ khỏi giáng xuống trên đế quốc, trên hoàng đế và các haòng tử. 24 Ta cũng thông tri cho các khanh là mọi tư tế, Lêvit, ca sĩ, giữ cửa, các người hiến thân, tức là những người phụng sự Nhà ấy của Thiên Chúa, người ta không được phép thu cống nạp, thuế má, thuế quan trên họ.

"25 Còn khanh, Ezra,  với sự khôn ngoan của Thiên Chúa khanh thờ có ở trên khanh, khanh hãy đặt án sát, quan chức để họ xử kiện cho toàn dân ở (vùng) "Bên-kia-Sông", tức là cho những người biết Luật của Thiên Chúa khanh thờ; và những ai không biết, các khanh sẽ lo dạy dỗ. 26 Và mọi kẻ không thi hành Luật của Thiên Chúa khanh thờ, mà cũng là Luật của haòng đế, thì phải trừng trị chúng nghiêm thẳng: hoặc là tử hình hay trục xuất, hoặc tiền vạ hay giam tù".

 

Hành trình của Ezra

27 Chúc tụng Yavê, Thiên Chúa của tổ tiên chúng ta, Ðấng đã xui lòng nhà vua tôn trọng Nhà của Yavê ở Yêrusalem như thế, 28 và Người đã cho tôi gặp được nghĩa sủng trước mặt hoàng đế và các cố vấn của ngài cùng tất cả hàng quan quyền rất mạnh thế của hoàng đế. Và tôi đã được phấn chấn - vì có tay của Yavê Thiên Chúa của tôi thờ ở trên tôi - và tôi đã thâu họp lại các đầu mục của Israel để lên đường với tôi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page