Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ngaøy aên chay vaø caàu nguyeän cho caùc nhaø Truyeàn Giaùo Töû Ñaïo laàn thöù VI

Ngaøy aên chay vaø caàu nguyeän cho caùc nhaø Truyeàn Giaùo Töû Ñaïo laàn thöù VI.

Roma [Apic 20/03/98] - Thöù Ba 24/03/98 tôùi ñaây laø ngaøy aên chay vaø caàu nguyeän cho caùc nhaø Truyeàn Giaùo Töû Ñaïo laàn thöù VI, do Phong Traøo Giôùi Treû Truyeàn Giaùo toå chöùc taïi Italia vaø moät vaøi nöôùc khaùc treân theá giôùi.

Trong 60 naêm qua, treân khaép theá giôùi, treân 1,000 nhaø truyeàn giaùo ñaõ boû mình vì coâng cuoäc rao giaûng Tin Möøng. Rieâng trong naêm vöøa qua, 25 nhaø truyeàn giaùo vaø 40 chuûng sinh ñaõ bò saùt haïi.

Theo anh Michele Pignatale, thö kyù cuûa phong traøo giôùi treû truyeàn giaùo, Phi Chaâu laø nôi caùc nhaø truyeàn giaùo gaëp nhieàu thöû thaùch nhaát. Keá ñoù laø AÙ Chaâu, vôùi nhöõng nhaø tuø bí maät trong ñoù caùc nhaø truyeàn giaùo phaûi chòu nhieàu ngöôïc ñaõi. Taïi Chaâu Myõ Latinh, naïn baïo ñoäng vaø boùc loät daãn ñeán baát coâng ñaõ khieán cho nhieàu ngöôøi phaûi hy sinh maïng soáng cuûa mình ñeå laøm chöùng cho Tin Möøng.

Cuøng vôùi vieäc aên chay vaø caàu nguyeän, ban toå chöùc seõ cho troàng moät caây ñeå töôïng tröng cho haït gioáng hy voïng maø caùc vò töû ñaïo ñaõ gieo vaøo loøng ñaát. Ngoaøi ra, caùc thaønh vieân cuûa phong traøo giôùi treû truyeàn giaùo coøn ñöôïc khuyeán khích thaêm vieáng caùc tuø nhaân, nhöõng ngöôøi ñang ñau khoå, cuõng nhö ñoùn tieáp ngöôøi di daân.


Ñöùc Thöôïng Phuï Rumani yeâu caàu chính phuû ñöøng can döï vaøo chuyeän tranh chaáp vôùi Coâng Giaùo

Ñöùc Thöôïng Phuï Rumani yeâu caàu chính phuû ñöøng can döï vaøo chuyeän tranh chaáp vôùi Coâng Giaùo.

(CWN 20/03/98) - Rumani (Bucharest) - Ñöùc Thöôïng Phuï Teoetist, giaùo chuû Chính Thoáng Rumani, ñaõ yeâu caàu chính phuû nöôùc naøy ñöøng can döï vaøo chuyeän tranh chaáp giöõa Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo, lieân quan tôùi vaán ñeà traû caùc taøi saûn bò tòch thu döôùi thôøi coäng saûn.

Vò giaùo chuû Chính Thoáng Rumani ñaõ leân tieáng sau khi quoác hoäi loan baùo vieäc ñeà ra moät döï luaät nhaém quaûn lyù vieäc trao traû caùc taøi saûn bò tòch thu döôùi thôøi coäng saûn.

