Kinh Thánh Cựu Ước

Amos

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |


- Chương 07 -

 

III Các Thị Kiến

 

Vô hiệu lời xin tha

1 Ðức Chúa Yavê đã cho tôi thấy thế này:

Này có Ðấng đang nắm châu chấu con, nhằm khi lúa gieo muộn bắt đầu mọc lên - Này, lúa gieo muộn ấy xảy ra sau kỳ cắt cỏ nộp nhà vua. 2 Và xảy ra là khi châu chấu sắp ăn hết những gì xanh tươi trong xứ, thì tôi nói: "Ðức Chúa Yavê, xin khấng dung thứ! Yacob là ai mà tồn tại được? Nó bé nhỏ như thế!"

3 Yavê đã tự hối về điều ấy:

- "Sẽ không xảy ra như thế". Yavê phán:

4 Ðức Chúa Yavê đã cho tôi thấy thế này:

Này, có Ðấng đang gọi lại mưa lửa, Ðức Chúa Yavê. Lửa đã thiêu vực thẳm vĩ đại. Và khi lửa thiêu đến đồng ruộng, 5 thì tôi nói: "Ðức Chúa Yavê, xin ngừng lại! Yacob là ai mà tồn tại được? Nó bé nhỏ như thế!"

6 Yavê đã tự hối về điều ấy.

- "Cũng sẽ không xảy ra như thế!" Ðức Chúa Yavê phán.

7 Yavê đã cho tôi thấy thế này:

Này, có Ðấng đứng trên bức tường Ðức Chúa. Ngài có dây chì nơi tay. 8 Ðoạn Yavê phán với tôi: "Ngươi thấy gì, Amos?" Tôi thưa: "Dây chì". Bấy giờ Ðức Chúa phán: "Này Ta ướm đặt dây chì ở giữa dân Ta là Israel. Ta sẽ không còn ngang qua bên đó nữa! 9 Các cao đàn Ysaac sẽ tan hoang, các thánh điện Israel thành đống vụn. Tung gươm, Ta đứng lên chống lại nhà Yơrôbôam".

 

Xung đột với Amasya

10 Bấy giờ Amasya, tư tế của Bêthel, đưa tin cho Yơrôbôam, vua Israel, rằng: "Amos vây cánh mưu chống lại ngài, ngay giữa Nhà Israel. Xứ không thể nào chịu nổi các lời lẽ của y. 11 Quả Amos đã nói thế này: Yơrôbôam sẽ chết gươm đâm. Và Israel sẽ bị đày xa, bạt xứ". 12 Còn Amos, Amasya nói: "Nhà chiêm thị hỡi, hãy lo chạy thoát thân về Yuđa mà ăn bánh ở đó và làm tiên tri ở đó. 13 Còn ở Bêthel, (từ nay) ông không được tuyên sấm nữa. Vì đây là thánh điện của Vua và là Nhà của vương quốc". 14 Amos đáp lại, mà nói với Amasya: "Tôi không phải là tiên tri hay đệ tử của tiên tri. Trái lại tôi làm nghề nuôi bò và châm quả sung. 15 Nhưng tự sau đàn cừu, Yavê đã lấy tôi đem đi và Yavê đã phán bảo tôi: Hãy đi tuyên sấm cho dân Ta là Israel". 16 Vậy bây giờ, ông hãy nghe lời Yavê. Ngươi nói:

"Ðừng tuyên sấm chống lại Israel!

và trên Nhà Ysaac đừng sùi bọt mép".

17 Cho nên Yavê phán thế này: "Vợ ngươi sẽ làm đĩ trong thành.

Con trai con gái ngươi sẽ ngã gục gươm đâm.

Ðất đai ngươi sẽ bị giây đo phân mảnh.

Còn ngươi sẽ chết nơi đất uế nhơ.

Israel sẽ bị đày xa bạt xứ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page