Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ezra

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chương 06 -

 

1 Bấy giờ vua Ðarius ra lịnh truy tầm trong nhà bảo tàng nơi trữ những văn thư ở Babilon. 2 Và người ta đã tìm thấy ở Ecbatana, lâu đài trong tỉnh Mêđi, một cuốn sổ trong đó có viết thế này:

"Giác thư.

3 Năm thứ nhất triều Kyrô. Hoàng đế Kyrô đã ban lịnh:

về Nhà của Thiên Chúa ở Yêrusalem.

"Nhà sẽ được tái thiết, làm nơi tế tự, và nền móng sẽ được thiết lập. Chiều cao là sáu mươi xích, và chiều rộng sáu ươi xích. 4 Sẽ có ba lớp đá khối và (một) lớp gỗ. Và chi phí sẽ do hoàng triều đài thọ. 5 Và cả những đồ vật bằng bạc bằng vàng thuộc Nhà của Thiên Chúa, Nabukôđônôsor đã lấy nơi Ðền thờ ở Yêrusalem mà đem về Babel, sẽ được hoàn trả lại; (mọi sự) sẽ về lại Ðền thờ Yêrusalem, nơi chỗ cũ, và được cất trong Nhà của Thiên Chúa.

"6 ...Bây giờ, Tattơnai, tổng trấn (vùng) "Bên-kia-Sông",Shơtarboznai và các đồng liêu, những chức trách (vùng) "Bên-kia-Sông"! Các khanh hãy tránh xa khỏi đó! 7 Hãy để công việc (xây) Nhà ấy của Thiên Chúa (tiếp tục); tổng trấn cai người Dothái cùng với các kỳ mục Dothái phải tái thiết Nhà ấy của Thiên Chúa trên chỗ cũ. 8 Ðây, lịnh ta ra cho các khanh về cách xử lý với các kỳ mục Dothái ấy để tái thiết Nhà ấy của Thiên Chúa: Do quỹ của hoàng đế, trích từ những thuế má (vùng) "Bên-kia-Sông", phải cung cấp chi phí chu đáo cho các người ấy, đừng để đình trệ. 9 Và những điều thiết yếu như bò tơ, cừu, chiên để làm thượng hiến dâng Thiên Chúa trên trời, cùng với lúa miến, muối, rượu, dầu, theo lời yêu cầu của các tư tế Yêrusalem, ngày ngày sẽ được cấp cho họ, không được bê trễ, 10 ngõ hầu họ dâng của lễ hinh hương cho Thiên Chúa trên trời và cầu cho hoàng đế và các hoàng tử được trường thọ. 11 Và ta ra lịnh: bất kỳ ai vi phạm sắc chỉ này, thì lấy xà gỗ nhà nó mà dựng lên để treo cổ nó trên đó, và vì cớ ấy hãy làm cho nhà nó thành đống phân nhơ. 12 Ước gì Thiên Chúa, Ðấng đã đặt Danh Người lưu lại nơi ấy hủy diệt bất kỳ vua hay dân nào dám giơ tay vi phạm (sắc chỉ) mà hủy hoại Nhà ấy của Thiên Chúa, Ðấng ở Yêrusalem. Chính ta, (Ðarius, ta đã ban lịnh. Khâm thử!"

13 Bấy giờ Tattơnai, tổng trấn (vùng) Bên-kia-Sông, Shơtarboznai và các đồng liêu đã thi hành chu đáo theo chỉ thị vua Ðarius đã gởi đến. 14 Hàng kỳ mục Dothái đã (tiếp tục) xây và đã thành công theo lời sấm của tiên tri Haggai, và Zakarya con của Iđđô; họ đã hoàn thành (công việc) tái thiết chiếu theo lịnh của Thiên Chúa Israel thờ, và lịnh của kyrô và Ðarius. 15 Và Nhà ấy đã được hoàn tất ngày mồng ba tháng Ađar, năm thứ sáu triều vua Ðarius. 16 Con cái Israel, các tư tế; Lêvit và những con cái Lưu đày khác cử hành trong hoan lạc lễ khánh thành Nhà ấy của Thiên Chúa. 17 Họ đã dâng để khánh thành Nhà (ấy) của Thiên Chúa: một trăm bò, hai trăm cừu đực, bốn trăm con chiên, và làm lễ tạ tội cho toàn thể Israel, mười hai dê đực, theo số các chi tộc Israel. 18 Và họ đã thiết lập các tư tế theo các chi của họ và các Lêvit theo các ban, để lo phục vụ Nhà của Thiên Chúa ở Yêrusalem, chiếu theo điều đã viết trong sách Môsê.

 

Lễ Vượt qua

19 Con cái Lưu đày đã cử hành Lễ Vượt qua ngày mười bốn tháng thứ nhất. 20 Vì các Lêvit đã thanh tẩy mình, mọi người như một đều được thanh sạch, nên họ đã hạ sát (chiên) Vượt qua cho toàn thể con cái Lưu đày cùng cho anh em họ là các Lêvit và cho chính mình họ. 21 Con cái Israel - những người từ chốn Lưu đày trở về, đã ăn (lễ Vượt qua), cũng như những ai đã tách mình ra khỏi nhưng điều nhơ uế của các dân trong xứ để cùng với họ tìm kiếm Yavê, Thiên Chúa của Israel. 22 Họ đã cử hành Lễ Bánh không men bảy ngày trong hoan lạc, vì Yavê đã cho họ được hân hoan và đã uốn lòng vua Assur có thịnh tình với họ để củng cố tay họ trong công việc (xây) Nhà của ThiênChúa, Thiên Chúa của Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page