Ñieåm Baùo veà chuyeán vieáng thaêm
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Balan (31/05-10/06/1997)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñieåm baùo veà chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi Ba lan
Baøi 1: Ñieåm baùo ngaøy 01.06.1997

Ñieåm baùo veà chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi Ba lan (baøi 1).

Caùc baùo chí xuaát baûn taïi YÙ saùng Chuùa nhaät 01.6.97 baét ñaàu daønh nhieàu baøi töôùng thuaät veà chuyeán vieáng thaêm laàn thöù saùu cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II (Chính laø chuyeán trôû veà laàn thöù baåy, nhöng chuyeán vieáng thaêm naêm 1991 vaø chuyeán vieáng thaêm vaøo ngaøy theá giôùi thanh nieân - caùch nhau ít thaùng) ñuôïc coi laø moät maø thoâi. Thöïc söï chuyeán vieáng thaêm taïi Czestochowa ñeå chuû toïa Ngaøy theá giôùi thanh nieân khoâng phaûi laø chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi Ba lan vaø cho Ba lan. Trong nhöõng ngaøy naøy, coù ngöoøi vieát : ñaây laø chuyeán vieáng thaêm laàn thöù baåy, thöïc ra hoï cuõng coù lyù do vieát nhö vaäy.

Tôø Il Messaggero ( 01.6.97 ) vieát vôùi tít 5 coät treân trang daønh cho caùc bieán coá: "ÑTC noùi : Ba lan trôû neân toài teä hôn". Ñaây laø lôøi Ngaøi noùi trong buoåi gaëp caùc phoùng vieân baùo chí luùc maùy bay ñang bay töø Roma ñeán Wroclaw. Ngaøi khoâng giaûi thích lyù do cuûa vieäc toài teä hôn naøy. Nhöng kyù giaû Orazio Petrosillo chuù thích lôøi cuûa ÑTC nhö sau: Taát caû ñeàu hieåu raèng Ñöùc Gioan Phaoloâ II khoâng haøi loøng vì caùc ngöôøi cöïu coäng saûn trôû laïi quyeàn taïi Ba lan. Hoï chuû tröông phaù thai , hoï ñöa ra moät hieán phaùp "coù tính caùch boá ñôøi" , loaïi tröø caùc giaù trò toân giaùo ra ngoaøi. 60% ngöôøi daân Ba lan khoâng ñi boû phieáu trong cuoäc tröng caàu daân yù veà Hieán phaùp môùi.

Duø Toái cao Phaùp vieän phaùn quyeát: luaät phaù thai traùi hieán phaùp, nhöng hoï quyeát ñònh toå chöùc cuoäc tröng caàu daân yù ñeå pheá boû phaùn quyeát cuûa Toái cao phaùp vieän.

Orazio Petrosillo tröng laïi lôøi cuûa tôø baùo Ba lan "Xzycie" xuaát baûn taïi Warsawa: "Chuùng ta ñang soáng trong moät quoác gia töï do, nhöng chia reõ nhau". Ñaëc phaùi vieân cuûa Tôø Il Messaggero vieát tieáp : ÑTC khoâng muoán ñaøo saâu theâm nhöõng chia reõ naøy giöõa caùc ngöôøi ñoàng höông cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaõ noùi ngay khi tôùi saân bay Wroclaw: "Ca ngôïi nhöõng thaønh coâng ñaõ thu löôïm ñöôïc vaø lo laéng veà nhöõng caêng thaúng trong nöôùc".

Trong dieãn vaên chaøo möøng ÑTC taïi saân bay, Toång thoáng Kwasniewski haõnh dieän veà Ba lan hieän nay vaø oâng chaéc raèng "ÑTC cuõng coù theå haõnh dieän veà Queâ höông cuûa Ngaøi , vì Ba lan ñaõ thay ñoåi vaø tieán ñeán choã toát ñeïp hôn".

