Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Matthêô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 24 -

4. Án Trên Thế Gian

(Diễn từ chung luận)

 

Nhập đề

1 Ðức Yêsu ra khỏi Ðền Thờ mà đi, thì các môn đồ tiến lại chỉ cho Ngài xem những kiến trúc của Ðền Thờ. 2 Ðáp lại, Ngài nói với họ: "Mọi sự ấy, các ngươi thấy chứ? Quả thật Ta bảo các ngươi: Ở đó, sẽ không để đá còn trên đá, bất cứ gì cũng sẻ bị phá tan tành!"

3 Ngài ngồi trên núi Cây Dầu, thì môn đồ đến gặp riêng Ngài mà rằng: "Xin nói cho chúng tôi biết: bao giờ các điều ấy sẽ xảy ra, và sự gì sẽ là điềm báo cuộc Quang lâm của Ngài và buổi tận thế?"

Ðiềm báo

4 Ðáp lại, Ðức Yêsu nói với họ: "Các ngươi hãy coi chừng đừng để ai lừa gạt các ngươi. 5 Vì sẽ có nhiều kẻ đội danh Ta mà đến nói rằng: Ðức Kitô, chính là Ta! Và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. 6 Các ngươi sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã. Coi chừng! Chớ khiếp sợ! Vì là sự phải xảy đến, nhưng chưa phải là cùng tận. 7 Vì dân này sẽ dấy lên chống dân kia, nước này chống nước nọ. Và đó đây sẽ có đói kém và động đất. 8 Mọi sự ấy là khởi điểm của đau cồn chuyển cữ".

9 "Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi cho khôn quẫn, và giết các ngươi; và các ngươi sẽ bị mọi dân tộc ghét vì Danh Ta. 10 Và bấy giờ, nhiều người sẽ vấp ngã; họ nộp nhau, thù ghét nhau. 11 Sẽ có nhiều tiên tri giả chỗi dậy và lừa gạt được nhiều người. 12 Mà vì tội ác ứa đầy, thì lòng yêu mến nơi nhiều người nguội mất. 13 Nhưng kẻ nào kiên nhẫn đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu!"

14 Và Tin Mừng này về Nước sẽ được loan báo khắp thiên hạ, để làm chứng trước mọi dân tộc. Và bấy giờ cùng tận sẽ đến."

Cùng tận

15 Vậy khi các ngươi thấy ghê tởm hoang tàn, tiên tri Ðaniel đã nói, đóng trong nơi thánh - ai đọc thì lo mà hiểu, - 16 bấy giờ ai ở Yuđê, hãy trốn lên núi; 17 và ai ở trên sân gác thì đừng xuống nhà lấy đồ vật; 18 và ai ở ngoài đồng đừng quay lại đằng sau mà lấy áo choàng của mình. 19 Khốn cho những người mang thay hay bú mớm con dại trong những ngày ấy! 20 Các ngươi hãy cầu xin để đừng phải chạy trốn nhằm mùa đông hay ngày Hưu lễ. 21 Vì bấy giờ sẽ có khốn quẫn lớn như chưa từng xảy ra từ khởi nguyên vũ trụ cho đến bây giờ. Và cũng sẽ không hề xảy ra nữa. 22 Và nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì đừng có hòng một ai thoát khỏi, nhưng vì kẻ được chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn.

23 "Bấy giờ, nếu có ai bảo ngươi: "Này Ðức Kitô ở đây", hãy: "Ở đó", các ngươi đừng tin. 24 Vì sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn. 25 Này Ta đã dặn trước các ngươi đó!

26 "Vậy nếu người ta bảo các ngươi: "Này Ngài ở trong sa mạc!" các ngươi chớ ra đi; "Này Ngài ở trong nơi bí mật", các ngươi đừng tin. 27 Vì cũng như chớp lòa bên Ðông rạng bên Ðoài, thì cuộc Quang Lâm của Con Người cũng sẽ thế. 28 Thây chết ở đâu, diều hâu tụ đó!

29 "Lập tức sau cơn khốn quẫn những ngày ấy:

Mặt trời tối sầm,

mặt trăng mất sáng,

tinh tú tự trời sa xuống,

và các quyền năng từng trời bị lay chuyển.

30 Và bấy giờ dấu của Con Người tỏ hiện trên trời, và bấy giờ mọi giống nòi trên đất sẽ đấm ngực. Và người ta sẽ thấy Con Người đến trên mây trời với quyền năng và vinh quang cao cả. 31 Và Ngài sẽ sai các thiên thần của Ngài cầm loa lớn, mà thâu họp những kẻ được chọn của Ngài tự bốn phương, từ mút cùng phương trời này đến phương trời khác!

32 "Nghiệm xem cây vả, các ngươi hãy hội lấy làm ví dụ. Khi cành nó uốn mềm, và lá trổ sinh, các ngươi biết là về mùa hè gần bên. 33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, các ngươi cũng hãy biết là: Ngài đã gần bên cửa! 34 Quả thật Ta bảo các ngươi, thế hệ này sẽ không qua trước khi mọi điều đã xảy đến. 35 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đi! 36 Về Ngày ấy hay giờ ấy, thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời cả Con nữa, trừ phi là một mình Cha!

Hãy tỉnh thức

37 "Bởi vì những ngày thời Nêô thế nào, thì thời Con Người quang lâm cũng thể ấy, 38 Vì như những ngày trước lụt Hồng thủy, thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày Nôê vào tàu; 39 thiên hạ không biết gì, cho đến lúc lụt Hồng thủy đến mà cuốn đi hết thảy, - khi Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.

40 "Bấy giờ hai người cùng ở trong ruộng, thì một sẽ bị đem đi, và một sẽ được để lại; 41 hai bà cùng xay bột nơi cối, thì một sẽ bị đem đi và một sẽ được để lại.

42 "Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chủ các ngươi đến. 43 Hãy biết điều này: nếu gia chủ đã biết canh nào trộm đến, tất ông đã tỉnh thức và không để nhà bị đào ngạch. 44 Vì thế các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các ngươi không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

Ví dụ người quản gia

45 "Vậy ai là người tôi tớ trung trực và khôn ngoan, chủ đã đặt trên gia nhân của ông để phân phát lương thực cho phải thời? 46 Phúc cho tôi tớ đó, chủ đến mà gặp nói đang làm như thế! 47 Quả thật, Ta bảo các ngươi: chủ sẽ đặt người ấy cai tất cả của cải nhà ông. 48 Nhưng nếu nó là đầy tớ gian ác nên nghĩ trong lòng: "Chủ ta về trễ" 49 và tra tay đánh đập các bạn đầy tớ, và ăn uống với lũ say sưa, 50 chủ tên đầy tớ sẽ đến vào ngày nó không ngờ, và giờ nó không biết, 51 và ông sẽ khai trừ nó, cho nó đồng phận với lũ giả hình, ở đó sẽ phải khóc và nghiến răng".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page