Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Matthêô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 01 -

I. Tin Mừng Thời Niên Thiếu

 

Gia phả Chúa Yêsu

1 Gia phả Ðức Chúa Yêsu Kitô,

Con Ðavít, con Abraham:

2 Abraham sinh Ysaac,

Ysaac sinh Yacob,

Yacob sinh Yuda và các anh em ông,

3 Yudda sinh Pharê vào Zara bởi Thamar,

Pharê sinh Esrôm,

Esrôm sinh Aram,

4 Aram sinh Aminaddab,

Aminaddab sinh Naassôn,

Naassôn sinh Salmôn,

5 Salmôn sinh Booz bởi Rahab

Booz sinh Yôbedd bởi bà Rut,

Yobedd sinh Ysai,

6 Ysai sinh vua Ðavít,

Ðavít sinh Salomôn bởi vợ của Urya,

7 Salomôn sinh Roboam,

Roboam sinh Abya,

Abya sinh Asa,

8 Asa sinh Yôsaphat,

Yôsaphat sinh Yôram,

Yôram sinh Ôzya,

9 Ôzya sinh Yôatham,

Yôatham sinh Akhaz,

Akhaz sinh Êzêkya,

10 Êzêkya sinh Manassê,

Manassê sinh Amôn,

Amôn sinh Yôsya,

11 Yôsya sinh Yêkhônya và các anh em ông thời lưu đày Babylon,

12 Sau thời lưu đày Babylon,

Yêkhônya sinh Salathiel,

Salathiel sinh Zorobabel,

13 Zorobabel sinh Abiudd,

Abiudd sinh Elyakim,

Elyakim sinh Azôr,

14 Azôr sinh Saddôc,

Saddôc sinh Akhim,

Akhim sinh Eliudd,

15 Eliudd sinh Elêazar,

Elêazar sinh Matthan,

Matthan sinh Yacob,

16 Yacob sinh Yuse, chồng của Maria, bởi bà thì Ðức Yêsu, gọi là Kitô, đã sinh ra.

17 Tổng cộng các đời lại thì: từ Abraham đến Ðavít có mười bốn đời; từ Ðavít đến thời lưu đày Babylon, có mười bốn đời; từ thời lưu đày Babylon đến đức Kitô, mười bốn đời.

Chúa Yêsu, Con Ðavít, Emmanuel

18 Ðức Yêsu Kitô sinh ra thế này:

Maria, mẹ Ngài đã đính hôn với Yuse;

trước khi ông bà phối hợp cùng nhau, thì xảy ra là bà đã có thai do tự Thánh Thần. 19 Yuse, chồng bà, vì là người công chính và không muốn tố giác bà, thì định âm thầm ly dị. 20 Sau khi ông đã quyết tâm như vậy, thì này: Thiên Thần Chúa hiện ra cho ông trong mộng bảo rằng: "Yuse, con của Ðavít, chớ sợ lấy Maria vợ ông: thai sinh nơi bà là do tự Thánh Thần; 21 bà sẽ sinh con, và ông sẽ đặt tên cho người con là Yêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi".

22 Sự đã xảy ra tất cả là để được nên trọn điều Chúa đã phán nhờ vịtiên tri nói rằng:

23 Này, nữ trinh sẽ thụ thai và sinh con và người ta sẽ gọi tên Ngài là Emmanuel, dịch được là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi.

24 Tỉnh giấc, Yuse đã làm như Thiên Thần Chúa truyền cho ông, và ông đã rước vợ về nhà; 25 và giữa ông và bà không có việc giao tri vợ chồng, cả đến lúc bàsinh con, và ông đã đặt tên cho là Yêsu.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page