Ñieåm Baùo
chuyeán vieáng thaêm Rio de Janeiro
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II
(2 - 5/10/1997)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑIEÅM BAÙO veà chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi Rio de Janeiro

ÑIEÅM BAÙO veà chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi Rio de Janeiro.

Sau cuoäc gaëp gôõ cuûa ÑTC vôùi 150 ngaøn gia dình taïi Saân vaän ñoäng Maracanaø cuûa Rio Janeiro, moät saân vaän doäng roäng nhaát theá giôùi, baùo chí baét ñaàu noùi nhieàu veá nhöõng ngaøy vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Brazil.

Nhaät baùo Il Tempo, soá ra saùng chuùa nhaät daønh hai baøi veà cuoäc gaëp gôõ taïi Maracanaø nôi trang 5.

Baøi nhaát vieát : Cuoäc chieán ñaáu cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñeå baûo veä söï soáng tieáâp tuïc taïi Rio de Janeiro. Döôùi tít naøy, nhaät baùo vieát: "Hoâm qua: cuoäc gaëp gôõ-chöùng taù taïi saân vaän doäng Maracanaø vaø hoâm nay thaùnh leã troïng theå taïi Aterro do Flamengo vôùi hai trieäu ngöôøi daân Brazil. Ñeå cho con maét theá giôùi thaáy raèng gia ñình lôùn lao khaùc thöôøng cuûa caùc gia ñình töùc laø Giaùo hoäi. Giaùo hoäi luoân luoân toû mình cho moïi daân toäc caùch coâng khai. Giaùo hoäi khoâng phaûi laø Giaùo hoäi thaàm laëng hay Giaùo hoäi Hang Toaïi Ñaïo nhö caùc thôøi baùch haïi. Nhöõng quang caûnh Paris, Bologna, nay laïi taùi dieån taïi Rio de Janeiro: Giaùo hoäi seõ coøn tieáp tuïc soáng vaø soáng maïnh meõ giöõa caùc daân toäc".

Trong baøi hai, nhaät baùo Roma vieát: Beân ngoaøi xem ra meät nhoïc, ÑTC chuù yù quan saùt taát caû, hoïc hoûi taát caû, löu yù ñeán taát caû, coù luùc laïi khoâi haøi veà nhöõng caùi ngaøi nghe , ngaøi thaáy ngaøi ñoïc. Thí duï saùng hoâm qua, vaøo phoøng Hoäi nghò tröôùc 2,500 ñaïi bieåu, trong ñoù coù khoaûng 400 giaùm muïc, nhìn leân töôøng phoøng hoäi coù caâu vieát : "Neáu Thieân Chuùa laø ngöôøi Brazil, thì ÑTC laø "carioca", nghóa laø ngöôøi caûm thaáy mình laø ngöôøi daân Rio de Janeiro". Ngaøi khoâi haøi, dó nhieân baèng tieáng cuûa Brazil: Phaûi roài, phaûi roài. Neáu Chuùa laø Brasileiro, Papa "estaù carioca". Luùc ra ñi, Vò thö kyù trao chieác gaäy cho ngaøi. Caàm gaäy trong tay, ngaøi giô cao vaø quay chieác gaäy ( nhö ngaøi ñaõ laøm taïi Manila, taïi Paris vaø taïi Bologna) ñeå chaøo daân chuùng ñang voã tay hoan hoâ.

IL Tempo nhaéc laïi söù ñieäp cuûa ÑTC göûi ngaøy theá giôùi gia ñình taïi Rio goàm toùm trong caùc dieåm neàn taûng sau ñaây: Tính caùch hieäp nhaát vaø tính caùch baát khaû li khai cuûa Hoân nhaân laø neàn taûng cuûa taát caû traät töï xaõ hoäi. Nghóa vuï laøm cha meï vaø caàn phaûi naâng ñôõ gia ñình.

Nhaät baùo La Stampa cuõng daønh hai baøi vaø ñeå hai hình: moät hình ÑTC ñang gaëp gôõ Ñöùc Cha Helder Camara, giaùm muïc hoài höu, noåi tieáng veà beânh vöïc caùc ngöôøi ngheøo, ngöôøi daân thoå cö taïi Brazil. Beân caïnh hình naøy, Baùo naøy vieát vôùi haøng chöõ lôùn caû trang: Ñeâm cuûa ÑTC taïi Maracanaù - Cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc gia ñình: Haõy töø choái vieäc phaù thai.

Hình hai laø hình baø Dona Ruth, phu nhaân Toång thoáng. Baø tuyeân boá: chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC khoâng aûnh höôûng gì ñeán vieäc Quoác hoäi saép boû phieáu veà luaät cho pheùp phaù thai. Thaät söï taïi Brazil ñaõ coù luaät cho pheùp phaù thai trong hai tröôøng hôïp: bi haõm hieáp vaø khi maïng soáng cuûa ngöôøi meï bò nguy hieåm. Nay Quoác hoäi muoán môû roäng vieäc phaù thai hôn nöõa.