Tôø Il Messaggero loan tin: Neáu khoâng coù thay ñoåi baát ngôø vaøo giôø choùt, thì Ñöùc Gioan Phaoloâ II seõ gaëp Ñöùc Alexis ñeä nhò Giaùo chuû Giaùo hoäi chính thoáng Nga ngaøy 21 thaùng 6 tôùi ñaây taïi Wien, thuû ñoâ AÙo quoác. Ñaây laø cuoäc gaëp gôõ lòch söû vaø ñaàu tieân giöûa Vò Giaùm muïc Roma vaø vò Giaùo chuû cuûa moät Giaùo Hoäi Chính Thoáng ñoâng soá nhaát treân theá giôùi. Cuoäc gaëp gôõ seõ dieãn ra taïi Ñan vieän Xitoâ Heiligenkreuz. Sau cuoäc thaûo luaän rieâng giöõa ÑTC vaø Ñöùc Giaùo chuû, cuoäc gaëp gôõ ñöôïc keát thuùc baèng buoåi caåu nguyeän chung.

Nhaät baùo coâng giaùo cuûa Giaùo hoäi YÙ , tôø Avvenire (01.6.97) daønh hai trang ñaëc bieät: trang hai vaø trang ba, cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ba lan.

Treân trang 2, baùo naøy ñeå hình ÑTC ôû giöõa caùc chuûng sinh ñaïi chuûng vieän Wroclaw - hình nhaø thôø Thaùnh Micae, nhaø thôø giaùo xöù cuûa Chaân Phöôùc Edith Stein (saép ñöôïc phong leân baäc Hieån Thaùnh) vaø hình Toång Thoáng Coäng hoøa Ba lan, oâng Aleksander Kwasniewski. Treân ñaàu trang, Avvenire ñaët tít lôùn chieám caû trang: "Ñeán Ba lan ñeå rao giaûng hoøa giaûi". Treân tít lôùn naøy, tôø baùo coâng giaùo YÙ vieát: Tröôùc hình aûnh cuûa moät quoác gia mô öôùc trôû thaønh "con huøm cuûa neàn kinh teá Chaâu AÂu, ÑTC nhaéc laïi caùc quyeàn cuûa moãi moät con ngöôøi, caû quyeàn cuûa nhöõng ngöoøi khoâng ñöôïc beânh vöïc. Lôøi aùm chæ luaät phaù thai ñaõ ñöôïc Quoác hoäi pheâ chuaån vaø bò Toái cao Phaùp vieän baùc boû. Cuoäc noùi chuyâeän rieâng vôùi Toång Thoáng Ba lan.

Duôùi tít lôùn, Avvenire vieát: Moät cuoâïc tröng caàu daân yù cho bieát: ngöôøi ñoàng höông cuûa Ngaøi uûng hoä vaø theo Ngaøi. Baùo naøy ñöa ra con soá chi tieát veà cuoäc tröng caàu daân yù. 47% ngöôøi ñöôïc phoûng vaán tuyeân boá mình seõ ñi xöng toäi trong dòp ÑTC vieáng thaêm - 81% cho raèng chuyeán vieáng thaêm seõ cuûng coá ñöùc tin vaø ñôøi soáng thieâng lieâng - 51 % cuûng coá caû ñôøi soáng xaõ hoäi vaø chính trò nöõa. Chæ coù 3% toû thaùi doä laõnh ñaïm ñoái vôùi chuyeán vieáng thaêm.

Baøi hai cuûa trang hai daønh noùi veà Chaân Phöôùc Edith Stein. Beân caïnh hình nhaø thôø Thaùnh Micae, nhaø thôø giaùo xöù cuûa Edith Stein, baùo naøy vieát: Beân höõu ngaïn soâng Oder, Edith Stein nhaø trieát hoïc vaø ñoà ñeä cuûa Trieát gia Husserl, ñeán ñaây suy tö tröôùc khi quyeát ñònh choïn con ñöôøng Tu Doøng Kín. Nhaø cuûa Baø nay chæ coøn caùc böùc töôøng, nhöng coâng vieäc söûa laïi ñaõ ñöôïc khôûi söï.

