Töôøng Thuaät
Chöông trình vieáng thaêm cuûa ÑTC
taïi Toång Giaùo Phaän Salerno
(4/09/1999)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home