Ñieåm Baùo veà chuyeán vieáng thaêm
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Liban (10-11/5/97)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñieåm baùo veà chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi Liban (baøi 1)
Ñieåm baùo ngaøy 10/05/1997

Ñieåm baùo veà chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi Liban ( baøi 1 ).

Cuõng nhö chuyeán vieáng thaêm Sarajevo caùch ñaây ñuùng moät thaùng (11-12.4.97) , chuyeán vieáng thaêm laàn naøy taïi Liban (10-11.5.97) ñöôïc mass-media chuù yù caùch ñaëc bieät. Tröôùc maáy ngaøy, baùo chí vaø ñaøi phaùt thanh, truyeàn hình ñaõ loan tin. Thöù saùu, ngaøy tröôùc leân ñöôøng vaø thöù baûy chính ngaøy leân ñöôøng, caùc baùo chí xuaát baûn taïi Roma, thuû ñoâ coäng hoøa YÙ, nhöng cuõng laø trung taâm cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo, ñeàu daønh nhieàu baøi veà chuyeán vieáng thaêm Liban. Sau 17 naêm chieán tranh, Liban ít ñöôïc noùi ñeán vaø noùi ñuùng ra: nhö bò queân haún. Vôùi chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc GP 2 Liban laïi ñöôïc theá giôùi chuù yù ñeán caùc vaán ñeà khoù khaên cuûa Liban , hieän coøn mang nhieàu veát thöông saâu ñaëm cuûa chieán tranh.

Nhaät baùo Il Tempo di Roma (10.5.97), nôi trang daønh cho " Theá giôùi " vieát hai baøi veà chuyeán vieáng thaêm:

Baøi nhaát vôùi tít lôùn: "ÑTC ñeán Beyrouth : Söù giaû hoøa bình". Trong baøi, baùo naøy vieát : Vaøo giôø tröa hoâm nay (10.5.97), khi theá giôùi thaáy, qua ñaøi truyeàn hình, Ñöùc Gioan Phaoloâ II - trong tinh thaàn vieáng thaêm cuûa Chuùa Gieâsu taïi Tyr vaø Sidon - hoân ñaát Liban, seõ hieåu lyù do cuûa 77 chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa Ngaøi . Ñeä nhò theá chieán ñaõ chaám döùt ñöôïc nöûa theá kyû nay, nhöng baïo haønh vaãn tieáp tuïc laø lyù luaän trong theá giôùi ngaøy nay. Nôi caùc veát thöông cuûa Liban ñöôïc taâp trung taát caû caùc veát thöông cuûa theá giôùi: moät theá giôùi cöû haønh hoøa bình, nhöng khoâng nuoâi döôõng hoøa bình trong taâm hoàn mình". Baùo naøy vieát tieáp: "Töø Bosnia ñeán Liban, söù meänh cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ 2- söù meänh thi haønh giöõa nhöõng ñe doïa cuûa 23 traùi mìn (Sarajevo) vaø cuûa hoûa tieãn töø bieån cuûa Liban - vaãn laø moät : thaùch ñoá tröôùc chieán tranh , moät söù ñieäp veà tha thöù vaø veà hoøa giaûi, chu toaøn söù meänh lòch söû phaù ñoå caùc böùc töôøng ngaên caùch vaø xaây döïng caùc chieác caàu noái keát caùc daân toäc: Töø Beyrouth, ÑTC nhìn veà Gieârusalem - nhö Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ noùi leân thaùng gieâng naêm 1964 trong chuyeán haønh höông Thaùnh ñòa : "Laø ouø tout a un sens, ouø tout parle" (nôi ñaây taát caû coù moät yù nghóa saâu xa, nôi ñaây taát caû noùi leân moïi söï) - trong boái caûnh cuûa Toaøn xaù naêm 2000. Trong söù ñieäp göûi cho daân toäc Liban môùi ñaây (muøng moät thaùng 5) ÑTC ñaõ noùi leân ba muïc tieâu sau ñaây cuûa chuyeán vieáng thaêm naøy: hoøa giaûi quoác gia - taùi thieát xaõ hoäi vaø coäng taùc chaët cheõ vôùi nhau hôn nöõa. Ngoaøi ra, coøn moät muïc tieäu khaùc: muïc tieâu noäi boä cuûa Giaùo hoäi Liban, töùc laø coâng boá vaên kieän cuûa Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc theá giôùi veà Liban 1995.

Baøi hai: Il Tempo vieát: "Ñaây laø moät chuyeán vieáng thaêm trong ñau khoå cuûa Giaùo hoäi taïi Liban". Trong baøi, nhaät baùo Roma thuaät laïi lôøi tuyeân boá cuûa Cha Peter Madros, moät giaùo sö loãi laïc veà Söû hoïc, veà Hoài giaùo...veà chuyeán vieáng thaêm. Cha noùi: "Tröôùc heát, ÑTC muoán ñem ñeán söï an uûi cho moät Giaùo hoäi bò ñau khoå raát nhieàu. Ngaøi muoán ñích thaân gaàn guõi taâm hoàn caùc tín höõu Liban ñang gaëp raát nhieàu khoù khaên trong cuoäc chung soáng vôùi Hoài giaùo. Caû laõnh tuï Hoài giaùo Beyrouth cuõng chaøo möøng ÑTC. Ñieàu naøy chöùng toû uy tín tinh thaàn lôùn lao cuûa ÑTC, caû trong moät nöôùc hieän ñang coù söï taùch bieät hoaøn toaøn giöõa tín höõu Kitoâ vaø Hoài giaùo".

Tôø La Stampa xuaát baûn taïi Torino cuõng daønh hai baøi veà chuyeán vieáng thaêm. Moät baøi veà vieäc baûo ñaûm an ninh cho ÑTC vaø moät baøi phoûng vaán ÑHY Achille Silvestrini, Toång tröôûng Boä caùc Giaùo hoäi Ñoâng phöông, thuoäc ñoaøn tuøy tuøng cuûa ÑTC.