Nôi trang ba, Avvenire ñeå hình lôùn luùc ÑTC ñeán saân bay Wroclaw. Duôùi hình naøy, vieát tít caû trang: Ngaøy trôû laïi nhaø. Beân caïnh hình, baùo naøy ghi nhöõng lôøi sau ñaây: "Duø Toâi phaûi soáng xa queâ höông, Toâi vaãn caûm thaáy mình laø nguôøi con cuûa ñaát nuôùc naøy". Vöøa xuoáng khoûi maùy bay, ÑTC noùi : "Toâi muoán cuøng vôùi caùc ngöôøi ñoàng höông cuûa Toâi tuyeân xöng Ñöùc Tin nôi Ñaáng laø Trung Taâm cuûa lòch söû theá giôùi vaø cuûa quoác gia naøy, ñaõ laõnh pheùp röûa toäi hôn moät ngaøn naêm nay".

Baøi hai cuûa trang ba, thuaät laïi buoåi gaëp gôõ ñaïi keát ôû toøa nhaø theå thao: "Töø Halla Ludowa, lôøi keâu goïi tha thieát cuûa ÑTC : hieäp nhaát? Ñaây laø moät vieäc baét buoäc. Chuùng ta khoâng theå döøng laïi ñöôïc nöõa. Tröôùc hôn 6 ngaøn ngöôøi: coâng giaùo, chính thoáng, Tin Laønh, .Ñöùc Gioan Phaoloâ II môøi goïi caùc tín höõu Kitoâ ñoái thoaïi vaø laéng nghe tieáng Chuùa vaø laéng nghe nhau.

Baøi ba cuûa trang ba ñaêng laïi baøi cuûa söû gia Michnik vieát treân baùo "Gazeta Wyborcza", bình luaän veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC: "Chuùng ta caàn ñeán Giaùo hoäi".. OÂng vieát : Neàn daân chuû Ba lan caàn ñeán Giaùo hoäi , nhöng toâi öôùc mong Giaùo hoäi noùi vôùi gioïng noùi cuûa Phuùc aâm , khoâng phaûi vôùi gioïng noùi cuûa nhöõng ñaïo binh thaùnh giaù . Chuùng ta caàn ñeán moät Giaùo hoäi laøm cho chuùng ta tin raèng coù theå thaéng söï döõ baèng söï laønh, nhö ÑTC daïy.

Baùo Avvenire cuõng nhaéc laïi lôøi cuûa Tôø baùo Phaùp Libeùration ( thieân taû , coù caùi nhìn chính trò hôn laø toân giaùo, muïc vuï ) : Ñöùc Gioan Phaoloâ II "tourneùe" ñeå uûng hoä phe höõu, nhaát laø nhöõng ñoaøn vieân cuûa Solidarnosc. Tôø Libeùration chuù thích: Thôøi coäng saûn, Giaùo hoäi ñaïi dieän cho ngöoøi daân, nhöng ngaøy nay nguôøi daân khoâng muoán caùc giaùm muïc can thieäp vaøo söï löïa choïn chính trò cuûa hoï nöõa.

Traùi laïi tôø New York Times so saùnh söï quan troïng cuûa chuyeán vieáng thaêm laàn naøy nhö söï quan troïng cuûa chuyeán vieáng thaêm laàn ñaàu: ñem laïi söùc maïnh cho Solidaronsc.

(Roma ngaøy 01.6.97 - P. Traàn ñoaøn Keát, Lm)


Ñieåm baùo veà chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi Ba lan
Baøi 2: Ñieåm baùo ngaøy 02.06.1997

