Töôøng Thuaät chuyeán thaêm Nigeria
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II
(21-23/03/98)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Ngaøy 25/03/98:

Ngaøy 24/03/98:

Ngaøy 23/03/98:

Ngaøy 22/03/98:

Ngaøy 21/03/98:

Tröôùc ngaøy 21/03/98:

Nhöõng chuaån bò cho chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi Nigeria:

Back to Radio Veritas Asia Home