Baøi veà an ninh: tôø baùo Torino vieát: "Taïi Beyrouth moät ngöôøi löõ haønh "raày raø". Tónh töø naøy taùc giaû coù yù noùi ñeán vieäc baûo ñaûm an ninh. Baøn thôø ÑTC daâng thaùnh leã saùng chuùa nhaät ñöôïc che baèng moät thöù kính nhöïa ñeå traùnh baát cöù baát traéc naøo coù theå xaåy ra. Ñeå baûo daûm an ninh cho daân chuùng, chính phuû ñaõ huy doäng tôùi 20 ngaøn binh só (moät phaàn ba quaân löïc Liban). Caû quaân ñoäi Syrie cuõng hôïp löïc, vôùi nhöõng phöông tieän toái taân, ñeå baûo ñaûm an ninh . Duø vaäy ngöoøi ta vaãn sôï nhöõng vuï ñe doïa. Bôûi ñaâu tôùi ? Khoâng ai coù theå bieát ñöôïc. OÂng Fouad Butros, cöïu Boä tröôûng Ngoaïi giao Liban, tuyeân boá: "Ngaøy nay khoâng coù moät ngöoøi daân Liban naøo khoâng coi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC laø moät bieàn coá lòch söû vaø, coù leõ, laø cô hoäi ñeå laáy laïi vieäc tieán ñi cuøng moät con ñöôøng". OÂng Butros laø moät nhaân vaät côûi môû.OÂng nhìn vaøo chuyeán vieáng thaêm vôùi nhieàu höùng thuù , nhöng khoâng aûo töôûng. Trong moät nöôùc, soáng döôùi quyeàn baûo trôï cuûa moät quoác gia khaùc, mieàn nam bò ñaûo loän bôûi moät chieán tranh khoâng bao giôø heát, OÂng hy voïng raèng ít ra ÑTC thaønh coâng trong vieäc thuùc ñaåy caùc tín höõu Kitoâ cuûa Liban, caøng ngaøy caøng bò maát tinh thaàn vaø chia reõ, ra khoûi "ghetto" maø hoï töï xaây caát cho mình".

Trong baøi phoûng vaán, phoùng vieân cuûa La Stampa ñaõ hoûi ÑHY Silvestrini, trong nhieàu naêm giöõ chöùc vuï " Boä tröôûng ngoaïi giao Vatican, thôøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II, veà yù nghóa saâu xa, chính trò vaø toân giaùo cuûa chuyeán vieáng thaêm nhö theá naøo. ÑHY traû lôøi : "Chuyeán vieáng thaêm naøy coù giaù trò cuûa chính bieåu hieäu maø Liban coù. ÑTC ñaõ noùi leân nhieàu laàn: Liban khoâng phaûi laø moät xöù sôû, nhöng laø moät söù ñieäp. Trong mieàn Trung ñoâng, Liban ñaïi dieän moät cuoäc chung soáng hoøa bình giöõa caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài giaùo. Chuùng ta thöû nhìn vaøo Liban: 18 coäng ñoàng toân giaùo. Khoâng theå noùi ñaây laø ña soá hay ñaây laø thieåu soá, maø laø tính caùch ña hình thöùc coäng ñoàng. Neáu cuoäc chung soáng hoøa bình ñöôïc taùi laäp, Liban seõ laáy laïi ñöôïc ñaày ñuû "caên cöôùc cuûa mình", trong yù nghóa naøy laø Liban soáng chung vôùi nhau, coäng taùc vôùi nhau giöõa caùc tín höõu thuoäc caùc toân giaùo khaùc nhau. Ñaây laø söù ñieäp chính yeáu cho caû caùc Giaùo hoäi, cho caùc tín höõu vaø cho caùc coäng ñâoàng taïi Trung Ñoâng ". Tôø La Repubblica (khuynh höôùng thieân taû) daønh ba baøi:

Baøi nhaát ñeà tít lôùn caû trang: "Hoâm nay Ñöùc Karol Wojtyla khôûi söï chuyeán vieáng thaêm hai ngaøy taïi Beyrouth. ÑTC ñeán ñaây giöõa ñöùc tin vaø söï sôï haõi. Tín höõu Kitoâ vaø Hoài giaùo chia reõ veà "söù meänh hoøa giaûi". Caùc laõnh tuï Hoài giaùo choáng Israel. Ñöùc Giaùo chuû choáng Syrie".

Baøi hai noùi veà nhöõng bieän phaùp an ninh raát nghieâm nhaët: "Thuû ñoâ Liban nhö thaønh phoá bao vaây. Huy ñoäng tôùi 20 ngaøn binh só ".

Trong baøi, tôø baùo vieát: Coù tôùi 300 ngaøn döï Thaùnh leã ngaøy chuùa nhaät. Coù ngöôøi döï tính hôn nöõa, khoaûng moät trieâïu . Ban toå chöùc ñaõ cho ñaët 70 ngaøn gheá maàu traéng baèng nhöïa, daønh cho caùc ngöôøi ñöôïc môøi. Phaàn coøn laïi seõ phaûi ñöùng. Vieäc tieáp xuùc vôùi ÑTC cuõng bò giôùi haïn, vì vaán ñeà an ninh, nhöng cuõng ñeå traùnh meät nhoïc cho ÑTC. Ñeå kieåm soaùt daân chuùng beân ngoaøi khu vöïc cöû haønh thaùnh leã, coù khoaûng 400 nhaân vieân an ninh vaø trong khu vöïc khoaûng 200 . Nôi cöû haønh thaùnh leã ñöôïc choïn gaàn baõi bieån, ñeå deã cho vieäc kieàm soaùt hôn.

-----Nhaän xeùt rieâng cuûa nguôøi vieát baøi naøy: Theo doõi ñaøi truyeàn hình veà leã nghi ñoùn tieâp taïi saân bay vaø ñoaøn xe cuûa ÑTC töø saân bay veà phuû Toång thoáng saùng thöù baûy, thöïc söï khoâng coù gì ñaùng lo ngaïi . Daân chuùng tuoân ra ñöôøng vaø chôø ñôïi hoan hoâ ÑTC, khoâng keùm caùc ñaùm ñoâng Chaâu Myõ Latinh , hay Philippiens, hay AÁn ñoä, Nam Haøn...maø coøn hôn nöõa, neáu xeùt veà phöông dieän toå chöùc cuûa moät quoác gia bò taøn phaù veà vaät chaát vaø tinh thaân sau 17 naêm chieán tranh vaø neáu xeùt veà tinh thaàn hieáu khaùch cuûa daân toäc naøy, khoâng phaân bieät Hoài giaùo, coâng giaùo. Moät nhaân vieân cuûa Ñaøi truyeàn hình , caõm ñoäng veà vieäc tieáp ñoùn noàng haäu ngoaøi söï töôûng töôïng, ñaõ thoaùt leân lôøi sau ñaây: Ñôøi toâi chöa bao giôø chöùùng kieán moät caûnh töôïng nhö vaäy. Moät nöõ kyù giaû chöông trình Liban cuûa Ñaøi Vatican töï thuù: Chuùng toâi , ngöôøi Liban, cuõng heát söùc ngaïc nhieân veà cuoäc tieáp ñoùn nguôøi ñoàng höông cuûa chuùng toâi daønh cho ÑTC.

Trong baøi ba, La Repubblica noùi ñeán vieäc khaùm phaù chöông trình möu saùt ÑTC do ngöôøi Hoài giaùo Iran, maø cô quan maät vuï cuûa YÙ ñaõ khaùm phaù ngaøy 16 thaùng 4 vöøa qua. Nhöng Vatican khoâng löu yù ñeán nhöõng tin ñöôïc tung ra naøy. Duø sao, trong Vatican, vieäc kieåm soaùt caùc ngöôøi ra vaøo ñöôïc taêng cöôøng vaø nghieâm nhaët hôn.