Ñieåm baùo ngaøy 02.06.1997 veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ba lan (baøi 2) Caùc baùo chí chuù troïng nhieàu ñeán baøi giaûng ÑTC ñoïc trong Thaùnh leã beá maïc Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 46 taïi Wroclaw (Ba-lan), trong ñoù ÑTC nhaéc ñeán naïn ñoùi treân theá giôùi, ñeán vaán ñeà töï do. Tôø Il Messaggero (2.6.97) daønh moät baøi treân trang "caùc bieán coá quoác teá" vieát vôùi tít lôùn: ÑTC: baùnh aên vaø töï do cho theá giôùi. Duôùi tít naøy, taùc giaû vieát: Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñoøi laïi vai troø cuûa Giaùo hoäi trong vieäc chieán ñaáu choáng laïi caùc cheá ñoä ñoäc taøi. Hôn 200 ngaøn ngöoøi döï thaùnh leã keát thuùc Ñaïi hoäi Thaùnh Theå taïi Wroclaw. Trong baøi, Baùo naøy nhaéc laïi lôøi ÑTC veà töï do: "Söï töï do thöïc ñoøi phaûi coù traät töï luaân lyù, traät töï cuûa caùc giaù trò, cuûa söï thaät, neáu khoâng, khi naøo trong laõnh vöïc luaân lyù coù söï hoãn loaïn ngöï trò, luùc ñoù söï töï do cheát ñi vaø con nguôøi töø töï do trôû thaønh noâ leä cuûa caùc baûn naêng vaø cuûa caùc giaù trò giaû doái". Vaán ñeà töï do naøy, taùc giaû vieát tieáp, vaãn coøn laø moät chuyeán ra ñi cuûa Ñöùc Wojtyla sau khi böùc töôøng suïp ñoå. Muïc tieâu cuûa chuyeán vieáng thaêm laø ñeå giuùp caùc nguôøi ñoàng höông cuûa Ngaøi xaây döïng moät neàn töï do thöïc, vì töï do thöïc ñoøi nhieàu hy sinh.

Tôø Il Tempo, moät tôø baùo lôùn cuûa Roma, daønh ba baøi cho chuyeán vieáng thaêm.

Tít cuûa baøi nhaát chieám caû trang 6 : "Ñaùm ñoâng chung quanh ÑTC". Treân tít naøy: " Ñöùc Gioan Phaoloâ II keát thuùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá taïi Wroclaw . Ngaøi toá caùo nhöõng "xuyeân taïc chöa heà nghe thaáy" cuûa cheá ñoä töï do. Duôùi tít lôùn: "Töï do thöïc laø töï do xaây döïng khoâng phaûi töï do chia reõ. Baùo naøy vieát: Nhöõng quan saùt vieân "boá ñôøi" (nghòch ñaïo, choáng Giaùo hoäi, gheùt giaùo só) caû theá giôùi noùi ñeán "söï laõnh ñaïm cuûa Ba lan" ñoái vôùi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, Nhöng taïi Wroclaw chuùa nhaät vöøa qua hôn 200 ngaøn nguôøi döï Thaùnh Leã duôøi trôøi möa laïnh (ban ñeâm 4 ñoä vaø nhieàu ngöôøi nguû ngoaøi trôøi ñeå chieám choã, khoâng neà quaûn thôøi tieát) vaø khoaûng moät trieäu ngöoøi chôø ñôïi hai beân ñöoøng töø saân bay veà nhaø thôø chính toøa Wroclaw, ñeå hoan hoâ vaø chaøo möøng "ngöoøi con öu tuù nhaát cuûa Ba lan" trôû laïi thaêm Queâ höông. Phaûi chaêng ñaây laø moät söï laõnh daïm cuûa ngöôøi daân Ba lan, nhö caùc quan saùt vieân "boá ñôøi kia" ñaõ quaû quyeát? - Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, tieán só Navarro Valls, ngöoøi theo saùt ÑTC trong caùc chuyeán vieáng thaêm , tuyeân boá: "Chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II cuõng ngaïc nhieân veà taâm tình cuûa ngöôøi daân tuoán ra caùc ngaû ñöôøng, duø trôøi xaáu.

