THÁNG NĂM

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 01: 1. Thánh Giuse thợ

                2. Thánh Augustinô Ðông, linh mục và Gioan Aloisiô Hương, linh mục

Ngày 02: 1. Thánh Athanasiô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

                2. Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, trùm họ

Ngày 03: Thánh Philipphê và Giacôbê hậu, tông đồ

Ngày 09: Thánh Giuse Hiển, linh mục

Ngày 10: Chân Phước Damien, linh mục, vị Tông Ðồ của người Cùi

Ngày 11: Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, lái buôn

Ngày 12: 1. Thánh Nêrê, Achillêô tử đạo

                 2. Thánh Phancraxiô tử đạo

Ngày 14: Thánh Matthias, tông đồ

Ngày 18: Thánh Gioan I, Giáo Hoàng tử đạo

Ngày 20: Thánh Bernađinô thành Siêna, linh mục

Ngày 22: 1. Thánh Micae Hồ Ðình Hy, quan thái bộc  

                 2. Laurensô Ngôn, giáo dân

Ngày 25: 1. Thánh Bêđa Vênêrabilê, linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh 

                 2. Thánh Grêgôriô VII, Giáo Hoàng

                 3. Thánh Maria Mađalêna đệ Pazzi, đồng trinh

                 4. Thánh Phêrô Ðoàn Văn Vân, thầy giảng

Ngày 26: 1. Thánh Philipphê Nêri, linh mục

                2. Thánh Gioan Ðoàn Trinh Hoan, linh mục và Matthêu Nguyễn Văn Phượng, trùm họ

Ngày 27: 1. Thánh Augustinô Cantorbéry, Giám Mục

                 2. Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân

Ngày 31: Ðức Mẹ đi thăm bà Isave

 
Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page