Nhöõng chuyeán Vieáng Thaêm Muc Vu
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

- T ngay ke nghiep Ngai Toa Thanh Phero vao ngay 16 thang 10 nam 1978 cho en ngay 2 thang 4 nam 2005 (ngay qua i), c Gioan Phaolo II a hoan thanh 104 cuoc vieng tham ngoai Italia va 142 cuoc vieng tham trong Italia. Vi t cach la Giam Muc Roma, ngai a i tham muc vu 301 a iem trong so 334 giao x trong giao phan Roma.  

Back to Radio Veritas Asia Home Page