Veà töï do, ÑTC ñaët caâu hoûi: Con nguôøi coù theå xaây döïng ñöôïc töï do töï mình vaø hôn nöõa choáng laïi Chuùa Kitoâ khoâng? Ñaây laø yù thöùc heä cuûa cheá ñoä töï do vaø cuûa cheá ñoä ñoäc taøi ñoû, nay ñaõ thaát baïi. Baùo naøy nhaéc laïi lôøi ÑTC trong baøi giaûng chuùa nhaät: "Nguôøi ta tìm caùch thuyeát phuïc con ngöoøi vaø caùc xaõ hoäi raèng Thieân Chuùa laø ngaên trôû cuûa töï do, tìm caùch thuyeát phuïc con nguôøi raèng Giaùo hoäi khoâng nhöõng khoâng hieåu töï do maø coøn sôï töï do nöõa..." Ñöùc Gioan Phaoloâ II quaû quyeát: "Ñaây laø moät söï xuyeân taïc chöa heà nghe thaáy. Töï do laø ôn goïi cuûa Giaùo hoäi....". Roài Ngaøi öùng khaåu vôùi gioïng cöùng caùt: "Lôøi toá caùo vaø xuyeân taïc kia khoâng theå noùi veà Giaùo hoäi taïi Ba lan ñöôïc. Treân ñaát naøy bieát bao laàn Giaùo hoäi laø ngöôøi beânh vöïc töï do giöõa ngöoøi daân vaø cho ngöôøi daân, nhaát laø trong 50 naêm qua...".

Veà naïn ñoùi theá giôùi, cuõng vôùi gioïng cöùng caùt ÑTC nhaéc ñeán naïn ñoùi khoå cuûa caùc daân toäc, nhaát laø caùc daân toäc thuoäc theá giôùi thöù ba. Ngaøi nhaéc ñeán hoá saâu giöõa ngöoøi giaàu vaø ngöôøi ngheøo. Ngaøi yeâu caàu toû tình lieân ñôùi vaø khuyeân caùc ngöoøi giaàu, caùc nhaø saûn xuaát döøng chæ nhaèm truïc lôïi, nhöng haõy nhìn vaøo con ngöoøi truôùc heát vaø phaåm giaù cuûa hoï. Lôøi leõ cuûa ÑTC gaây xuùc ñoäng nhieàu nôi Ñöùc TGM chính thoáng Damaskinos, Ñaïi dieän cuûa Toøa Giaùo chuû Constantinopoli taïi Ñaïi hoäi Thaùnh Theå. Trong leã nghi ban bình an, ÑTC vaø Ñöùc TGM ñaõ oâm chaët nhau, sau ñoù Ñöùc TGM chính thoáng cuùi hoân tay ÑTC, moät cöû chæ baát ngôø vaø caûm ñoäng ít khi xaåy ra.

Baùo Il Tempo nhaéc ñeán phaùi ñoaøn Cuba, do Boä tröôûng Toân giaùo caàm ñaàu, ñeán Wroclaw, ñeå theo doõi chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, tieán só Navarro Valls, giaûi thích: Phaùi ñoaøn cuõng ñeán ñeå hoïc hoûi veà caùch toå chöùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba vaøo cuoái thaøng gieâng naêm tôùi ñaây.

Tôø baùo Roma coøn daønh moät baøi veà treû em, vì chuùa nhaät vöøa qua, taïi Ba lan cöû haønh ngaøy nhi ñoàng. Nhaân dòp naøy ÑTC göûi "caùi hoân" cho taát caû caùc em nhoû. ÑTC noùi: "Toâi xin göûi tôùi caùc em nhoû taïi Wroclaw, taïi Ba lan vaø treân caû theá giôùi" caùi hoân aâu yeám cuûa Toâi, caùch rieâng Toâi muoán noùi vôùi caùc em bò boû rôi, caùc em ñau khoå, vì thieáu tình thöông cuûa nhöõng ngöôøi maø caùc em ñang soáng vôùi hoï, vaø caùc em khoâng ñöôïc sinh ra".

La Stampa, tôø baùo xuaát baûn taïi Torino, thaønh phoá xe hôi cuûa YÙ, daønh hai baøi cho chuyeán vieáng thaêm nôi trang veà caùc bieán coá theá giôùi.

