Thánh Laurensô Ngôn, giáo dân 

(+ 1862)

 

Thánh Laurensô Ngôn là một thanh niên Công Giáo rất đạo đức và nhiệt thành. Trước kia ngài đã bị tống giam vì từ chối bước qua Thánh Giá, nay vì cơn bách hại càng ngày càng gay gắt, nên ngài đã bị bắt lại lần thứ hai. Dù bị cầm tù, ngài vẫn can đảm khuyên các bạn giữ vững đức tin. Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của quan tòa, ngài vẫn cương quyết trả lời: "Tôi tin kính Thiên Chúa, Ðấng tạo dựng trời đất, và sẽ không khi nào đạp lên Thánh Giá. Nếu quan để tôi sống thì hay lắm, bằng không, tôi vẫn hân hoan đón nhận cái chết".

Vì những lời anh hùng đó, ngài đã bị trảm quyết ngày 22/5/1862 tại Nam Ðịnh, sau tám tháng rưỡi tù tội đày ải.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong ngài lên hàng Chân Phước ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


 


Back to Home