Caùc baùo xuaát baûn saùng thöù baåy 10.5.97 taïi Liban, ñeàu vieát nôi trang nhaát vôùi tít lôùn veà chuyeán vieáng thaêm:

Tôø AN NAHAR, nhaät baùo lôùn nhaát baèng tieáng AÛ raäp, vieát tít lôùn caû trang: "Hoâm nay ÑTC leân Ñoài Golgotha cuûa Liban".

Tôø AS- SAFIR, nhaät baùo thieân Syrie, cuõng ñeà tít lôùn caû trang nhaát: "ÑTC treân Via Crucis, treân caùc chaëng Ñöôøng Thaùnh giaù... vaø treân con ñöôøng hy voïng cuûa Liban".

"Liban gaëp gôõ ÑTC" ñaây laø tít lôùn 3 coät cuûa nhaät baùo "L'Orient-Le Jour" (tieáng Phaùp, khuynh höôùng ñoäc laäp).

"ÑTC ñeán Liban vaø ñoái phoù vôùi caùc vaán ñeà teá nhò, khoù khaên": Tít lôùn 3 coät cuûa nhaät baùo AL-HAYAT, tieáng AÛ raäp, do voán cuûa Arabie Saudite.

Ngoaøi caùc baùo chí Liban, sau ñaây laø nhöõng lôøi tuyeân boá yù nghóa cuûa caùc laõnh tuï toân giaùo vaø chính trò veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC:

- ÑHY Sfeir, giaùo chuû Maronite : "Liban khoâng phaûi laø xöù sôû töï do vaø caùc tín höõu Kitoâ khoâng caûm thaáy mình ñöôïc ñaïi dieän bôûi caùc nhaø caàm quyeàn hieän nay. Ai nghó raèng: chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC coù theå ñöôïc giaûi thích nhö söï chaáp nhaän vieäc chieám ñoùng hieän nay hoaëc traùi laïi coù theå ñem ñeán vieäc thay ñoåi döùt khoaùt veà chính trò , seõ sai laàm".

- Ñöùc Ignace IV Hazim, giaùo chuû Hy laïp chính thoáng thaønh Antiochia : Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II laø moät bieán coá lòch söû. Duø chuùng toâi khoâng thuoäc veà Giaùo hoäi coâng giaùo , chuùng toâi khoâng theå khoâng coâng nhaän raèng Ñöùc Giaùo Hoaøng naøy ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhieàu söï taïi Chaâu AÂu maø khoâng moät ngöoøi naøo khaùc ñaõ laøm ñöôïc. Ñöùc GP 2 ñeán thaêm Liban, taát caû Liban, moïi ngöøôøi daân Liban haõnh dieän veà Ngaøi. Caùc tín höõu Kitoâ Trung Ñoâng khoâng phaûi laø con chaùu cuûa nghóa binh Thaùnh giaù (nhö ngöôøi Hoài giao vaãn toá caùo) , nhöng hoï laø thaønh phaàn cuûa caùc coäng ñoàng Kitoâ ñaàu tieân. Caùc nghóa binh Thaùnh giaù ñeán sau nhieàu. Caùc tín höõu Kitoâ ñöøng baùn ñaát ñai vaø taøi saûn cuûa mình, ñi khoûi Liban, nhöng phaûi ôû laïi xaây döïng xöù sôû. Toâi raát haøi loøng vì Giaùo hoäi chính thoáng ñöôïc goïi laø "giaùo hoäi chò em" vaø toâi caàu chuùc raèøng coâng vieäc ñoái thoaïi ñöôïc tieáp tuïc caû vôùi caùc giaùo hoäi Ñoâng phöông khaùc nöõa".

- Laõnh tuï tinh thaàn cuûa Hezbollah ( Ñaûng Thieân Chuùa, thaân Syrie ), Sheikh Hussein Fadlalla, tuyeân boá : "Taïi Liban ÑTC (Saint Peøre) khoâng coù gì phaûi lo sôï caû. Chuùng toâi chôø ñôïi chuyeán vieáng thaêm naøy töø laâu vôùi tinh thaàn côûi môû ñoái thoaïi. Moät ngaøy khoâng ñuû ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà. Caàn phaûi coù nhieàu naêm, nhöng phaûi khôûi söï . Chuùng toâi muoán raèng ÑTC, nhö hình aûnh cuûa Chuùa Gieâsu ñuoåi caùc con buoân ra khoûi Ñeàn Thôø, yeâu caàu Israel chaám döùt vieäc chieám ñoùng mieàn nam Nöôùc chuùng toâi vaø Thaønh Gieârusalem".

Roma ngaøy 10.5.97
Linh Muïc P. Traàn ñoaøn Keát


Ñieåm baùo veà chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi Liban (baøi 2)
Ñieåm baùo ngaøy 11/05/1997

Ñieåm bao veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Liban ( baøi 2 ).

