THÁNG TƯ

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 02: 1. Thánh Phanxicô đệ Phaolô, ẩn tu và lập dòng

                2. Thánh Ða Minh Tước, linh mục

Ngày 04: Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 05: Thánh Vinh Sơn Ferriê, linh mục

Ngày 06: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh

Ngày 07: 1. Thánh Gioan La san, linh mục lập dòng

                2. Thánh Phêrô Lựu, linh mục

Ngày 11: Thánh Stanislao, giám mục tử đạo

Ngày 13: Thánh Martinô I, Giáo Hoàng tử đạo

Ngày 21: Thánh Anselmô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 23: Thánh Georgiô, tử đạo

Ngày 24: Thánh Fiđêlê đệ Sigmaringa, tử đạo

Ngày 25: Thánh Marcô thánh sử

Ngày 28: 1. Thánh Phêrô Maria Chanel, linh mục tử đạo

                2. Thánh Phaolô Khoan, linh mục; Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng; Gioan Baotixita Ðinh Văn Thành, thầy giảng

Ngày 29: thánh Catarina thành Siêna, đồng trinh tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 30: 1. Thánh Piô V, Giáo Hoàng

                2. Thánh Giuse Tuân, linh mục.

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright (C) 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page