Ngày 09 Tháng Năm

Thánh Giusu Hiển, Linh Mục 

(1775-1840)

 

Thánh Giuse Hiển sinh năm 1775 tại làng Quần Anh, Nam Ðịnh. Lớn lên, ngài dâng mình cho Chúa, chịu chức linh mục và nhập dòng thánh Ða Minh. Khi vua Minh Mạng cấm đạo gắt gao thì ngài đang coi xứ Cao Mộc. Bị lùng bắt, ngài phải lẩn trốn về quê là Quần Anh, sau đó qua Hưng Nghĩa rồi đến Trung Thành. Cuối cùng, vì bị kẻ gian theo dõi và tố giác, nên ngày 20/12/1839, ngài bị bắt. Quan tra xét và bắt khóa tại chỗ, nhưng ngài bất khẳng nên bị đóng gông và áp giải về Nam Ðịnh.

Trong tù ngài luôn vui chịu mọi hình khổ, lo lắng chăm sóc các bạn cùng số phận và khích lệ tinh thần mọi người luôn hiên ngang vì đức tin Công Giáo.
Quan ra án tử hình và được vua Minh Mạng châu phê, nên ngày 09/5/1840, ngài bị xử chém tại pháp trường Nam Ðịnh.

Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã phong ngài lên hàng Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home