Chuyeán vieáng thaêm hai ngaøy cuûa ÑTC taïi Liban gaây tieáng vang roäng lôùn nôi caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi, coù theå quaû quyeát, hôn taát caû caùc chuyeán vieáng thaêm töø tröôùc tôùi giôø. Baùo chí xuaát baûn saùng chuùa nhaät, taïi Roma, trung taâm Giaùo Hoäi vaø nhieàu nöôùc khaùc, ñeàu daønh nhieàu baøi veà chuyeán vieáng thaêm, caùch rieâng veà cuoäc tieáp ñoùn heát söùc noàng haäu. Cha Giam ñoác Ñaøi Vatican ñaõ thaùp tuøng ÑTC trong nhieàu chuyeán vieáng thaêm nhieàu quoác gia ñaõ quûa quyeát : "Thöïc laø moïi söï töôûng töôïng". Daân chuùng Liban, khoâng phaân bieät toân giaùo, khuynh höôùng chính trò ... ñaõ tieáp ñoùn vaø hoan hoâ ÑTC "Söù giaû hoøa bình. Nguôøi ñem ñeán nieàm hy voïng trong töông lai", ngay töø luùc Ngaøi ñaët chaân leân mieàn Ñaát, caùch ñaây hai ngaøn naêm Chuùa Gieâsu ñaõ qua thaêm (Tir vaø Sidon) vaø ñöôïc tieân tri Isaia noùi ñeán tröôùc hôn 700 naêm tröôùc Chuùa Cöùu Theá. Dó nhieân Mass-media löu yù ñeán Liban, khoâng phaûi vì Liban ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán trong Thaùnh Kinh, maø vì Liban ñaõ bò chieán tranh taøn phaù trong 17 naêm trôøi , moät chieán tranh do ngöôøi ngoaøi ñem ñeán, ñaõ phaù huûy cuoäc chung soáng hoøa bình töø nhieàu theá kyû giöõa caùc coäng ñoàng toân giaùo khaùc nhau . Hieän nay taïi Liban chieán tranh khoâng coøn nöõa, nhöõng caùc veát thöông vaãn traàm troïng, chuû quyeàn quoác gia bò vi phaïm, laõnh thoå bò chieám ñoùng. Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñaët laïi taát caû caùc vaán ñeà tröôùc theá giôùi veà neàân ñoäc laäp vaø chuû quyeàn cuûa Liban theo nghò quyeát 425 cuûa LHQ vaø tröôùc caùc coäng ñoàng toân giaùo, caùc toå chöùc chính trò , caùc giaùo hoäi taïi Liban ..nhö ÑTC ñaõ noùi trong nhöõng ngaøy naøy: "Chuùng toâi muoán noùi leân tröôùc theá giôùi söï quan troïng cuûa Liban, söù meänh lòch söû cuûa nöôùc naøy, ñaõ thöïc hieän qua caùc theá kyû; laø moät xöù sôû coù nhieàu toân giaùo khaùc nhau, Liban ñaõ minh chöùng raèng: caùc toân giaùo khaùc nhau coù theå soáng chung trong hoøa bình, trong tình huynh ñeä vaø trong coäng taùc, ñaõ minh chöùng raèng coù theå toân troïng quyeàn töï do toân giaùo cuûa moãi moät nguoøi daân . Liban laø ñaát ñaõ ñöôïc Chuùa Kitoâ vieáng thaêm caùch ñaây 2000 naêm. Con Moät Thieân Chuùa ñaõ laø vò rao giaûng Tin Möøng ñaàu tieân cuûa anh chò em. Ñaây laø moät ñaëc aân khaùc thöôøng . Caùch rieâng taïi Tyr vaø Sidon, Chuùa Gieâsu ñaõ laøm nhöõng pheùp laï lôùn lao. Noùi ñeán Tyr vaø Sidon Toâi khoâng theå khoâng nhaéc ñeán nhöõng ñau khoå lôùn lao nguôøi daân phaûi chòu. Hoâm nay ñaây, Toâi xin Chuùa chaám döùt nhöõng ñau khoå naøy. Toâi khaån xin Ngöôøi ban ôn hoøa bình coâng bình vaø beàn bæ taïi mieàn Trung Ñoâng naøy trong söï toân troïng caùc quyeàn con nguoøi vaø caùc öôùc voïng cuûa taát caû". Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñem laïi hy voïng lôùn lao cho töông lai cuûa Liban vaø ñaây laø moät trong caùc öôùc voïng lôùn lao maø nguôøi daân chôø ñôïi . Cuoäc tieáp ñoùn noàng haäu daønh cho ÑTC bieåu loä roõ raøng nhöõng öôùc voïng chính ñaùng naøy nguôøi tín höõu Kitoâ vaø Hoài giaùo ñaët nôi ÑTC, Söù giaû hoøa bình, lieân ñôùi vaø huynh ñeä, nhö chính Ngaøi ñaõ tuyeân boá treân maùy bay vaø trong dieãn vaên taïi phi tröôøng Beyrouth: "Toâi ñeán vieáng thaâm Liban, moät quoác gia chuû quyeàn".

Nhaät baùo Avvenire (11.5.97) daønh ba trang : trang nhaát, trang hai , trang ba ñeå töôøng thuaät veà chuyeán vieáng thaêm.

Trang nhaát: Baùo naøy daønh hai baøi : moät baøi xaõ thuyeát vôùi tít ñeà: "Moät cuoäc ñaùnh ñoäng löông taâm ñeå laøm cho quoác gia soáng laïi" - Baøi hai: "Chuyeán vieáng thaêm lòch söû" - Ñaùm doâng khaùc thöôøng treân caùc ngaõ ñöôøng coøn mang ñaáu veát chieán tranh - ÑTC noùi vôùi ngöoøi daân Liban haân hoan ñoùn chaøo Ngaøi: "Haõy xaây döïng caùc chieác caàu hoøa bình".

Treân trang 2 , Avvenire daønh 3 baøi :

Baøi nhaát , Tít lôùn caû trang: "Vò Thieân thaàn traéng ñaùnh thöùc Beyrouth". Treân tít lôùn naøy, tôø baùo vieát: "Trung Ñoâng: Chuyeân vieân veà Hoài giaùo ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa bieán coá treân coäng ñoàng daân söï: Chuùng ta ñöøng queân raèng chieán tranh ñaõ laø moät aâm möu thaâm ñoäc ñaãm maùu, bò phöùc taïp hoùa bôûi caùc chia reõ noäi boä. Ñöùc Wojtyla laø moät vò löõ haønh thaùnh thieän , nhaéc nhôû chuùng ta nhôù ñeán Thaùnh Gioan hay ñuùng hôn Thaùnh Phaoloâ". Beân caïnh baøi naøy, tôø baùo ñeå hình lôùn veà ÑTC ñang hoân ñaát, khi vöøa xuoáng khoûi maùy bay.

Baøi hai: ñeå hình ÑTC Phaoloâ VI, vôùi tít : Ñöùc Phaoloâ VI vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân ñeán Ñaát caùy Töø höông. Naêm 1964, Ñöùc Montini ñaùp xuoáng phi tröôøng cuûa "nöôùc Thuïy só cuûa mieàn Ñòa Trung Haûi". Treân ñöôøng ñi ñeán AÁn Ñoä, Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ ñöøng laïi ñaây moät giôø ñoàng hoà. Ngaøi leân saân thöôïng cuûa Phi tröôøng ban pheùp laønh vaø chaøo daân chuùng.

Baøi ba taû laïi nhöõng xuùc ñoäng vaø nhöõng chôø ñôïi cuûa caùc tín höõu Kitoâ trong cuoäc gaëp gôõ vôùi giôùi treû taïi Ñeàn Thaùnh "Notre-Dame du Liban" chieàu thöù baåy. "Ngaøi ñeán ñaây ñeå chuùng toâi soáng chung vôùi nhau". Baùo naøy ghi laïi moät caâu raát yù nghóa ñöôïc vieát treân moät bieån ngöõ lôùn do hai thanh nieân Coâng giaùo vaø Hoâi giaùo naâng cao treân ñöôøng ÑTC qua : "Caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài giaùo : khoâng moät ngöøôøi naøo seõ coù theå chia reõ chuùng toâi ñöôïc". Moät thanh nieân khaùc noùi : "Ñaây laø ñieàm baùo hy voïng cuûa chuùng toâi trong moät theá giôùi thaát voïng. Chuùng toâi tin vaøo cuoäc chung soáng hoøa bình vaø chuùng toâi tìm thöïc hieän trong ñôøi soáng chuùng toâi baèng vieäc toå chöùc nhöõng buoåi traïi heø cho caùc treû em thuoäc caùc toân giaùo khaùc nhau trong caùc mieàn cuûa Liban". Beân caïnh thanh nieân naøy, anh Ohammad, Hoài giaùo, bieåu loä nieàm vui ñöôïc thaáy Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Anh noùi : "Taát caû chuùng toâi bieát raèng baát cöù nôi naøo ÑTC ñeán laø coù hoøa bình vaø toâi öôùc mong raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa Ngaøi ñem hoøa bình cho Liban, caùch rieâng cho mieàn nam cuûa chuùng toâi".