Baøi nhaát vôùi tít lôùn chieám caû trang, vieát: ÑTC quôû traùch Ba lan vaø theá giôùi. Duôùi tít baùo naøy vieát: Nhaém tôùi cuoäc gaëp gôõ lòch söû vôùi Ñöùc Giaùo chuû Moscowa. Treân trang naøy, la Stampa ñeå hình caùc tín höõu ñang theo doõi thaùnh leã treân maøn aûnh böï taïi Wroclaw. Trong baøi baùo naøy vieát: hai baøi hoïc, moät baøi veà lôøi keâu goïi caùc nhaø chính trò, kinh teá veà traùch nhieäm cuûa hoï trong vieäc phaân phoái caùc taøi saûn, caùc saûn phaåm treân caû theá giôùi cuõng nhö taïi moãi quoác gia , ñeå chaám döùt naïn ñoùi khoå treân maët ñaát naøy. Baøi hoïc hai: veà töï do. Ba lan vaø caùc nöôùc Trung-Ñoâng AÂu ñaõ neám muøi vò cuûa noâ leä, nay laáy laïi ñöôïc töï do vaø chuû quyeàn, sau nhieàu naêm duôùi cheá doä ñoäc taøi Ñöùc Quoác xaõ vaø Coäng saûn. Taïi ñaây töø ngöõ "töï do" coù moät yù nghóa rieâng bieät: chuùng ta bieát roõ chieán tranh, baát coâng vaø noâ leä. Nhöng töï do phaûi ñöôïc xöû duïng ñöùng ñaén, khoâng phaûi chæ chieám höõu vaø roài laøm maát ñi.

Daân chuùng hoan hoâ : Viva il Papa ( hoan hoâ, vaïn tueá ÑTC ) - Ngaøi traû lôøi khoâi haøi: "Toâi coøn soáng, duø 77 tuoåi roài". Toaøn daân caát haùt baøi "Stolat". (chuùc thoï, chuùc 100 tuoåi). Baùo naøy nhaéc laïi: ÑTC xem ra meät nhoïc, ngay töø luùc ñaàu leã.Nhöng tieáng noùi vaãn maïnh meõ vaø haáp daãn. Baùo naøy cho bieát: beân sau baøn thôø (phoøng maëc aùo) ban toå chöùc doïn moät giöôøng saün cho ÑTC, neáu caàn ñeán, Ngaøi khoâng phaûi ñi xa. Nhöng ÑTC khoâng muoán bieát ñeán söï tieän nghi naøy.

Haõng Reuter nhaéc ñeán nhöõng bieän phaùp an ninh raát nghieâm nhaët. Caùc linh muïc, nam nöõ tu só cuõng phaûi qua maùy "detector" vaø khaùm xeùt khi vaøo döï thaùnh leã. Baùo Corriere della sera noùi ñeán moät soá ngöôøi nguû ñeâm ngoaøi trôøi bò caûm laïnh phaûi ñöa vaøo beânh vieän.

(Roma ngaøy 2.6.97 - P. Traàn ñoaøn Keát, Lm).


Ñieåm baùo veà chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi Ba lan
Baøi 3: Ñieåm baùo ngaøy 03.06.1997

Ñieåm Baùo ngaøy 03.06.1997 veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ba lan (baøi 3)

Caùc baùo chí Ba lan coù tính caùch quoác gia cuõng nhö ñòa phöông, baát cöù thuoäc khuynh höôùng naøo, ñeàu daønh nhieàu trang cho chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Queâ höông. Xeùt chung caùc baùo naøy khoâng coù bình luaän, maø chæ thuaät laïi caùc lôøi cuûa ÑTC ñaõ noùi leân, roài keå laïi moät vaøi söï vieäc xaåy ra.

