Kinh Thanh Tan c

Khai Huyen Cua Yoan

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chng :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chng 01 -

 

Li ta

1 Mac khai cua c Yesu Kito; Thien Chua ban cho Ngai e Ngai to cho cac toi t Ngai biet cac ieu kp phai xay en; va Ngai a sai than s cua Ngai en trieu bao cho toi t Ngai la Yoan, 2 ke a lam chng ve Li cua Thien Chua, cung ve chng cua c Yesu Kito, ve moi ieu ong thay. 3 Phuc cho ngi giang sach va nhng ke nghe li le cua sam ngon va nam gi cac ieu a viet trong o, bi chng thi buoi a gan!

 

I. Th Kien Khai Mac

Th Cho Cac Giao Hoi

1. Th Kien Khai Mac

 

Khai e

4 Yoan Knh gi bay Hoi thanh Tieu A. An sung va bnh an cho anh em, do t ang ang co, a co va se en, va do t bay than kh trc ngai cua Ngi, 5 va do t c Yesu Kito, chng nhan trung thanh, trng t gia cac vong linh, thu lnh cac e vng coi at.

Knh chuc ang yeu men chung ta, va a cu thoat ta khoi cac toi loi ta trong mau Ngai, 6 va a lam ta thanh mot vng quoc t te cho Thien Chua va la Cha Ngai.

Knh chuc Ngai vinh quang, uy quyen cho en i i kiep kiep, Amen.

7 Nay Ngai en vi anh may tri, va moi mat pham se trong thay Ngai, ca nhng ke a am Ngai, va ba tnh tren at het thay se than khoc tren Ngai. Qua vay! Amen.

8 Alpha va Omega chnh la Ta, Chua, Thien Chua phan, ang ang co, a co, va se en, ang toan nang!

Th kien

9 Toi la Yoan, mot ngi trong anh em, va cung thong hiep vi anh em trong gian truan trong Nc va s chu ng, trong c Yesu.

So la toi a ti ao goi la Patmo v Li Thien Chua cung v chng cua c Yesu. 10 Vao ngay cua Chua, toi a xuat than va nghe ang sau toi co mot tieng ln dng the tieng loa, 11 noi rang: "ieu ngi thay, ngi hay viet vao sach, ma gi cho bay hoi thanh; cho Epheso, cho Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sari, Philaelphi, Loaikea". 12 Toi quay lai xem tieng nao a noi vi toi. Va quay lai, toi thay bay tru ang vang, 13 va gia cac tru ang, co ai giong nh Con Ngi, mnh van ao chung, va that ai vang ngang lng. 14 au Ngai toc trang phau phau, dng nh len trang -- nh tuyet; mat Ngai nh ngon la hoa hao; 15 chan Ngai giong t vang thau lo luyen; va tieng Ngai nh tieng bang a thac lu. 16 Tay hu Ngai, Ngai co bay tinh sao, va t mieng Ngai thanh kiem hai li ben phong ra. Nhan Ngai sang lang nh mat tri vi ca sc choi loi.

17 Va thay Ngai, toi phuc mnh di chan Ngai, chet ieng! Nhng Ngai at tay hu Ngai tren toi, ma rang: "ng s! au het va Sau het, chnh la Ta. 18 ang hang song; Ta a chet; va nay Ta song i i kiep kiep; Ta co cha khoa s chet va am phu. 19 Vay ngi hay viet cac ieu ngi a thay, cac ieu hien tai va cac ieu se xay en sau ay.

20 B nhiem cua bay tinh sao ngi thay ni tay hu cua Ta va bay tru ang vang: Bay tinh sao la cac Thien than cua bay hoi thanh, va bay tru ang chnh la bay hoi thanh".

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Tan c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page