Baùo cuûa Liban ra ngaøy chuùa nhaät 11.5.97:

L'Orient-Le Jour vieát: "Sau bieån ngöôøi luùc tôùi saân bay, moät bieån nguôøi khaùc hoan hoâ ÑTC taïi Harissa. Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi vôùi giôùi treû: "Caùc con haõy phaù ñoå caùc böùc töôøng ngaên caùch ñi ! ".

Nhaät baùo AN - NAHAR : "Moät cuoäc bieåu döông lôùn nhaát trong lòch söû cuûa Liban. Töøng ngaøn thanh nieân hoâ lôùn: Töï do, Hoøa bình !. ÑTC noùi vôùi giôùi treû: Taát caû coù theå thay ñoåi ñöôïc. - Taïi phi tröôøng, Ngaøi noùi: Neàn Daân chuû ñoøi moät theá quaân bình giöõa caùc löïc löôïng trong nöôùc.

Nhaät baùo tieáng AÛ raäp naøy vieát tieáp: Ngaøy thöù nhaát cuûa ÑTC taïi Liban ñaõ keát thuùc trong khôûi hoaøn. Moät traêm ngaøn thanh nieân chung quanh vaø trong Ñeàn Thaùnh Harissa ñaõ gaây xuùc ñoäng nhieàu cho ÑTC. Bieån nguôøi treû trung vaø haêng say naøy ñoøi töï do ñaõ gaây aûnh höôûng roõ reät nôi ÑTC. Vôùi caùc thanh nieân hoâ töï do, hai caùnh tay giô cao, ÑTC noùi khoâi haøi: Caûm ôn caùc con ñaõ hoan hoâ dieãn vaên cuûa Cha. Caùc con ñaõ voã tay nhöõng ñoaïn caàn voå tay. Caùc con ñaõ hieåu vaø caû Cha nöõa Cha cuõng ñaõ hieåu caùc con .

Baøi baùo vieát theâm : Caùc phaùi ñoaøn töø caùc mieàn khaùc nhau cuûa Liban do caùc cha sôû hoaëc ñöùc giaùm muïc höôùng daãn ñeán Beyrouth, roài ñeán Harissa ñeå gaëp ÑTC. 60 chieác xe du lòch ñaõ qua bieân giôùi maïn ñoâng Liban chôû caùc nguôøi haønh höông ñeán töø Syrie vaø Jordanie.

Nhaät baùo AN-NAHAR keå laïi: Cöïu Toång Thoáng Charles Heùlou ñaõ khoùc leân khi ÑTC xuaát hieän tröôùc cöûa maùy bay. Chính OÂng ñaõ chaøo ñoùn Ñöùc Phaoloâ VI taïi phi caûng Beyrouth khi Ngaøi qua ñaây ngaøy 2.2.1964 treân ñöôøng ñi AÁn ñoä ñeå chuû toïa leã nghi beá maïc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá taïi Bombay. Luùc ñoù, trong 55 phuùt döøng laïi treân Ñaát Liban, Ñöùc Phaoloâ VI noùi : "Toâi caàu chuùc raèng Liban luoân trung thaønh vôùi söù meänh cuûa neàn vaên minh cuûa mình".

Tôø L'Unitaø, cô quan cuûa Ñaûng Daân chuû khuynh taû (cöïu coäng saûn YÙ) cuõng daønh tôùi 3 baøi veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc GP 2 taïi Liban.

Baøi nhaát: ñeå hình ÑTC treân xe boïc kính töø saân bay veà Phuû Toáng thoáng, roài vieát vôùùi tít lôn treân trang veà caùc bieán coá Theâ giôùi: Ñöùc Giaùo Hoaøng ñeán Beyrouth ñöôïc daân chuùng hoan hoâ. Ngaøi noùi: "Liban laø moät quoác gia chuû quyeàn". Döôùi tít , baùo naøy giaûi thích: Ñöùc Gioan Phaoloâ II giaùn tieáp nhaéc ñeán quyeát nghò cuûa LHQ baét buoäc Isarel phaûi ruùt khoûi mieàn Nam Liban, khi Ngaøi noùi: Toâi ñeán ñeå coå voõ caùc con caùi cuûa quoác gia naøy öôùc mong neàn ñoäc laäp vaø töï do.

Baøi hai: Nhaø caàm quyeàn xin Ñöùc Wojtyla :"Xin haõy giuùp chuùng toâi giaûi phoùng mieàn Nam Liban". Treân tít, baùo naøy vieát: Vaán ñeà bieân giôùi bò Israel vi phaïm ñeø naëng treân chuyeán vieáng thaêm. - Duôùi tít: Caùc laõnh tuï toân giaùo vaø chính trò xin söï uûng hoä cuûa ÑTC veà vieäc aùp duïng quyeát nghò 425 cuûa LHQ. Chuû tòch Quoác Hoäi, oâng Berri, tuyeân boá: "ÑTC phaûi vieáng thaêm mieàn Nam".

Baøi ba: Moät buoåi tieáp taân "baát ngôø" ñeå möøng 77 tuoåi cuûa Ñöùc Karol Wojtyla . Trong baøi, tôø L'Unitaø vieát: trong chuyeán vieáng thaêm 36 tieáng ñoàng hoà, ÑTC ñaõ ñöôïc möøng baát ngôø dòp sinh nhaät 77 tuoåi. Ngaøi sinh ngaøy 18 thaùng 5. Cuoäc tieáp taân ñöôïc toå chöùc taïi Phuû Toång thoáng Ban nhaïc chính phuû ñaõ cöû baøi "Happy birthday to You". ÑTC ñaõ duøng moät mieáng baùnh ngoït do ÑHY Sfeir mang tôùi. Baùnh möøng sinh nhaät mang maàu côø Vatican : traéng-vaøng. Chuyeán vieáng thaêm ñöôïc ñoùn tieáp vôùi raát nhieàu höùng thuù vaø noàng haäu cuûa toaøn daân. Hoï tung gaïo, tung hoa treân xe, treân ñöôøng ñi cuûa ÑTC treân quaõng ñöôøng 10 caây soá töø saân bay veà phuû Toång Thoáng. Giöõa ñaùm ñoâng coù nhieàu phuï nöõ chuøm khaên "chador", dó nhieân hoï laø tín höõu Hoài giaùo.