Tôø Gazeta Wyborcza, khuynh höôùng töï do, moät tôø baùo phoå bieán nhaát trong nöôùc, tröôùc ñaây laø cuûa Coâng ñoaøn Solidarnosc, daønh tôùi 8 trang treân 40 trang (töùc 20%) cho chuyeán vieáng thaêm. Thuaät laïi vieäc ÑTC baùc boû nhöõng toá caùo Giaùo hoäi choáng laïi töï do, baùo naøy nhaán maïnh ñeán vieäc ngöôøi daân voå tay hoan hoâ ÑTC, keå caû nhöõng vò ngoài haøng ñaàu trong thaùnh leã: Toång Thoáng Aleksander Kwasniewski . Tôø Gazeta Wyborcza laø nhaät baùo duy nhaát ñaêng laïi hoaøn toaøn caùc dieãn vaên cuûa ÑTC. Trong chuyeán vieáng thaêm 1991, baùo naøy ñaõ chæ trích ÑTC veà caùc dieãn vaên veà Möôøi Ñieàu Raên. Laàn naøy, toû thaùi ñoä raát deø ñaët, ít laø trong luùc naøy, chæ töôøng thuaät , nhöng khoâng bình luaän gì caû. Ñieåm ñöôïc baùo naøy nhaán maïnh hôn caû vaø daønh nhieàu baøi laø nhöõng nhöõng dieãn vaên ÑTC noùi veà neân daân chuû vaø töï do.

Hai tôø khaùc: Rzeczpospolitica (Respublica), thieân chính phuû vaø tôø Gazeta Krakowska (Gazette cuûa Cracovia), chuù yù ñeán nhöõng söï kieän gaây xuùc ñoäng. Caùc tít cuûa hai baùo naøy noùi leân khuynh höôùng naøy: nhöng taùc ñoäng xuùc caûm . Tôø Gazeta Krakowska tin chaéc raèng lôøi then choát cuûa chuyeán vieáng thaêm naøy seõ laø "Solidarnosc", roài ñaët caâu hoûi: ÑTC seõ noùi veà tình lieân ñôùi naøo? Tôø Rzeczpospoliica daønh 2 trong 32 trang cho chuyeán vieáng thaêm. Coøn tôø Gazeta Krakowska daønh 2 trong soá 12 trang (16%).

Nhaät baùo Zycie ( söï soáng ), khuynh höôùng ñoäc laäp, oân hoøa, phoå bieán trong caû nöôùc, daønh nhieàu trang hôn caû, saùnh vôùi soá trang cuûa baùo naøy : 5 treân 16 trang (töùc 32%), vôùi phuï tröông "ñôøi soáng cuûa Ngöôøi haønh höông" (ÑTC) . Baùo naøy cho raèng trong baøi giaûng ÑTC coù nhöõng lôøi gaét gao ñoái vôùi yù thöùc heä töï do. Baùo naøy cuõng thuaät laïi chính lôøi ÑTC noùi: "Toâi ñeán vôùi anh chò em nhaân danh Chuùa Gieâsu, Ñaáng coù hoâm qua, hoâm nay vaø maõi maõi".

Tôø Zycie vaø moät tôø baùo khaùc ôû Cracovia : "Dziennik Polski" (nhaät baùo Ba lan) ñeà cao lôøi ÑTC noùi veà naïn ñoùi treân theá giôùi.

Caùc baùo xuaát baûn taïi YÙ vaãn tieáp tuïc daønh nhieàu baøi veà chuyeán vieáng thaêm.

Tôø Il Tempo (3.6.97) daønh hai baøi: Baøi nhaát: Toâi moãi ngaøy moãi giaø theâm maõi. Anh chò em caàu nguyeän cho Toâi ñöôïc tôùi naêm 2000. Treân tít, baùo naøy vieát: Ñöùc Gioan Phaoloâ II tieát loä ngaøi ñeán Ba lan ñeå xin Thaùnh Adalberto ôn môû Naêm Thaùnh 2000 - Duôùi tít: Moät chöông môùi cuûa Giaùo huaán cuûa ÑTC: "Naïn thaát nghieäp laø daáu chæ cuûa moät söï thuït luøi cuûa moät daân toäc".

