Người Lữ Hành cô đơn

Rev. Nguyễn Ðức Huy chuyển dịch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

(C) Copyright 1991
by Rev. Nguyễn Ðức Huy.
E-mail: TNg2811@aol.com

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page