Suy Niệm Mùa Chay Theo Ðường Hy Vọng

(40 Bài Suy Niệm Hằng Ngày trong Mùa Chay

gợi ý từ Tác Phẩm Ðường Hy Vọng

do Ðức Ông Peter Nguyễn Văn Tài biên soạn,

(Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

1. Thứ Tư Lễ Tro : Canh tân Cởi bỏ con người cũ

2. Thứ Năm sau Lễ Tro : Tinh Thần Từ Bỏ

3. Thứ Sáu sau Lễ Tro : Thiên Chúa Và Tha Nhân

4. Thứ Bảy sau Lễ Tro : Thiên Chúa là tình yêu

5. Thứ Hai tuần 1 MC : Sống Yêu Thương

6. Thứ Ba tuần 1 MC : Sống Cầu Nguyện

7. Thứ Tư tuần 1 MC : Làm Phiền Lòng Anh Em Vì Lợi Ích Của Họ

8. Thứ Năm tuần 1 MC : Tin Tưởng Cầu Nguyện

9. Thứ Sáu tuần 1 MC : Sống Tha Thứ

10. Thứ Bảy tuần 1 MC : Yêu Thương Ðến Cùng

11. Thứ Hai tuần 2 MC : Nhân Từ Như Thiên Chúa

12. Thứ Ba tuần 2 MC : Sống Thực Hành Lời Chúa

13. Thứ Tư tuần 2 MC : Trên Ðường Thập Giá

14. Thứ Năm tuần 2 MC : Chia Sẻ Của Cải

15. Thứ Sáu tuần 2 MC : Trách Nhiệm Chu Toàn Ơn Gọi

16. Thứ Bảy Tuần 2 MC : Bước Ðầu Ðể Ðổi Mới

17. Thứ Hai tuần 3 MC : Niềm Tin Ở Ðâu

18. Thứ Ba tuần 3 MC : Bảy Mươi Lần Bảy

19. Thứ Tư tuần 3 MC : Trung Thành Ðến Cùng

20. Thứ Năm tuần 3 MC : Ngón Tay Thiên Chúa

 

 

21. Thứ Sáu tuần 3 MC : Giới Răn Trọng Nhất

22. Thứ Bảy tuần 3 MC : Cầu Nguyện Trong Yêu Thương

23. Thứ Hai tuần 4 MC : Ðức Tin Kiên Vững

24. Thứ Ba tuần 4 MC : Không Còn Ai Xa Lạ

25. Thứ Tư tuần 4 MC : Nhìn Lên Cõi Ðời Ðời

26. Thứ Năm tuần 4 MC : Chấp Nhận Vô Ðiều Kiện

27. Thứ Sáu tuần 4 MC : Mầu Nhiệm Chúa Giêsu

28. Thừ Bảy tuần 4 MC : Vị Tiên Tri Xuất Phát Từ Galilêa

29. Thứ Hai tuần 5 MC : Thêm Sức Mạnh Cho Ðức Tin

30. Thứ Ba tuần 5 MC : Chết Trong Tội Lỗi

31. Thứ Tư tuần 5 MC : Những Ðứa Con Hoang

32. Thứ Năm tuần 5 MC : Lớn Hơn Abraham

33. Thứ Sáu tuần 5 MC : Ném Ðá Chúa Giêsu

34. Thứ Bảy tuần 5 MC : Chịu Chết Thay

35. Thứ Hai Tuần Thánh : Không Có Chúa Bên Cạnh

36. Thứ Ba Tuần Thánh : Một Người Trong Chúng Con Sẽ Nộp Thầy

37. Thứ Tư Tuần Thánh : Ta Muốn Mừng Lễ Vượt Qua Nơi Nhà Con

38. Thứ Năm Tuần Thánh : Thái Ðộ Của Con Người đối với Thập Giá

39. Thứ Sáu Tuần Thánh : Chúa Ðã Yêu Con

40. Thứ Bảy Tuần Thánh : Hy Vọng Hằng Sống Nhờ Sự Phục Sinh Từ Cõi Chết

 

 

"Suy Niệm Mùa Chay theo Ðường Hy Vọng"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Copyright (C) 1998 [Radio Veritas Asia, Philippines]. All rights reserved.

Last updated: March 10, 2020 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page