Nhaät baùo Il Tempo di Roma ñeå hai hình nôi trang veà Theá giôùi: hình ÑTC ñang hoân ñaát, khi tôùi saân bay - hình kia, xe chôû ÑTC tieán töø saân bay veà phuû Toång thoáng. Treân caùc hình naøy, tôø baùo Roma vieát: Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñeán Liban ñeå phaù ñoå caùc böùc töôøng thuø gheùt. Treân tít lôùn , tôø baùo naøy vieát: moät trieäu nguôøi chaøo ñoùn, hoan hoâ ÑTC treân caùc ngaû ñöôøng cuûa thuû ñoâ Beyrouth. Nhieàu luùc daân chuùng muoán phaù voøng vaây tieán laïi gaàn xe ÑTC, nhöng quaân ñoäi , cöùù hai thöôùc moät binh só , ñaõ coù theå giöõ ñöôïc traät töï.

ÑTC tuyeân boá: Toâi ñeán vieáng thaêm moät nöôùc Liban chuû quyeàn - Tít lôùn treân trang veà tin töùc theá giôùi cuûa tôø La Stampa xuaát baûn taïi Torino. Treân tít, baùo naøy vieát: Ñöôïc xe thieát giaùp vaø tröïc thaêng baûo veä, Ñöùc Gioan Phaoloâ II môøi goïi daân Liban "ñöøng döïng caùc böùc töôøng chia reõ môùi nöõa". Duôùi tít: Chuyeán vieáng thaêm khôûi hoaøn taïi Thaønh phoá Beyrouth, coøn bò veát thöông bôûi chieán tranh. Cuõng treân trang naøy tôø baùo Torino ñeå hình ÑTC ñang baét tay chaøo caùc laõnh tuï Hoài giaùo taïi saân bay vaø hình khaùc lôùn hôn veà ñaùm ñoâng tuoân ra caùc ngaû ñöôøng chaøo ñoùn ÑTC. Trong baøi khaùc, La Stampa vieát: Ñöùc Gioan Phaoloâ II nôi hang cuûa "Ñaûng Thieân Chuùa" (Hoài giaùo thaân Syrie , khuynh höôùng hôi quaù khích). Baøi thöù ba veà lôøi tuyeân boá cuûa ÑHY Sfeir : Liban khoâng phaûi laø moät quoác gia töï do. Caùc tín höõu Kitoâ khoâng coù ñaïi dieän trong chính phuû, trong quoác hoäi. Hoï bò loaïi ra ngoaøi ". Baøi thöù boán veà lôøi tuyeân boá cuûa moät laõnh tuï Hoài giaùo veà Ñöùc Karol Wojtyla: "Ngaøi laø moät trong soá raát ít khoâng coù traùch nhieäm veà tình hình theâ thaûm cuûa nöôùc chuùng toâi".

Roma ngaøy 11.5.97
Limh Muïc P. Traàn ñoaøn Keát


Ñieåm baùo veà chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi Liban (baøi 3)
Ñieåm baùo ngaøy 12/05/1997

Ñieåm baùo veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Liban ( baøi 3 )

Chuyeán vieáng thaêm hai ngaøy cuûa ÑTC taïi Liban ñaõ keát thuùc chieàu chuùa nhaät 11.5. Caùc baùo xuaát baûn thöù hai (12.5.97) vaãn daønh nhieàu baøi veà chuyeán vieáng thaêm lòch söû naøy vaø cuõng laø chuyeán vieáng thaêm höùa heïn moät töông laïi toát ñeïp hôn cho Liban sau 17 naêm chieán tranh ñeå laïi nhöõng haäu quaû tai haïi veà tinh thaàn vaø vaät chaát. Liban hieän nay, moät ñaøng vôùi söï hieän dieän baét buoäc cuûa 35 ngaøn quaân ñoäi Syrie treân laõnh thoå vaø ñaøng khaùc vôùi cuoäc chieám ñoùng mieàn nam veà phía Israel, ôû trong theá bí : treân ñe döôùi buùa. Caùc vò laõnh daïo Giaùo hoäi cuõng nhö caùc nhaø chính trò hieän nay (Coâng giaùo cuõng nhö Hoài giaùo) ñang tìm moät loái thoaùt ñeå laáy laïi neàn ñoäc laäp vaø chuû quyeàn hoaøn toaøn cuûa quoác gia. Sau ñaây chuùng toâi xin töôøng thuaät laïi moät soá phaûn öùng baùo chí veà chuyeán vieáng thaêm vöøa keát thuùc.

Tôø Corriere della sera (12.5.97) vieát : "ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán vieáng thaêm vaø ñeå laïi caùi gì cho Liban ? Tôø baùo Milano traû lôøi : "Ngaøi ñaõ ñeå laïi cho Liban moät gia taøi, neáu ngöôøi daân Liban bieát nhaän laáy nhö kho taøng cuûa mình. Bôûi vì ÑTC GIoan Phaoloâ II ñaõ laøm soáng laïi khoâng nhöõng maët traän Kitoâ bò tan raõ, nhöng caû caáp laõnh ñaïo Hoài giaùo nöõa, haàu nhö run sôï tröôùc nhöõng aùp löïc cuûa Damas (thuû ñoâ Syrie)". Baùo naøy vieát tieáp. "Beyrouth ñi tìm moät caùch thaát voïng caùc baïn höõu vaø naêm vöøa qua ñaõ tìm ñöôïc nôi Toång thoáng Phaùp oâng Jacques Chirac moät ngöôøi uûng hoä nhieät thaønh vaø xaùc tín . Nay hoï laïi "chinh phuïc ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II". Vaø ñaây laø ñöôøng loái chính trò cuûa nhöõng böôùc nho nhoû maø thuû töôùng Rafic Hariri, tín höõu Hoài giaùo Sunit, ngöôøi ñaïi dieän quyeàn bính chính trò hieän nay taïi Liban, ñang theo ñuoåi moät caùch vaát vaû, nhöng kieân trì, ñeå thoaùt li hoaøn toaøn khoûi nhöõng aùp löïc beân ngoaøi ñang boùp ngheït queâ höông. ÑTC thöïc söï ñaõ ñem ñeán cho thuû töôùng, cuõng nhö cho Toång thoáng Elias Hrawi (coâng giaùo Maronite, nhaân vaät ñöôïc Syrie kính neå) vaø cho oâng Nabit Berri, chuû tòch Quoác Hoäi, tín höõu Hoài giaùo Scite , moät söùc uûng hoä, baèng chuyeán vieáng thaêm Beyrouth. Dó nhieân muïc tieâu chính cuûa chuyeán vieáng thaêm vaãn giöõ tính caùch hoaøn toaøn toân giaùo: keát thuùc Khoùa hoïp khoaùng ñaïi Thöôïng hoäi ñoàng veà Liban vaø coâng boá vaên kieän cuûa Thöôïng hoäi ñoàng. Nhöng tôø Corriere della sera nhaán maïnh vaø löu yù ñeán nhöõng lôøi ÑTC tuyeân boá veà Liban, caùch rieâng veà baøi dieãn vaên ñoïc trong buoåi leã töø bieät taïi saân bay chieàu chuùa nhaät, tröôùc caùc vò laõnh ñaïo chính trò vaø toân giaùo Liban.

