Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ezra

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 05 -

 

Hoàn thành Ðền thờ

1 Tiên tri Haggai và Zakarya con của Iđđô, các tiên tri ấy (bấy giờ) tuyên sấm trên người Dothái ở Yuđa và Yêrusalem nhân Danh Thiên Chúa của Israel, Ðấng ở với họ. 2 Bấy giờ Zôrôbabel con của Shơaltiel và Yôsua, con của Yôxađaq chỗi dậy và khởi sự xây Nhà Thiên Chúa ở Yêrusalem, và cùng với họ, có các tiên tri của Thiên Chúa trợ giúp. 3 Vào thời ấy, Tattơnai, tổng trấn vùng Bên-kia-Sông, và Shơtarboznai cùng các đồng liêu đến gặp họ và bảo họ thế này: "Ai đã cho phép các ông xây Nhà này và tu bổ điện thờ này?" 4 Ðoạn các người ấy nói với họ: "Những người kiến thiết công trình này, tên là gì?" 5 Nhưng có mắt của Thiên Chúa họ trên hàng kỳ mục Dothái, nên người ta đã không bắt họ phải đình chỉ công việc, trong khi một tờ báo cáo được đệ lên cho Ðarius và chờ thư phúc chiếu về việc này.

6 Bản sao lục sớ Tattơnai, tổng trấn vùng Bên-kia-Sông, và Shơtarboznai và các đồng liêu, những chức trách vùng Bên-kia-Sông, đệ lên vua Ðarius. 7 Họ đệ lên ông một bản tường trình, trong đó có viết thế này:

"Tâu Hoàng đế Ðarius, vạn an! 8 Xin trình để ngài ngự được tường là các hạ thần đây đã trẩy đi tỉnh Yuđa, (và khi đến thành Yêrusalem, thì đã gặp hàng kỳ mục Dothái trogn Yêrusalem đang lo xây cất) Nhà lớn cho Thiên Chúa. Nhà được xây bằng đá khối và tường có thưng bằng vân gỗ. Công trình ấy được làm chu đáo và đang tiến hành trong tay họ. 9 Bấy giờ chúng tôi đã hỏi hàng kỳ mục ấy và nói với họ thế này: "Ai đã cho phép các ông xây Nhà này và tu bổ điện thờ này?" 10 Chúng tôi cũng đã hỏi tên họ để thông báo cho ngài ngự, và chúng tôi đã ghi tên những người cầm đầu họ.

"11 Ðây là lời họ đáp lại với chúng tôi; "Chúng tôi là những người tôi tớ thờ Thiên Chúa trời đất và chúng tôi xây lại Nhà đã được dựng nên xưa kia, lâu năm rồi. Một vua lớn của Israel đã xây lên và đã hoànt hành. 12 Nhưng bởi lẽ cha ông chúng tôi đã khiêu giận Thiên Chúa trên trời, nên Người đã nộp họ trong tay người Kanđê, Nabukôđônôsor vua Babel và ông đã phá hủy Nhà này cùng đày dân qua Babel. 13 Song năm thứ nhất đời Kyrô, vua Babel, vua Kyrô đã ra sắc chỉ cho tái thiết Nhà này của Thiên Chúa. 14 Và cả những đồ vật bằng bạc, bằng vàng thuộc nhà của Thiên Chúa, Nabukôđônôsor đã lấy nơi Ðền thờ Yêrusalem mà đem về đền thờ ở Babel, vua Kyrô cũng đã lấy khỏi đền thờ ở Babel mà trao cho (một người) tên là Sheshbaxar, ông đã đặt làm tổng trấn. 15 Và ông nói với (Sheshbaxar): "Các đồ vật này, nhà ngươi hãy lấy đem về lại Ðền thờ ở Yêrusalem, và Nhà của Thiên Chúa phải được xây cất lại chỗ cũ. 16 Bấy giờ ông Sheshbaxar ấy đã đến và đặt móng Nhà của Thiên Chúa ở Yêrusalem. Từ đó đến nay Nhà vẫn được tái thiết nhưng chưa hoàn thành.

"17 Vậy bây giờ, nếu ngài ngự ưng thuận, xin cho tra tầm trong nhà bảo tàng của hoàng triều, ở đó, ở Babel, xem thực có sắc chỉ do Kyrô hoàng đế châu phê cho phép tái thiết Nhà của Thiên Chúa ở Yêrusalem hay không, và xin ngài ngự cho các thần biết thánh ý về vấn đề này".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page