Vaøi con soá
veà nhöõng chuyeán vieáng thaêm
cuûa ÑTC ngoaøi Italia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vatican - 21.11.97 - Saùng thöù naêm (20/11/97) Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh ñaõ cho coâng boá chöông trình chuyeán vieáng cuûa ÑTC taïi Cuba vaøo thaùng gieâng naêm tôùi ñaây. Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm thöù 81 cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong gaàn 20 naêm giöõ chöùc vuï Chuû Chaên toaøn theå Giaùo hoäi vaø cuõng laø chuyeán vieáng thaêm ñöôïc Giaùo hoäi ñòa phöông chôø ñôïi töø laâu. Caùc Giaùm muïc Cuba noùi: "Ñaây laø moät trong nhöõng thôøi ñaïi khoù khaên hôn caû cuûa lòch söû chuùng ta: ngoaøi côn khuûng hoaûng veà kinh teá, coøn coù côn khuûng hoaûng veà caùc giaù trò luaân lyù, veà toân troïng caùc quyeàn con ngöôøi; ÑTC ñeán vieáng thaêm Ñaát Nöôùc chuùng ta nhö söù giaû chaân lyù vaø hy voïng".

Nhaân dòp naày, chuùng toâi xin laëp laïi nôi ñaây vaøi con soá veà nhöõng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ngoaøi Italia:

- Trong voøng 19 naêm laøm giaùo hoaøng (16-10-1978 tính ñeán 16-10-1997), ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ thöïc hieän 80 chuyeán vieáng thaêm quoác teá ngoaøi Italia.

- Toång coäng caùc quoác gia treân theá giôùi ñaõ ñöôïc ngaøi ñeán vieáng thaêm laø 116 quoác gia, taïi 563 ñòa ñieåm, ñoïc 2,156 baøi dieãn vaên.

- Neáu toång coäng thôøi gian daøi cuûa 80 chuyeán vieáng thaêm vöøa qua, laïi chung vôùi nhau, thì chuùng ta coù theå noùi laø ÑTC ñaõ duøng 488 ngaøy 23 giôø 35 phuùt (tính goïn laø 489 ngaøy) trong soá 6,941 ngaøy laøm giaùo hoaøng, tính töø ñaàu cho ñeán ngaøy 16/10/1997. Töùc laø 7.03 % thôøi gian trieàu giaùo hoaøng cuûa ÑTC.

- Toång coäng chung soá caây soá ñaõ vöôït qua trong 80 chuyeán vieáng thaêm laø: 1,010,322 caây soá. So vôùi voøng troøn quanh traùi ñaát nôi ñöôøng xích ñaïo laø 40,000 caây soá, thì ÑTC ñaõ ñi 25 voøng quanh traùi ñaát. Neáu so vôùi khoaûng caùch töø traùi ñaát leân maët traêng laø 384,440 caây soá, thì ÑTC ñaõ ñi ñöôïc hai laàn röôõi (2,62) töø traùi ñaát leân maët traêng.

* Rieâng trong Giaùo Phaän Roma cuûa Ñöùc Thaùnh Cha: veà nhöõng chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi caùc giaùo xöù; cho tôùi cuoái naêm 1997, ÑTC ñaõ vieáng thaêm ñöôïc 265 giaùo xöù (trong soá hôn 300 cuûa Giaùo phaän). Ngaøi vui möøng vì thaáy caùc coäng ñâoàng giaùo xöù soáng ñoäng vaø muoán tieán trong ñöùc tin vaø trong chöùng taù Kitoâ. ÑTC vui möøng vì thaáy ôn keâu goïi vaøo chuûng vieän moãi naêm moãi gia taêng - Ngaøi öôùc mong caùc ôn keâu goïi ñôøi taän hieán, caùch rieâng taïi caùc Doøng Nöõ, cuõng gia taêng nhö vaäy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page