Baøi hai laø baøi bình luaän vôùi tít: "Gaùnh naëng cuûa theá giôùi treân vai cuûa Ngaøi". Trong baøi naøy taùc giaû Citterich noùi ñeán vieäc tieát loä lôøi cuûa Ñöùc Coá HY Wyszinski noùi vôùi Ñöùc Karol Wojtyla khi ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng: "Chuùa ñaõ choïn Cha, thì Cha seõ phaûi ñöa Giaùo hoäi vaøo Ngaøn Naêm Thöù ba". Taùc giaû noùi ñeán tình baèng höõu giöõa hai vò Hoâng Y Ba lan. Laàn naøy Ngaøi tieát loä coâng khai taïi queâ höông lôøi cuûa Ñöùc coá HY Wyszinski vaø noùi ñeán tuoåi giaø yeáu moãi ngaøy moãi gia taêng. Vì theá Ngaøi trôû veà Queâ höông (nhö theå töø giaõ) ñeå xin caàu nguyeän haàu ñuû söùc ñeå ñöa Giaùo hoäi vaøo Ngaøn Naêm thöù ba.

Nhaät baùo La Stampa daønh moät baøi nôi trang 10 vôùi tít lôùn caû trang: Nguôøi daân Ba lan, Toâi keâu leân ñeå choáng laïi nhöõng baát coâng . Moät baøi giaûng cöùng raén veà caùc vaán ñeà xaõ hoäi. Treân tít, baùo naøy vieát: "Toâi muoán höôùng daãn Giaùo hoäi vaøo Ngaøn Naêm thöù Ba". Daân chuùng hoâ leân : Stolat : chuùc 100 tuoåi . Trong baøi, baùo naøy ñeå hình ÑTC ñang böôùc leân baøn thôø daâng thaùnh leã vaø moät hình khaùc cuûa moät phuï nöõ tuoåi khaù cao giô tay leân trôøi khoâng bieát ñeå hoan hoâ ÑTC hay ñeå caàu nguyeän.

Tôø Avvenire (3.6.97) daønh 2 trang ñaëc veà chuyeán vieáng thaêm vôùi nhieàu baøi khaùc nhau trong ñoù coù baøi: Chaâu AÂu nôi tröôøng hoïc cuûa Thaùnh Adalberto - Ñöùc Cha Muszynski, TGM giaùo phaän Gniezno noùi: "Thaùnh Adalberto laø moät nhaø truyeàn giaùo trong thôøi kyø hoãn loaïn vaø sôï haõi. Coù theå ÑTC seõ tuyeân boá Thaùnh Nhaân laøm Quan Thaày cuûa cöïu Luïc ñòa".

Trong baøi , baùo naøy ñeå hình 7 vò Quoác tröôûng ñöôïc ÑTC môøi döï thaùnh leå kính Thaùnh Adalberto taïi Gneizno:

7 quoác gia naøy ñaõ ñöôïc Thaùnh Adaleberto rao giaûng Tin Möøng caùch ñaây hôn moät ngaøn naêm.

Baøi khaùc, Avvenire vieát: Vieäc khai thaùc laø moät toäi . Lôøi cuûa ÑTC noùi leân trong baøi giaûng taïi saân bay cuõ cuûa Quaân ñoäi Soâ vieát ôû Legnica (Ba lan) - Ñöùc Wojtyla noùi: Ñoái vôùi nhöõng ai coù phöôùng tieän , taïo neân coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi khaùc laø moät boån phaän baét buoäc. Thieáu vieäc laøm laø moät daáu chæ chaäm tieán xaõ hoäi vaø kinh teá. Toâi xin Thieân Chuùa ñeå taát caû nhöõng ai muoán coù côm baùnh haèng ngaøy moät caùch lieâm khieát, ñöôïc nhöõng ñieàu kieän ñeå tieán ñeán ñieàu hoï öôùc mong".

(Roma ngaøy 3.6.97 - P. Traàn ñoaøn Keât, Lm).


Back to Radio Veritas Asia Home Page