Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ezra

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 03 -

 

Khởi sự tái thiết Ðền thờ

1 Tới tháng thư bảy - con cái Israel đang ở trong các thành của họ - thì dân tụ họp cả lại, như một người, ở Yêrusalem. 2 Bấy giờ Yôsua con của Yôxađaq cùng với các tư tế anh em ông, và Zôrôbabel, con của Shơaltiel, cùng các anh em ông, chỗi dậy xây tế đàn cho Thiên Chúa của Israel để thượng tiến trên đó các lễ thượng hiến, như đã chép trong Luật Môsê, người của Thiên Chúa. 3 Và họ đã tái thiết tế đàn trên nền của nó - vì họ kinh sợ trước các dân trong xứ - và họ đã thượng tiến trên đó các lễ thượng hiến cho Yavê, lễ thượng hiến sáng và chiều. 4 Và họ đã cử hành lễ Nhà tạm, chiếu theo điều đã viết, (dâng) thượng hiến ngày này qua ngày khác theo sổ đã quy định cho mỗi ngày. 5 Và sau đó, thượng hiến thường xuyên, (thượng hiến) cho các ngày sóc, cho mọi khánh tiết, khánh kính Yavê, và cho mọi người cúng biếu của lễ lòng thành cho Yavê. 6 Từ mồng một tháng bảy, họ đã bắt đầu thượng tiến các lễ thượng hiến kính Yavê, mặc dù Ðền của Yavê chưa được đặt móng.

7 Họ cấp bạc cho thợ đá, thợ mộc, và của ăn, của uống và dầu cho dân Siđôn và Tyrô, để người ta chuyên chở gỗ bá hương Liban, qua đường biển cho đến Yaphô, theo phép Kyrô vua Batư đã ban cho họ. 8 Và năm hứ hai sau khi họ về đến Nhà của Thiên Chúa ở Yêrusalem, vào tháng hai, Zôrôbabel con của Shơaltiel, và Yôsua con của Yôxađaq, và các người anh em khác của họ, các tư tế và Lêvit, và tất cả những người từ lưu đày về Yêrusalem đã tra tay vào việc, và họ đã đặt các Lêvit tư hai mươi tuổi trở lên đứng đốc suất công việc (xây) Nhà Yavê. 9 Và Yôsua, các con ông và anh em ông: Qađmiel, Binnui và Hôđavyah (tất cả) như một, đứng lên đốc suất nhân công làm việc nơi Nhà Yavê, (làm một với) cac con của Khênađađ, con cái và anh em họ, những Lêvit. 10 Và khi thợ nề đặt móng Ðền của Yavê, thì các tư tế đứng đó, y phục chỉnh tề với loa, và các Lêvit con cái Asph với chũm choẹ, để ngợi khen Yavê theo như Ðavit vua Israel đã qui định. 11 Họ xướng đáp mà ngợi khen, cám tạ Yavê: "Vì Người tốt lành, vì ơn Người miên man vạn đại trên Israel". Và toàn dân cả tiếng hò la mà ngợi khen Yavê, vì Nhà Yavê bấy giờ được đặt móng. 12 Và lắm người trong hàng tư tế và Lêvit và những trưởng tộc già cả, những người đã được trông thấy Nhà này trước kia, đã khóc lớn tiếng trong khi người ta đặt móng ngôi Nhà này trước mắt họ. Và cũng có lắm người cất tiếng hoà la sung sướng. 13 Và dân chúng không sao nhận ra được tiếng hò la sung sướng với tiếng khóc, vì dân cả tiếng reo hò và tiếng vọng đi rất xa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page