Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, trùm họ (+ 1854)

 

Thánh Giuse Lựu sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long. Ðược giáo dục từ nhỏ trong một gia đình đạo hạnh; lớn lên, ngài được bầu làm trùm họ. Ngài luôn tỏ ra đời sống Kitô hữu gương mẫu trong thời cấm cách. Ngày 25/2/1853, ngài cùng bị bắt với cha Philipphê Minh tại họ Mặc Bắc, và cùng giải về Vĩnh Long.

Trong tù, bị tra tấn, chịu đòn vọt, ngài vẫn cương quyết giữ vững đức tin. Vì tuổi già sức yếu lại phải đeo gông mang xiềng nặng và chịu nhiều cực hình, ngài đã chết rũ tù ngày 02/5/1854 để lãnh nhận triều thiên tử đạo.

Ðức Thánh Cha Piô X đã tôn phong ngài lên hàng Chân Phước ngày 02.5.1909.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home