Treân trang veà caùc bieán coá ngoaïi quoác, Baùo naøy vieát vôùi tít lôùn caû trang: "ÑTC noùi : caùc quaân ñoäi ngoaïi quoác haõy ruùt khoûi Liban". Treân tít lôùn naøy : Daân chuùng vui möøng, haân hoan tuï hoïp chung quanh, Ñöùc Wojtyla keát thuùc chuyeán vieáng thaêm baèng lôøi keâu goïi chaán ñoäng toân troïng chuû quyeàn cuûa Liban - Duôùi tít naøy, tôø baùo vieát õ: "Lôøi caûnh caùo giaùn tieáp göûi cho Israel vaø Syrie tröôùc vieäc chieám ñoùng ñe doïa cuûa hai quoác gia naøy". Baùo naøy bình luaän: Ñaây laø lôøi tuyeân boá quan troïng nhaát cuûa chuyeán vieáng thaêm vaø cuõng laø lôøi tuyeân boá moïi ngöôøi daân Liban - hoài giaùo vaø coâng giaùo - chôø ñôïi...." - Tôø baùo Milano nhaéc laïi lôøi ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi trong buoåi töø giaõ taïi saân bay: "Toâi xin caùc vò laõnh ñaïo caùc quoác gia toân troïng quyeàn quoác teá, caùch rieâng taïi Trung Ñoâng, ñeå chuû quyeàn, söï töï trò hôïp phaùp vaø neàn an ninh cuûa caùc quoác gia ñöôïc baûo ñaûm, quyeàn vaø öôùc voïng cuûa caùc daân toäc phaûi ñöôïc toân troïng". Taùc giaû baøi baùo giaûi thích: "Söù ñieäp cuûa ÑTC cho caùc daân toäc trong mieàn, nhöng caùch rieâng cho Liban"

Nhaät baùo La Stampa (Torino) daønh hai baøi veà chuyeán vieáng thaêm treân trang caùc bieán coá theá giôùi.

Baøi nhaát, vôùi tít lôùn chieám caû trang, vieát : "ÑTC noùi: Liban phaûi laø cuûa caùc ngöôøi Liban . Ñaây laø söù ñieäp cuûa Ñöùc Wojtyla göûi cho Damas vaø Gieârusalem". Treân tít naøy: "Thaùnh leã taïi quaûng tröôøng caùc vò Töû ñaïo, bieåu hieäu cuûa noäi chieán: Toâi caàu nguyeän cho caùc noãi ñau khoå cuûa mieàn Nam". Trong baøi, baùo naøy vieát: ÑTC laëp laïi söï khôûi hoaøn cuûa ngaøy thöù baûy vaø Ngaøi tung ra moät söù ñieäp maïnh meõ coù tính caùch chính trò, töø quaûng tröôøng Caùc Vò Töû Ñaïo ôû Beyrouth . Nhaéc ñeán Tyr vaø Sidon (hai thaønh phoá mieàn Nam), ÑTC noùi: "Toâi khoâng theå khoâng nhaéc ñeán nhöõng ñau khoå lôùn lao caùc daân toäc nôi ñaây phaûi gaùnh chòu. Haèng ngaøy Toâi caàu xin Chuùa Gieâsu chaám döùt caùc ñau khoå naøy vaø ñoàng thôøi Toâi xin ôn hoøa bình chính ñaùng vaø beàn bæ cho taát caû mieàn Trung Ñoâng, trong söï toân troïng caùc quyeàn vaø caùc öôùc voïng chính ñaùng cuûa moïi ngöôøi". Baøi baùo naøy cuõng nhaéc ñeán söï hieän dieän cuûa Ñaïi Söù Iran trong thaùnh leã taïi quaûng tröôøng Töû Ñaïo saùng chuùa nhaät. Tuyeân boá vôùi phoùng vieân cuûa baùo, Ñaïi söù noùi : "Toâi nghó raèng chuyeán vieáng thaêm naøy raát quan troïng ñoái vôùi Liban , bôûi vì ÑTC laø moät nhaân vaät uy tín treân theá giôùi . Toâi hy voïng raèng chuyeán vieáng thaêm naøy giuùp cho vieäc neâu leân caùc vaán ñeà cuûa Liban, nhaát laø vieäc chieám ñoùng veà phía Israel ôû mieàn Nam . Toâi cuõng hy voïng raèng chuyeán vieáng thaêm coù theå cuûng coá tình ñoaøn keát quoác gia giöõa caùc ngöôøi Liban: coâng giaùo vaø Hoài giaùo".

Baùo naøy coøn keå laïi moät söï kieän khaùc thöôøng laø taïi khu vöïc cuûa Hoài giaùo Scite ôû Beyrouth moät soá phuï nöõ Hoài giaùo "chuøm khaên che maët" mang bieån ngöõ coù thaùnh giaù (bieåu hieäu Kitoâ giaùo vaø hình baùn nguyeät, bieåu hieäu Hoài giaùo) vôùi chöõ vieát : Chaøo möøng ÑTC Gioan II. Baùo naøy giaûi thích: Ñaây laø moät cöû chæ xaõ giao, nhöng cuõng laø moät cöû chæ baøy toû hy voïng nhieàu nôi Vò Thöôïng Khaùch trong vieäc ñem laïi hoøa bình vaø hoøa giaûi giöõa ngöôøi daân Liban.

Trong baøi hai tôø La Stampa vieát : "Ñoaøn keát ñeå taùi thieát". Trong baøi, tôø baùo naøy noùi veà vaên kieän cuûa Thöôïng hoäi ñoàng ñöôïc kyù vaø trao cho Giaùo hoäi Liban thöù baûy vaø chuùa nhaät. Vaên kieän ñöôïc coi nhö moät Thoâng ñieäp goàm gaàn 200 trang cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II guûi cho Liban . Sau ñoù, taùc giaû baøi baùo löôïc toùm nhöûng ñieåm chính cuûa Vaên Kieän: - Giaùo hoäi nhaän loãi, vì trong nhöõng naêm chieán tranh con caùi Giaùo hoäi chia reõ, gieát haïi nhau, thieáu hieäp thoâng - Caàn phaûi thaéng moïi hình thöùc ích kyû caù nhaân, coäng ñoàng... nhaèm tranh giaønh choã hôn ngöoøi khaùc.--- Vaán ñeà caùc linh muïc coù gia ñình (theo leã nghi Ñoâng phöông) - Vaên kieän khuyeân caùc giaùm muïc phaûi chuù yù ñeán hoï vaø gia ñình hoï. Phaûi lo cho caùc baø vôï cuûa hoï coù moät neàn giaùo duïc xöùng ñaùng veà toân giaùo vaø veà muïc vu ---- Vaán ñeà Daân chuû, Töï do vaø vieäc chieám ñoùng ngoaïi quoác : caùc tín höõu Kitoâ öôùc mong soáng yeân haøn, coâng bình xaõ hoäi cho moïi ngöôøi daân vaø vieäc toân troïng caùc quyeàn con ngöôøi. Nhöng trong hieän tình Liban, coù nhöõng ñieàu kieän ñaët ra . Taát caû yù thöùc veà nhöõng khoù khaên hieän taïi: mieàn Nam bò chieám ñoùng vaø bò ñe doïa - neàn kinh teá suy suïp - söï hieän dieän cuûa quaân löïc khoâng phaûi cuûa Liban treân laõnh thoå. Vieäc di daân laø moät nguy hieåm....

