Kinh Thánh Cựu Ước

Amos

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |


- Chương 08 -

 

Tận số đến nơi

1 Ðức Chúa Yavê đã cho tôi thấy thế này:

Này, một giỏ thời trân. 2 Ðoạn Người phán với tôi: "Ngươi thấy gì, Amos?" Tôi thưa: "Một giỏ thời trân". Bấy giờ Yavê phán bảo tôi: "Thời tận đã đến trên dân Ta là Israel. Ta sẽ không còn ngang qua bên đó nữa! 3 Và ca nhi đền đài sẽ tru lên" - Sấm của Ðức Chúa Yavê - trong ngày ấy, thây ma sẽ nhan nhản, và người ta quăng mọi xó! Im!"

 

Vận cùng của Israel

4 Hãy nghe điều này, hỡi quân chà đạp kẻ khó,

và muốn tận diệt những người khiêm ti trong xứ.

5 Các ngươi nói: "Bao giờ ngày sóc qua đi để ta bán lúa?

(Bao giờ) Hưu lễ mới xong, để ta mở hàng?

(Ta) bóp nhỏ đấu đong, và thêm nặng quả cân,

và làm sái cái cân giả mạo.

6 (Ta) tậu lấy người nghèo bằng giá bạc và kẻ khó với một đôi dép.

Lúa quét bỏ ta cũng bán đi".

7 Yavê đã lấy kiêu uy Yacob mà thề:

Sẽ không bao giờ, Ta quên những việc làm của chúng.

8 Vì thế, há đất lại không rúng động hay sao?

và dân cư trên đất hết thảy đều phải để tang?

(Ðất) tất cả dâng lên như thủy triều

nó bành trướng rồi nó sụp xuống như Nil Aicập.

9 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, - Sấm của Ðức Chúa Yavê -

Ta sẽ cho mặt trời lặn giữa trưa,

và giữa ban ngày, Ta làm đất sầm tối lại.

10 Ðại lễ của các ngươi, Ta sẽ đổi thành đám tang

và ca vãn hết thảy thành các lời ai ca.

Trên mọi sườn, Ta đeo bao bố, và trọc lóc nơi mọi chỏm đầu.

Trên đất, Ta đem tang đến như tang người con ruột,

và vận cùng của nó như một ngày đắng cay.

11 Này sẽ đến những ngày - Sấm của Ðức Chúa Yavê -

Ta sẽ sai đói đến trong xứ,

không phải đói về bánh, không phải khát về nước,

song là (đói khát) nghe những lời của Yavê.

12 Chúng sẽ hớt hải chạy từ biển này sang biển nọ,

chúng sẽ rảo quanh từ Bắc qua Ðông,

để tìm kiếm lời của Yavê, nhưng sẽ không gặp.

13 Trong những ngày ấy, chúng sẽ chết xỉu vì khát,

những thiếu nữ xinh xinh, và những chàng trai đang thì.

14 Những kẻ thề nhân danh cái tội Samari và nói:

"Nhân mạng sống thần của ngươi, hỡi Ðan!"

và: "Nhân mạng sống đường đi Bơer-Sêba,"

những kẻ đó sẽ lăn nhào mà không còn chỗi dậy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page