Hoäi Ñoàng Giaùm muïc Brazil, caùch rieâng ÑHY Lucas Moreira Neves, chuû tòch Hoäi Ñoàng, nhôø dòp naøy chæ trích Toång thoáng, moät ngöôøi coâng giaùo khoâ ñaïo, ñaõ duøng ngöôøi vôï ñeå leân tieáng, ÑHY chuû tòch cho raèng nhöõng lôøi tuyeân boá cuûa baø Dona Ruth "khoâng hôïp thôøi, ñuùng luùc vaø thieáu teá nhò". Tôø baùo vieát theâm: Ñöùc Wojtyla khoâng ñeå yù ñeán nhöõng chuyeän chæ trích naøy. Theo Ñöùc Cha Jaime Chemello, phoù chuû tòch HÑGM Brazil, thì ÑTC khoâng ñöôïc baùo tin veà chuyeän naøy. Cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø Toång thoáng Cardoso vaø baø Dona Ruth, phu nhaân vôùi gia ñình taïi Phuû Toång thoáng ñaõ dieãn ra trong baàu khí thaân maät.

Theo nguoàn tin khaùc: tröôùc cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC vaøo saùng thöù saùu, chieàu thöù naêm, ÑHY Sales, ñaõ gaëp Baø Ruth. Thaät söï phaûi coâng nhaän Baø ngöôøi thaønh thöïc, ñôn sô. Nhö vaäy lôøi tuyeân boá trong baøi phoûng vaán, baùo chí ñaõ giaûi thích sai lôøi cuûa baø hoaëc baõ ñaõ tuyeân boá do söï thuùc ñaåy cuûa ngöôøi khaùc.

Tôø baùo Phaùp Le Figaro vieát: Vöøa ñaët chaân leân ñaát Brazil, ÑTC daõ yeâu caàu toân troïng caùc quyeàn cuûa caùc nhoùm thieåu soá. Baùo Phaùp nhaán maïnh raèng: trong 13 laàn vieáng thaêm Chaâu Myõ Latinh tröoùc ñaây, ÑTC ñaõ chaøo thaêm caùch rieâng caùc daân toäc thoå cö vaø caùc nhoùm Afro-Brazil ( goác Chaâu phi xöa kia bò baùn laøm noâ leä cuûa caùc ngöôøi thöïc daân). ÑTC yeâu caàu caùc neàn vaên hoùa cuûa hoï phaûi ñöôïc toân troïng vaø chính hoï phaûi ñöôïc hoäi nhaäp vaøo ñôøi soáng quoác gia.

Nhaät baùo coâng giaùo Phaùp La Croix cuõng vieát töông töï nhö tôø Le Figaro: Ngay trong baøi dieãn vaên tieáp ñoùn tieáp taïi saân bay, ÑTC ñaõ baøy toû söï toân troïng vaø tình yeâu thöông cuûa ngaøi ñoái vôùi hai lôùp ngöôøi trong xaõ hoäi Brazil, soáng trong caûnh cuøng cöïc hôn caû: daân baûn thoå vaø caùc daân goác Chaâu phi. ÑTC cuõng löu yù nhieàu ñeán nhöõng cheânh leäch xaõ hoäi , vieäc phaân chia taøi saûn khoâng ñoàng ñeàu, vaán ñeá nhi ñoàng bò boû rôi: ñaây laø nhöõng vaán ñeà lôùn lao cho caùc nhaø caàm quyeàn.

Tôø baùo L'Unitaø (cuûa Ñaûng cöïu coäng saûn YÙ nay laø Ñaûng xaõ hoäi khuynh taû) cho raèng nhöõng lôøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi trong Ñaïi hoäi thaàn hoïc muïc vuï veà Gia ñình taïi Rio de Janeiro laø nhöõng lôøi raát maïnh meõ. Baùo naøy vieát: Trong khi nhaéc laïi laäp tröôøng cuûa ngaøi, Ñöùc Karol Wojtyla ñaõ coù nhöõng lôøi raát maïnh meõ ñoái vôùi nhieàu chính phuû, ñoái vôùi tình hình quoác teá veà söï kieän naøy laø vieäc hieäp thoâng vôï choàng khoâng ñöôïc coâng nhaän vaø cuõng khoâng ñöôïc toân troïng trong söï bình quyeàn cuûa ñoâi baïn. Baùo naøy ghi nhaän söï haøi loøng cuûa Hoäi Ñoàng truyeàn giaùo caùc ngöôøi thoå cö veà söï beânh vöïc cuûa ÑTC ñoái vôùi caùc ngöôøi daân thoå cö.

Nhaät baùo Anh International Herald Tribune, soá ra ngaøy thöù baåy 4.10.97, daønh cho chuyeán vieáng thaêm taát caû moät trang, vôùi tít ñeà: Leân aùn hoá saâu baát coâng giöõa ngöôøi giaàu vaø ngöôøi ngheøo. Trong baøi, sau khi nhaéc laïi Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ lieät keâ Brazil vaøo soå caùc nöôùc giaàu vaø leân aùn hoá saâu quaù roäng giöõa ngöôøi giaàu vaø ngöôøi ngheøo, baùo naøy vieát: Trong khi noùi ñeán nhöõng söï döõ cuûa Brazil, ÑTC cho raèng: söï baát quaân bình cuûa vieäc phaân phoái taøi saûn laø caên côù gaây neân nhöõng tranh chaáp trong xaõ hoäi.

