Ngày 22 Tháng Năm

Thánh Micae Hồ Ðình Hy, Quan Thái Bộc 

(+ 1857)

 

Thánh Micae Hồ Ðình Hy sinh năm 1808 trong một gia đình quan lại và đạo đức tại làng Nhu Lâm, tỉnh Thừa Thiên. Ngay từ nhỏ, ngài đã tỏ ra có nhiều điểm đặc biệt về trí thông minh và lòng đạo đức. Khi chưa đầy 19 tuổi, ngài đã được cất nhắc lên làm thư lại cửu phẩm bộ công, và năm sau ngài lập gia đình.
Chân Phước Micae Hy đã sống chết với nhiệm vụ được trao phó, thương yêu bề tôi, chăm sóc kẻ bệnh hoạn, luôn luôn phục vụ công ích và không màng chi đến danh lợi, đến của cải phi nghĩa. Chính nhờ những đức tính quý báu ấy, ngài đã được thăng quan dần cho tới hàm tam phẩm làm thái bộc trông coi mọi việc trong đền vua. Về đời sống đạo đức, ngoại trừ một thời gian ngắn ngài sống bê tha biếng trễ, nhưng rồi đã ăn ăn hối lỗi và trở nên tấm gương sáng soi chung cho mọi người. Ngài đã được bầu làm trùm họ và phụ tá cho Ðức Giám Mục địa phận.

Ðến cuối năm 1856, một số các vị quan vốn ghét ngài vì thường bị ngài ngăn chặn trong những việc bất chính nên đã manh tâm dâng sớ tâu vua để tố cáo ngài về nhiều chuyện do họ bịa đặt: nào là liên lạc với Tây để âm mưu làm loạn, nào theo đạo Gia Tô trái lệnh triều đình.v.v... Vua Tự Ðức, vì đang sẵn ghét đạo, nên dù quý mến quan thái bộc, cũng đã truyền lệnh bắt ngài. Bị cách chức, bị tra khảo nhiều lần và bị hành hạ nhiều cách đến nỗi ngài gần phải buông xuôi, nhưng nhờ sự nâng đỡ của Ðức Giám Mục và nhờ có đức tin vững chắc nên cuối cùng ngài đã được lãnh nhận triều thiên tử đạo ngày 22/5/1857 do án trảm quyết tại pháp trường An Hòa (Huế).

Ngày 02/5/1909, Ðức Thánh Cha Piô X đã phong ngài lên hàng Chân Phước tử đạo.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Back to Home