Kinh Thánh Cựu Ước

Amos

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |


- Chương 01 -

 

Ðề

1 Lời của Amos; ông thuộc hàng những mục công, xuất từ Têqoa. Những điều ông thấy về Israel, vào thời Ôzya, vua Yuđa, và thời Yơrôbôam, con của Yôas, vua Israel, hai năm trước kỳ động đất.

2 Ông nói: Từ Sion, Yavê gầm thét

và từ Yêrusalem, Người lên tiếng.

Tang ma trùm trên nội cỏ mục đồng, và đỉnh khô héo.

 

I. Án Trên Các Dân Láng Giềng Và Trên Israel

 

Ðama

3 Yavê phán thế này: Vì ba tội ác của Ðama,

và vì bốn (tội), Ta sẽ không hối lại,

bởi chúng chà bàn đạp sắt trên Galaađ.

4 Ta sẽ phóng hỏa Nhà của Hazael,

và lửa sẽ thiêu hủy lâu đài của Ben-Hađađ.

5 Ta sẽ bẻ gãy then cổng Ðama.

Kẻ ngự (trên ngai), Ta sẽ phãng đi khỏi Biqat-Aven,

và người cầm phủ việt khỏi Bet-Êđen.

Dân Aram sẽ đi đày ở Qir. Yavê đã phán.

 

Gaza và Philitin

6 Yavê phán thế này: Vì ba tội ác của Gaza,

và vì bốn (tội), Ta sẽ không hối lại,

bởi chúng bắt tù trọn đám tù nhân mà nộp cho Eđom.

7 Ta sẽ phóng hỏa tường thành Gaza,

và lửa sẽ thiêu hủy lâu đài của nó.

8 Kẻ ngự (trên ngai), Ta sẽ tiễu trừ khỏi Asđođ,

và người cầm phủ việt khỏi Asqalon.

Ta sẽ trở tay chống lại Êqron. Và số sót Philitin sẽ tiệt vong.

Ðức Chúa Yavê đã phán.

 

Tyrô và Phênêkia

9 Yavê phán thế này: Vì ba tội ác của Tyrô,

và vì bốn (tội), ta sẽ không hối lại,

bởi chúng đã nộp trọn đám tù nhân cho Eđom,

mà không nhớ đến giao ước nhận làm anh em.

10 Ta sẽ phóng hỏa tường thành Tyrô,

và lửa sẽ thiêu hủy lâu đài của nó.

 

Eđom

11 Yavê phán thế này: Vì ba tội ác của Eđom,

và vì bốn (tội), Ta sẽ không hối lại,

bởi chúng đã cầm gươm rượt anh em nó.

Nó đã bóp chết từ tâm.

Cơn giận của nó không ngơi vấu xé,

và chấn nộ chẳng ngớt canh chừng.

12 Ta sẽ phóng hỏa Têman, và lửa sẽ thiêu hủy lâu đài Bosrah.

 

Ammôn

13 Yavê phán thế này: Vì ba tội ác con cái Ammôn,

và vì bốn (tội), Ta sẽ không hối lại,

bởi chúng phanh thây đàn bà có chửa Galaađ

để nới rộng bờ cõi chúng.

14 Ta sẽ nhen lửa trong tường thành Rabbah,

và lửa sẽ thiêu hủy lâu đài của nó giữa tiếng reo hò ngày chiến trận,

trong cơn giông của ngày bão táp.

15 Và vua của chúng sẽ đi đày, nó cùng khanh tướng nó một thể

- Yavê đã phán.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page