Il Messaggero, tôø baùo lôùn cuûa Roma, soá ra ngaøy chuùa nhaät vieát nôi trang 5 daønh cho caùc bieán coá, tin töùc ngoaïi quoác: "ÑTC ñeán saân vaän ñoäng Maracanaø, chung quanh ngaøi coù khoaûng 500 giaùm muïc (dó nhieân trong soá naøy coù nhieàu vò ñeán töø caùc nöôùc ngoaøi, vì Brazil chæ coù khoaûng 360 giaùm muïc maø thoâi) ñeå gaëp caùc gia ñình. Ngaøi ôû laïi ñaây saân vaän doäng thôøi danh nhaát theá giôùi trong ba tieáng ñoàng hoà. Ngaøi tuyeân boá "chieán tranh choáng laïi naïn phaù thai". Trong baøi, baùo naøy vieát: Ñaây laø moät quang caûnh thaät hieám coù: söï haêng say leân tôùi cöïc ñieåm. Sau Loreto naêm 1995, Paris thaùng 8 vöøa qua, Bologna tuaàn tröôùc ñaây, hai ñeà taøi cuøng di ñoâi ñöôïc neâu leân taïi Rio de Janeiro: rao giaûng Tin Möøng qua caùc cuoäc gaëp gôõ bieån ngöôøi vaø baèng ca vuõ, nhaïc kòch. Taïi Macaranaø, caùc gia ñình ñeán töø khaép theá giôùi tuï hoïp laïi ñaây vôùi chöùng taù cuûa cuoäc ñôøi, ñeå toû cho moïi ngöôøi bieát raèng: loøng trung thaønh vôï choàng vaø söï hieäp nhaát gia ñình ñem laïi haïnh phuùc thaät.

Cuõng tôø Il Messaggero ñaêng laïi nhöõng lôøi caûi chính cuûa phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh veà vieäc baùo chí loan tin raèng: ÑTC seõ vaøo beänh vieän ñeå giaûi phaãu söûa beân hoâng bò teù caùch ñaây ba naêm. Chính giaùo sö Gianfranco Fineschi, beänh vieän Gemelli, ngöôøi ñaõ giaûi phaãu ÑTC sau khi beù teù ngaõ ngaøy 29 thaùng 4 naêm 1994, tuyeân boá: "ÑTC khoâng caàn moät cuoäc giaûi phaãu naøo khaùc nöõa nôi hoâng . Toâi bieát ngheà cuûa toâi. Cuoäc giaûi phaãu ñaõ thaønh coâng raát toát ñeïp". Coù ngöôøi thaéc maéc: taïi sao ngaøi ñi laïi khoù khaên. Söï kieän naøy khoâng do cuoäc giaûi phaãu, maø coù theå do vieäc maùu luaân chuyeån khoâng ñeàu, nhaát laø luùc ÑTC ngoài xuoáng, ñöùng leân. Thöïc söï ÑTC coù söùc khoûe raát toát. Söï hieän dieän cuûa ngaøi taïi Paris, taïi Bologna vaø trong nhöõng ngaøy naøy taïi Rio de Janeiro vôùi bao coâng vieäc vaø thay ñoåi thì giôø, khí haäu... chöùng toû söùc khoûe cuûa ngaøi khoâng coù gì ñaùng lo ngaïi. Baùo chí noùi nhieàu vaø xem ra chæ chuû yù ñeán moät vaøi chi tieát hoaëc cöû chæ nhoû moïn, ñeå tung tin "baùo ñoäng". Hoï bieát nhöõng tin naøy "aên tieàn" hôn nhöõng giaùo lyù cuûa ngaøi ñöa ra vaø nhöõng coâng vieäc naëng nhoïc cuûa ngaøi laøm, vôùi söùc cuûa moät ngöôøi quaù 77 tuoåi roài. Moãi chuyeán ra ñi, thöôøng coù nhöõng loaïi tin "giaät gaân" nhö vaäy ñöôïc tung ra.


Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình

Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình:

(RG 5/10/97). "Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình", ñoù laø töïa ñeà cuûa moät baøi haùt do linh muïc ZEZINHO saùng taùc vaø ñaõ ñöôïc trình dieån laàn ñaàu tieân trong Ngaøy Quoác Teá Gia Ñình laàn thöù nhaát, taïi Roma, naêm 1994. Hoâm toái thöù baûy vöøa qua, muøng 4/10,baøi haùt naày ñaõ ñöôïc choïn haùt ñaàu tieân, ñeå khai maïc Buoåi Gaëp Gôõ cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II vôùi caùc Gia Ñình, taïi Saân Ñaù Banh MARACANA cuûa thaønh phoá Rio de Janeiro. Sau ñaây laø nhöõng lôøi ñaày yù nghóa cuûa Baøi Haùt: Lôøi Caàu Nguyeän cuûa Gia Ñình:


Back to Radio Veritas Asia Home Page