Kinh Thánh Cựu Ước

Amos

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |


- Chương 02 -

 

Moab

1 Yavê đã phán thế này: Vì ba tội ác của Moab

và vì bốn (tội), Ta sẽ không hối lại,

bởi vì nó đã đốt hài cốt của vua Eđom.

2 Ta sẽ phóng hỏa Moab và lửa sẽ thiêu hủy lâu đài Qêriot.

Moab sẽ chết trong hỗn chiến, trong tiếng hò la trong tiếng tù và.

3 Kẻ ngự tòa phán xét, Ta sẽ phăng khỏi giữa nó,

và hết thảy khanh tướng y, cùng y, Ta sẽ giết đi,

- Yavê đã phán.

 

Yuđa

4 Yavê đã phán thế này: Vì ba tội ác của Yuđa,

và vì bốn (tội), Ta sẽ không hối lại,

bởi chúng đã khinh màng luật của Yavê,

và các giới điều của Người, chúng không tuân giữ:

những (thần) dối trá đã làm chúng lầm lạc.

5 Ta sẽ phóng hỏa xuống Yuđa và lửa sẽ thiêu hủy lâu đài Yêrusalem.

 

Israel

6 Yavê đã phán thế này: Vì ba tội ác của Israel,

và vì bốn (tội), Ta sẽ không hối lại,

bởi chúng bán người lành với giá bạc

và kẻ khó, với một đôi dép.

7 Nghèo nàn, chúng chà đầu đất bụi,

và chúng uốn cong đường lối kẻ hèn.

Con với cha đi lại với một gái để làm ô Danh thánh Ta.

8 Áo cầm đợ, chúng trải ra nằm bên cạnh các tế đàn,

tiền phạt, chúng dùng uống rượu

(trong) Nhà Thiên Chúa của chúng...

9 Thế mà, trước mặt chúng, chính Ta đã hủy diệt (dân) Amori

vóc cao như vóc bá hương, mình rắn rỏi như thể sến sồi.

Ta đã hủy diệt hoa quả của nó bên trên và rễ má bên dưới.

10 Chính Ta đã đem các ngươi lên từ đất Aicập,

và đã dẫn các ngươi đi trong sa mạc 40 năm trường,

để rồi các ngươi chiếm lấy đất của dân Amori.

11 Giữa con cái các ngươi, Ta đã cho chỗi dậy những vì tiên tri,

và từ trong đám trai tráng, những người Nazir.

Không thế hay sao? Hỡi con cái Israel, - sấm của Yavê.

12 Nhưng các ngươi đã bắt Zaris nốc rượu,

và ra lịnh cho các tiên tri mà rằng: "Ðừng tuyên sấm nữa!"

13 Này đây, Ta sẽ cho các ngươi sa lầy tại chỗ,

như xe thổ mộ sa lầy khi đầy những lúa.

14 Kẻ lanh chai hết đường chạy trốn.

Người khỏe mạnh vô phương trổ tài sức lực.

Anh hùng cũng vô phương thoát mạng.

15 Người cầm nỏ không tài đứng vững.

Kẻ lanh chân không thoát được thân.

Người cưỡi ngựa cũng vô phương thoát mạng.

16 Anh hùng gan dạ nhất, trong ngày ấy cũng chạy trốn mình trần.

Sấm của Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page