Töôøng Thuaät
Chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC
taïi Coïng Hoaø Croat
vaø Thaùnh Leã Phong Chaân Phöôùc
cho Ñöùc Hoàng Y Stepinac
(2-4/10/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home