Kinh Thánh Cựu Ước

Amos

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |


- Chương 03 -

 

II. Cảnh Cáo Và Ðe Dọa Israel

 

Ơn được chọn và án phạt

1 Hãy nghe lời này, (lời) Yavê đã phán trên các ngươi, hỡi con cái Israel, trên tất cả họ Ta đã đem lên từ đất Aicập. (Lời) rằng: 2 Chỉ có các ngươi được Ta biết đến giữa tất cả các họ trên trần. Bởi thế Ta sẽ trừng trị các ngươi vì mọi tội các ngươi (đã phạm).

 

Amos bị câu thúc bởi lời Yavê

3 Phải chăng hai người cùng đi với nhau,

mà lại đã không cùng nhau giao hẹn?

4 Phải chăng sư tử gầm lên trong lùm rậm, mà nó lại không mồi?

Phải chăng từ trong ổ,

hùm tơ lên tiếng mà nó đã không chụp được gì?

5 Phải chăng chim rơi xuống đất, mà nó lại không sa tròng?

Phải chăng bẫy bật lên khỏi đất mà lại không chụp được gì?

6 Há tù và rúc lên trong thành mà dân chúng lại không run sợ?

Há họa tai xảy đến cho thành mà lại không phải Yavê làm ra?

7 Quả thế Yavê không làm điều gì mà Người lại không tỏ bày bí mật của Người cho các tôi tớ Người là các tiên tri.

8 Sư tử gầm lên, ai lại không sợ?

Ðức Chúa Yavê phán, ai lại không nói tiên tri?

 

Dân ngoại, chứng nhân cáo tội Israel

9 Hãy loan báo trên các lâu đài Asđođ,

và trên các lâu đài Aicập.

Hãy nói: Hãy tựu lại trên núi Samari mà nhìn xem:

Bao nhiêu hỗn loạn trong đó

và giữa nó, bao điều áp bức!

10 Chúng không biết làm theo lẽ ngay, - sấm của Yavê -

chúng chất kho hung ác bạo tàn trong các lâu đài của chúng.

11 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này:

Ðịch sẽ bao vây cả xứ.

Nó sẽ hạ uy lực của ngươi xuống làm ngươi mất thế

và lâu đài của ngươi sẽ làm mồi cướp.

12 Yavê phán thế này:

Cũng như mục tử giựt lấy nơi mồm sư tử đôi cẳng hay thẻo tai,

y như vậy, con cái Israel sẽ được giựt thoát,

những kẻ ở Samari chễm chệ nơi mút giường đầu phản.

 

Nhà xa hoa sẽ tiêu ma

13 Hãy nghe, hãy chứng nhận về nhà Yacob,

- sấm của Ðức Chúa Yavê, Thiên Chúa các cơ binh. -

14 Phải, vào ngày Ta trừng trị tội ác của Israel,

trên đầu nó. Ta sẽ trừng trị các tế đàn Bêthel.

Sừng tế đàn sẽ bị đập gãy rơi xuống đất.

15 Ta sẽ đập phá Nhà tiết đông với Nhà tiết hạ.

Nhà ngà tiêu ma, dãy nhà san sát sẽ biến.

- Sấm của Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page