Vò giaùo chuû Cính Thoáng Rumani ñaõ leân tieáng sau khi quoác hoäi loan baùo vieäc ñeà ra moät döï luaät nhaém quaûn lyù vieäc trao traû caùc nhaø thôø Coâng Giaùo bò cheá ñoä coäng saûn tòch thu vaø trao cho giaùo hoäi Chính Thoáng. Döï luaät naøy ñöôïc nghó ñeán theo sau nhöõng vuï ñuïng ñoä hoài gaàn ñaây trong vuøng Transylvania, giöõa phe Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng lieân quan tôùi caùc nhaø thôø theo döï tính seõ ñöôïc trao traû laïi cho phía Coâng Giaùo. Theo Ñöùc Thöôïng Phuï Teoetist, vaán ñeà naøy caàn phaûi ñöôïc giaûi quyeát qua ñoái thoaïi giöõa hai giaùo hoäi, chöù khoâng phaûi baèng saéc luaät cuûa chính phuû.

Coù khoaûng 230,000 ngöôøi Coâng Giaùo taïi Rumani, ña soá cö nguï trong vuøng Bansyivania, nôi phaùt xuaát phong traøo aùi quoác Rumani tröôùc naêm 1918, thôøi kyø quoác gia naøy bò cai trò bôûi ngöôøi AÙo vaø Hungary. Ñöùc Thöôïng Phuï Teoetist ñeà nghò laø thay vì loaïi boû phe Chính Thoáng khoûi quyeàn kieåm soaùt caùc nhaø thôø Coâng Giaùo maø hoï ñaõ quaûn lyù töø 50 naêm qua, vaán ñeà coù theå ñöôïc giaûi quyeát baèng caùch ñeå cho caû hai phaùi giaùo hoäi quyeàn xöû duïng nhaø thôø cho caùc nghi leã phuïng vuï.


Hoäi Kyù Giaû Khoâng Bieân Giôùi yeâu caàu ÑTC can thieäp vôùi chính quyeàn Nigeria

Hoäi Kyù Giaû Khoâng Bieân Giôùi yeâu caàu ÑTC can thieäp vôùi chính quyeàn Nigeria.

(CWN 20/03/98) - Phaùp (Paris) - Thöù Naêm 19/03/98 vöøa qua, Hoäi Kyù Giaû Khoâng bieân Giôùi ñaõ yeâu caàu ÑTC Gioan Phaoloâ II can thieäp vôùi töôùng Sani Abacha, ñöông caàm quyeàn taïi Nigeria, traû töï do cho 11 kyù giaû ñang ngoài tuø taïi nöôùc naøy. ÑTC seõ baét ñaàu chuyeán vieáng thaêm ba ngaøy taïi Nigeria vaøo thöù Baûy 21/03/98.

Theo thoâng caùo cuûa Hoäi Kyù Giaû Khoâng Bieân Giôùi, truï sôû taïi Paris, Nigeria laø moät trong nhöõng quoác gia Chaâu Phi, vi phaïm naëng neà quyeàn töï do baùo chí. Toå chöùc naøy cho bieát ñaõ coù 1 kyù giaû bò gieát cheát taïi Nigeria tính töø ñaàu naêm 1998 naøy, vaø 11 kyù giaû khaùc ñang ngoài tuø vì coâng khai choáng ñoái chính quyeàn quaân nhaân ñoäc taøi cuûa töôùng Sani Abacha. Moät trong caùc kyù giaû ñöôïc coi laø bieåu töôïng cuûa söï ñaøn aùp baùo chí taïi Nigeria laø coâ Christina Anyanwu, chuû buùt cuûa tôø "Taïp Chí Chuùa Nhaät". Coâ Christina ñang chòu aùn 15 naêm tuø do moät toøa aùn quaân söï tuyeân phaït. Thoâng caùo nhaän ñònh nhö sau: "Giöõa luùc Nigeria ñang ôû giai ñoaïn hoaøn taát vieäc chuyeån tieáp sang moät cheá ñoä daân chuû, keát thuùc baèng cuoäc baàu cöû toång thoáng vaøo thaùng 8 tôùi ñaây, baùo chí taïi nöôùc naøy vaãn tieáp tuïc ôû trong thôøi ñieåm ñen toái nhöùt".


Back to Radio Veritas Asia Home Page