Vaên kieän cuûa ÑTC vieát : Toâi môøi goïi taát caû caùc tín höõu coâng giaùo haõy gaén boù vôùi ñaát nöôùc cuûa mình, vôùi lo laéng naøy laø mình thuoäc veà coäng ñoàng quoác gia, vaø tham döï vaøo coâng vieäc taùi thieát. Dó nhieân taát caû ñoøi quoác gia phaûi ñöôïc ñoäc laäp hoaøn toaøn - phaûi laáy laïi troïn veïn chuû quyeàn vaø moät söï töï do thöïc söï .---- Veà chính trò , vaên kieän noùi roõ : Ngöôøi giaùo daân khoâng theå vaø khoâng ñöôïc khöôùc töø tham döï vaøo chính trò, vì ñaây laø boån phaän cuûa ngöôøi tín höõu Kitoâ trong vieäc ñieàu haønh coâng vieäc traàn theá. Caàn nhaãn naïi vaø can ñaûm - nhaãn naïi vaø can ñaûm nôi caùc ngöoøi ñoàng höông, caùch rieâng nôi giôùi treû, vôùi hy voïng raèng moät ngaøy kia töông lai seõ toát ñeïp hôn vaø öôùc muoán thay ñoåi coù theå thöïc hieän ñöôïc, ñeå tieán ñeán moät cuoäc chung soáng hoøa bình. Ñieàu haønh coâng vieäc chung laø moät con ñöôøng cuûa hy voïng --- Veà Chieán tranh, vaên kieän vieát : Chieán tranh vuõ khí ñaõ chaám döùt , öôùc gì chieán tranh giöõa caùc phe phaùi, caùc tranh chaáp vì tö lôïi cuõng phaûi chaám döùt, bôûi vì nhöõng tranh chaáp naøy coù theå buøng noå gaây neân cuoäc chieán ñaáu cuûa moïi nguôøi choáng laïi moïi nguôøi. Vaø öôùc gì moïi ngöoøi nhôù raèng: vôùi chieán tranh khoâng ñöôïc gì caû. Taát caû ñeàu bò thöông tích sau chieán tranh.

Nhaät baùo Il Tempo di Roma vieát vôùi tít lôùn nôi trang daønh cho caùc tin töùc theá giôùi: ÑTC ra ñi ñeå laïi moät Liban , quoác gia "töû ñaïo", theâm chuû quyeàn hôn.-- Moät daân toäc trôû thaønh quoác gia hôn vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II - Moät trieäu ngöôøi treân caùc ngaû ñöôøng chaøo ñoùn vaø döï thaùnh leã taïi Beyrouth. Caû moät daân toäc chung quanh ÑTC, ñeå nhaän bieát nhau hôn, ñeå tìm nôi Ngaøi söùc maïnh cho vieäc xaùc ñònh mình laø moät daân toäc coù quyeàn hieän höõu . Ñaây laø yù nghóa chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Liban thöù baûy vaø chuùa nhaät.

Nhaät baùo L'Unitaø cuõng daønh hai baøi cuõng nôi trang tin töùc theá giôùi . Baøi nhaát vôùi tít lôùn caû trang, vieát: ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi vôùi caùc tín höõu cuûa taát caû caùc toân giaùo : Haõy doaøn keát vôùi nhau vaø nhö vaäy anh chò em seõ coù moät nöôùc Liban töï do . Baùo naøy vieát theâm : Khoâng moät lôøi höùa naøo veà chính trò , nhöng taïi Beyrouth ñaõ coù moät cuoäc bieåu döông lôùn nhaát sau chieán tranh. Tröôùc ñaùm ñoâng hôn 300 ngaøn nguôøi, ÑTC caàu nguyeän cho caùc thaønh phoá bò Israel chieám ñoùng (Tyr vaø Sidon).

Baùo L'Unitaø coøn ñeå hình lôùn giöõa trang : hình ÑTC ñöôïc giôùi treû giô leân cao trong cuoäc gaëp gôõ taïi Harissa chieàu thöù baåy. Baøi baùo coøn cho bieát: trong cuoäc gaëp gôõ rieâng vôùi caùc laõnh tuï chính trò Liban vaø trong cuoäc gaëp gôõ ñaïi keát chieàu chuùa nhaät, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ taùi xaùc nhaän laäp tröôøng cuûa Toøa Thaùnh veà Trung Ñoâng : ñoøi quyeàn ñoäc laäp vaø chuû quyeàn cuøa Liban trong truyeàn thoáng töø nhieàu theá kyû - cuõng ñoøi quyeàn hieän höõu vaø an ninh cuûa Israel nhö moät quoác gia - ñoøi quyeàn coù moät quoác gia cho ngöôøi daân Palestine vaø quyeàn trôû veà queâ höông nôi hoï bò truïc xuaát.- ñoøi söï coâng nhaän quoác teá veà Gieârusalem, nhö nôi gaëp gôõ cuûa ba toân giaùo ñoäc thaàn.. Baøi baùo keát luaän: Vì nhöõng laäp tröôøng roõ raøng naøy, chieàu hoâm qua (chuùa nhaät) taïi saân bay Beyrouth, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñöôïc taát caû caùc vò laõnh ñaïo toái cao quoác gia vaø caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo Liban chaøo bieät moät caùch raát noàng haäu. Baøi baùo vieát theâm : ÑTC Gioan Phaoloâ II döï tính seõ vieáng thaêm Damas (thuû ñoâ Syrie) trong thôøi gian tôùi ñaây vaø trong naêm 1999 haønh höông taïi Gieârusalem.

Roma ngaøy 12.5.97
Linh Muïc P. Traàn ñoaøn Keát

* Hoâm nay, taïi Beyrouth, ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn leân Toång Thoáng Iran veà vuï ñoäng ñaát gaây neân haøng ngaøn nguôøi cheát vaø bò thöông.


Back to Radio Veritas Asia Home Page