Kinh Thánh Cựu Ước

Amos

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |


- Chương 04 -

 

Về các mệnh phụ Samari

1 Hãy nghe lời này, hỡi những bò cái Bashan trên núi Samari,

quân áp bức kẻ hèn, hành hạ kẻ khó,

những kẻ nói với các đức ông của chúng: "Ðem lại đây uống nào!"

2 Ðức Chúa Yavê đã lấy thánh đức của Người mà thề:

Quả thế, này sẽ đến trên các ngươi những ngày,

người ta sẽ lấy câu liêm lôi các ngươi đi

và hậu duệ các ngươi, bằng lao đánh cá.

3 Ngang qua tường đổ, các ngươi sẽ ra,

mỗi người thắng trước mặt mình.

Các ngươi sẽ bị quẳng xa về phía Hermôn. - Sấm của Yavê.

 

Lời hạch tội khách hành hương

4 Hãy đến Bêthel mà bội nghịch!

(Hãy đi) Gilgal mà bội nghịch già thêm!

Sáng ngày hãy dâng lễ tế, ngày thứ ba, các của thập phân.

5 Hãy lấy men huân yên làm lễ tạ!

Lễ cúng tự lòng, hãy hô hãy réo lên,

hỡi các ngươi thích như thế, hỡi con cái Israel.

- Sấm của Ðức Chúa Yavê.

6 Chính Ta đã để các ngươi (đói) nhe răng trong tất cả các thành,

bánh thiếu hụt mọi nơi các ngươi ở.

Song các ngươi đã không trở lại cùng Ta! - Sấm của Yavê.

7 Chính Ta cũng đã chận lại mưa rào trên các ngươi,

khi còn ba tháng mới đến mùa gặt.

Ta đã cho mưa trên thành này, mà không cho mưa trên thành nọ.

Thửa ruộng này được mưa,

trên thửa ruộng khác, trời lại không mưa, làm nó ráo khô.

8 Hai ba thành thất thểu đến một thành,

để uống nước mà không đã khát.

Song các ngươi đã không trở lại cùng Ta! - Sấm của Yavê.

9 Ta đã đánh phạt các ngươi bằng nạn lá úa, lúa thối.

Ta đã cho khô cháy vườn với nho của các ngươi.

Cây vả, cây dầu thì rầy ăn sạch.

Song các ngươi đã không trở lại cùng Ta! - Sấm của Yavê.

10 Ta đã sai ôn dịch đến trên các ngươi như kiểu ở Aicập.

Ta đã tuốt gươm giết đinh tráng, tuấn mã của các ngươi.

Ta đã để cho binh trại các ngươi (chết),

hôi thối xông lên mũi các ngươi.

Song các ngươi đã không trở lại cùng Ta! - Sấm của Yavê.

11 Ta đã lật nhào các ngươi,

như Thiên Chúa đã lật nhào Sôđôm và Gomora.

Và các ngươi đã nên như thanh củi giựt khỏi hỏa tai.

Song các ngươi đã không trở lại cùng Ta! - Sấm của Yavê.

12 Cho nên, Ta đã làm cho ngươi thế này, hởi Israel!

Chính bởi Ta đã làm sự ấy cho ngươi, ngươi hãy sẵn sàng

mà đương đầu với Thiên Chúa của ngươi, hỡi Israel!

 

Ca ngợi

13 Quả thế, này đây: Ðấng nắn núi non, Ðấng tạo nên gió bão,

Ðấng tỏ bày ý định Người ra cho nhân loại.

Ðấng biến hừng đông thành mây mù mịt,

Ðấng thả bước trên các mỏm cao trên đất,

Yavê Thiên Chúa các cơ binh là Danh Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page